Book of Exodus, глава 40

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑŒn ziua Ónt‚i a lunii Ónt‚i, să Óntinzi locaşul cortului Ónt‚lnirii.

Să pui Ón el chivotul mărturiei, şi Ónaintea chivotului să at‚rni perdeaua dinăuntru.

Apoi să aduci masa, şi să pui pe ea cele r‚nduite. După aceea, să aduci sfeşnicul, şi să-i aşezi candelele.

Altarul de aur pentru tăm‚ie să-l aşezi Ónaintea chivotului mărturiei, şi să at‚rni perdeaua la uşa cortului.

Să aşezi altarul pentru arderile de tot Ónaintea uşii locaşului cortului Ónt‚lnirii.

Ligheanul să-l aşezi Óntre cortul Ónt‚lnirii şi altar, şi să pui apă Ón el.

Să aşezi curtea de jur Ómprejur, şi să pui perdeaua la poarta curţii.

Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi cu el cortul şi tot ce cuprinde el, şi să-l sfinţeşti, cu toate uneltele lui; şi va fi sf‚nt.

Să ungi altarul pentru arderile de tot şi toate uneltele lui, şi să sfinţeşti altarul; şi altarul va fi prea sf‚nt.

Să ungi ligheanul cu piciorul lui, şi să-l sfinţeşti.

Apoi să aduci pe Aaron şi pe fiii lui la uşa cortului Ónt‚lnirii, şi să-i speli cu apă.

Să Ómbraci pe Aaron cu veşmintele sfinte, să-l ungi, şi să-l sfinţeşti, ca să-Mi facă slujba de preot.

Să chemi şi pe fiii lui, să-i Ómbraci cu tunicile, şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. Œn puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea dreptul preoţiei, printre urmaşii lor.î Moise a făcut Óntocmai cum Ói poruncise Domnul; aşa a făcut.

Œn ziua Ónt‚i a lunii Ónt‚i a anului al doilea, cortul era aşezat.

Moise a aşezat cortul; i-a pus picioarele, a aşezat sc‚ndurile şi verigile, şi a ridicat st‚lpii.

A Óntins Ónvelitoarea care slujea de acoperiş deasupra cortului, şi pe deasupra a pus Ónvelitoarea acoperişului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul.

Apoi a luat mărturia, şi a pus-o Ón chivot; a pus drugii la chivot, şi a aşezat capacul ispăşirii deasupra chivotului.

A adus chivotul Ón cort; a at‚rnat perdeaua despărţitoare Ónaintea lui, şi a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise Domnul.

A aşezat masa Ón cortul Ónt‚lnirii, Ón partea de miazănoapte a cortului, dincoace de perdeaua dinăuntru; şi a pus pe ea p‚inile, Ónaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

Apoi a aşezat sfeşnicul Ón cortul Ónt‚lnirii, Ón faţa mesei, Ón partea de miazăzi a cortului; şi i-a aşezat candelele, Ónaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

Apoi a aşezat altarul de aur Ón cortul Ónt‚lnirii Ón faţa perdelei dinăuntru; a ars pe el tăm‚ie mirositoare, cum poruncise lui Moise Domnul.

A aşezat perdeaua la uşa cortului.

A aşezat altarul pentru arderile de tot la uşa locaşului cortului Ónt‚lnirii; şi a adus pe el arderea de tot şi jertfa de m‚ncare, cum poruncise lui Moise Domnul.

A aşezat ligheanul Óntre cortul Ónt‚lnirii şi altar, şi a pus Ón el apă pentru spălat.

Moise, Aaron şi fiii lui şi-au spălat m‚inile şi picioarele Ón el; c‚nd intrau Ón cortul Ónt‚lnirii şi se apropiau de altar, se spălau, cum poruncise lui Moise Domnul.

Apoi a ridicat curtea Ómprejurul cortului şi altarului, şi a pus perdeaua la poarta curţii. Astfel a isprăvit Moise lucrarea.

Atunci norul a acoperit cortul Ónt‚lnirii, şi slava Domnului a umplut cortul.

Moise nu putea să intre Ón cortul Ónt‚lnirii, pentru că norul stătea deasupra lui, şi slava Domnului umplea cortul.

C‚t au ţinut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai c‚nd se ridica norul deasupra cortului.

Şi c‚nd nu se ridica norul, nu porneau, p‚nă ce nu se ridica.

Norul Domnului era deasupra cortului ziua; iar noaptea, era un foc, Ónaintea Óntregii case a lui Israel, Ón timpul tuturor călătoriilor lor.