Book of Exodus, глава 4

Moise a răspuns, şi a zis: ÑIată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu. Ci vor zice: ,Nu ţi s-a arătat Domnul!í Domnul i-a zis: ,Ce ai Ón m‚nă?í El a răspuns: ,Un toiag.í Domnul a zis: ,Aruncă-l la păm‚nt.í El l-a aruncat la păm‚nt, şi toiagul s-a prefăcut Óntr-un şarpe. Moise fugea de el.

Domnul a zis lui Moise: ,Œntinde-ţi m‚na, şi apucă-l de coadă.í El a Óntins m‚na şi l-a apucat; şi şarpele s-a prefăcut iarăşi Óntr-un toiag Ón m‚na lui.

,Iatăí, a zis Domnul, ,ce vei face, ca să creadă că ţi s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinţilor lor: Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.í Domnul i-a mai zis: ,Bagă-ţi m‚na Ón s‚n.í El şi-a băgat m‚na Ón s‚n; apoi a scos-o, şi iată că m‚na i se acoperise de lepră, şi se făcuse albă ca zăpada.

Domnul a zis: ,Bagă-ţi din nou m‚na Ón s‚n.í El şi-a băgat din nou m‚na Ón s‚n; apoi a scos-o din s‚n; şi iată că m‚na se făcuse iarăşi cum era carnea lui.

,Dacă nu te vor credeí, a zis Domnul, ,şi nu vor asculta de glasul celui dint‚i semn, vor crede glasul celui de al doilea semn.

Dacă nu vor crede nici aceste două semne, şi nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din r‚u, şi s-o torni pe păm‚nt; şi apa, pe care o vei lua din r‚u, se va preface Ón s‚nge pe păm‚nt.î Moise a zis Domnului: ÑAh! Doamne, eu nu sunt un om ori vorbirea uşoară; şi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de c‚nd vorbeşti Tu robului Tău; căci vorba şi limba mi-este Óncurcată.î Domnul i-a zis: ÑCine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?

Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta, şi te voi Ónvăţa ce vei avea de spus.î Moise a zis: ÑAh! Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiţi.î Atunci Domnul S-a m‚niat pe Moise, şi a zis: ÑNu-i oare acolo fratele tău Aaron, Levitul? Ştiu că el vorbeşte uşor. Iată că el Ónsuşi vine Ónaintea ta; şi, c‚nd te va vedea, se va bucura Ón inima lui.

Tu Ói vei vorbi, şi vei pune cuvintele Ón gura lui; şi Eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui; şi vă voi Ónvăţa ce veţi avea de făcut.

El va vorbi poporului pentru tine, Óţi va sluji drept gură, şi tu vei ţine pentru el locul lui Dumnezeu.

Ia Ón m‚nă toiagul acesta, cu care vei face semnele.î Moise a plecat; şi, c‚nd s-a Óntors la socrul său Ietro, i-a zis: ÑLasă-mă, te rog, să plec şi să mă Óntorc la fraţii mei, care sunt Ón Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc.î Ietro a zis lui Moise: ÑDu-te Ón pace!î Domnul a zis lui Moise, Ón Madian: ÑDu-te, Óntoarce-te Ón Egipt: căci toţi cei ce umblau să-ţi ia viaţa, au murit.î Moise şi-a luat nevasta şi copiii, i-a pus călări pe măgari, şi s-a Óntors Ón ţara Egiptului. Şi-a luat Ón m‚nă toiagul lui Dumnezeu.

Domnul a zis lui Moise: ÑPlec‚nd ca să te Óntorci Ón Egipt, vezi, toate minunile pe care ţi le pun Ón m‚nă, să le faci Ónaintea lui Faraon. Eu Ói voi Ómpietri inima, şi nu va lăsa pe popor să plece.

Tu vei zice lui Faraon: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Israel este fiul Meu, Ónt‚iul Meu născut.

Œţi spun: ,Lasă pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească; dacă nu vrei să-l laşi să plece, voi ucide pe fiul tău, pe Ónt‚iul tău născut.î Œn timpul călătoriei, Óntr-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a Ónt‚lnit Domnul, şi a vrut să-l omoare.

Sefora a luat o piatră ascuţită, a tăiat prepuţul fiului său, şi l-a aruncat la picioarele lui Moise, zic‚nd: ÑTu eşti un soţ de s‚nge pentru mine.î Şi Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea: ÑSoţ de s‚nge!î din pricina tăierii Ómprejur.

Domnul a zis lui Aaron: ÑDu-te Ónaintea lui Moise Ón pustie.î Aaron a plecat: a Ónt‚lnit pe Moise la muntele lui Dumnezeu, şi l-a sărutat.

Moise a făcut cunoscut lui Aaron toate cuvintele Domnului, care-l trimisese, şi toate semnele, pe care-i poruncise să le facă.

Moise şi Aaron şi-au văzut de drum, şi au adunat pe toţi bătr‚nii copiilor lui Israel.

Aaron a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnul lui Moise; şi Moise a făcut semnele Ónaintea poporului.

Poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferinţa; şi s-au plecat şi s-au aruncat cu faţa la păm‚nt.