Book of Exodus, глава 38

A făcut altarul pentru arderile de tot din lemn de salc‚m; lungimea lui era de cinci coţi, şi lăţimea de cinci coţi; era Ón patru muchii, şi Ónălţimea lui era de trei coţi.

La cele patru colţuri i-a făcut nişte coarne dintr-o bucată cu el, şi l-a poleit cu aramă.

A făcut toate uneltele altarului: oalele pentru cenuşă, lopeţile, ligheanele, furculiţele şi tigăile pentru cărbuni; toate uneltele acestea le-a făcut de aramă.

A făcut pentru altar un grătar de aramă, ca o reţea, pe care a pus-o sub pervazul altarului, Óncep‚nd de jos, aşa că venea p‚nă la jumătatea altarului.

A turnat apoi patru verigi, pe care le-a pus Ón cele patru colţuri ale grătarului de aramă, ca să v‚re drugii Ón ele.

A făcut drugii din lemn de salc‚m, şi i-a poleit cu aramă.

A v‚r‚t drugii Ón verigile de pe laturile altarului ca să-l ducă. L-a făcut din sc‚nduri, gol pe dinăuntru.

A făcut ligheanul de aramă, cu piciorul lui de aramă, din oglinzile femeilor, care slujeau la uşa cortului Ónt‚lnirii.

Apoi a făcut curtea. Œnspre partea de miazăzi, pentru curte, erau nişte p‚nze de in subţire răsucit, pe o lungime de o sută de coţi, cu douăzeci de st‚lpi aşezaţi pe douăzeci de picioare de aramă; c‚rligele st‚lpilor şi beţele lor de legătură erau de argint.

Œnspre partea de miazănoapte, erau o sută de coţi de p‚nză, cu douăzeci de st‚lpi şi cu cele douăzeci de picioare de aramă ale lor; c‚rligele st‚lpilor şi beţele lor de legătură erau de argint.

Œnspre partea de sus, erau cinci zeci de coţi de p‚nză, cu zece st‚lpi şi cele zece picioare ale lor; c‚rligele st‚lpilor şi beţele lor de legătură erau de argint.

Œnspre partea de răsărit, pe cei cincizeci de coţi lăţime, erau: pentru o aripă, cincisprezece coţi de p‚nză, cu trei st‚lpi şi cele trei picioare ale lor, şi pentru a doua aripă, care era Ón faţa ei, de cealaltă parte a porţii curţii, cincisprezece coţi de p‚nză cu trei st‚lpi şi cele trei picioare ale lor.

Toate p‚nzele de jur Ómprejurul curţii erau de in subţire răsucit.

Picioarele st‚lpilor erau de aramă, c‚rligele st‚lpilor şi beţele lor de legătură erau de argint, şi căpăt‚iele lor erau poleite cu argint. Toţi st‚lpii curţii erau legaţi Óntre ei cu beţe de argint.

Perdeaua de la poarta curţii cortului era o lucrătură făcută la gherghef din fir albastru, purpuriu, cărămiziu, şi din in subţire răsucit; avea o lungime de douăzeci de coţi, şi Ónălţimea era de cinci coţi, ca lăţimea p‚nzelor curţii; cei patru st‚lpi ai ei şi cele patru picioare ale lor erau de aramă; c‚rligele şi beţele lor de legătură erau de argint; iar căpăt‚iele erau poleite cu argint.

Toţi ţăruşii din jurul cortului şi curţii erau de aramă.

Iată socoteala locaşului cortului Ónt‚lnirii, făcută după porunca lui Moise, prin Óngrijirea Leviţilor, sub c‚rmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda, a făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul.

El a avut ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan, meşter la săpat Ón pietre, la cioplit cu meşteşug, şi la lucrat pe gherghef Ón materiile vopsite Ón albastru, Ón purpuriu, Ón cărămiziu, şi Ón in subţire.

Tot aurul Óntrebuinţat la lucru pentru toate lucrările sf‚ntului locaş, aur ieşit din daruri, se suia la douăzeci şi nouă de talanţi şi şapte sute treizeci de sicli, după siclul cortului.

Argintul celor ieşiţi la numărătoare, din adunare, se suia la o sută de talanţi şi o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş: C‚te o jumătate de siclu de cap, o jumătate de siclu, după siclul sf‚ntului locaş, pentru fiecare om cuprins Ón numărătoare, de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, adică pentru şase sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni.

Din cei o sută de talanţi de argint s-au turnat picioarele sf‚ntului locaş şi picioarele perdelei dinăuntru, adică o sută de picioare la cei o sută de talanţi, c‚te un talant de picior.

Şi cu cei o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de sicli s-au făcut c‚rligele şi beţele de legătură dintre st‚lpi, şi le-au poleit căpăt‚iele.

Arama dăruită se suia la şaptezeci de talanţi şi două mii patru sute de sicli.

Din ea au făcut picioarele de la uşa cortului Ónt‚lnirii; altarul de aramă cu grătarul lui, şi toate uneltele altarului; picioarele st‚lpilor curţii, de jur Ómprejur, şi picioarele st‚lpilor de la poarta curţii; şi toţi ţăruşii din jurul cortului şi ai curţii.