Book of Ezekiel, глава 28

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, spune voievodului Tirului: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Pentru că ţi s-a Óng‚mfat inima şi ai zis: ,Eu sunt Dumnezeu, şi şed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu Ón mijlocul mărilorí, măcar că nu eşti dec‚t om şi nu eşti Dumnezeu, măcar că Óţi dai ifose ca şi c‚nd ai fi Dumnezeu.

Iată că eşti mai Ónţelept dec‚t Daniel, nici o taină nu este ascunsă de tine; prin Ónţelepciunea şi priceperea ta ţi-ai făcut avere, şi ţi-ai grămădit aur şi argint Ón vistieriile tale; prin marea ta Ónţelepciune şi prin negoţul tău ţi-ai mărit bogăţiile, şi prin bogăţiile tale inima ţi s-a Óng‚mfat foarte mult.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Pentru că Óţi dai ifose ca şi c‚nd ai fi Dumnezeu, iată că voi aduce Ómpotriva ta nişte străini, pe cele mai asupritoare dintre popoare, care vor scoate sabia Ómpotriva Ónţelepciunii tale strălucitoare, şi-ţi vor p‚ngări frumuseţea.

Te vor arunca Ón groapă, şi vei muri ca cei ce cad străpunşi de lovituri, Ón mijlocul mărilor.

Vei mai zice tu atunci Ón faţa ucigaşului tău: ,Sunt Dumnezeuí, măcar că eşti om şi nu Dumnezeu, sub m‚na celui ce te va ucide?

Vei muri de moartea celor netăiaţi Ómprejur, de m‚na străinilor! Căci Eu am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu.î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, fă un c‚ntec de jale asupra Ómpăratului Tirului, şi spune-i: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ajunsesei la cea mai Ónaltă desăv‚rşire, erai plin de Ónţelepciune, şi desăv‚rşit Ón frumuseţe.

Stăteai Ón Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, şi cu aur; timpanele şi flautele erau Ón slujba ta, pregătite pentru ziua c‚nd ai fost făcut.

Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile Óntinse; te pusesem pe muntele cel sf‚nt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor sc‚nteietoare.

Ai fost fără prihană Ón căile tale, din ziua, c‚nd ai fost făcut, p‚nă Ón ziua c‚nd s-a găsit nelegiuirea Ón tine.

Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie, şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor sc‚nteietoare.

Ţi s-a Óng‚mfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat Ónţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la păm‚nt, te dau privelişte Ómpăraţilor.

Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoţului tău, ţi-ai spurcat locaşurile sfinte; de aceea, scot din mijlocul tău un foc, care te mistuie, şi te prefac Ón cenuşă pe păm‚nt, Ónaintea tuturor celor ce te privesc.

Toţi cei ce te cunosc Óntre popoare răm‚n uimiţi din pricina ta; eşti nimicit, şi nu vei mai fi niciodată!î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, Óntoarce-ţi faţa spre Sidon, şi proroceşte Ómpotriva lui!

Spune: ÑAşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată că am necaz pe tine, Sidonule, şi voi fi proslăvit Ón mijlocul tău; ca să se ştie că Eu sunt Domnul, c‚nd Œmi voi Ómplini judecăţile Ómpotriva lui, şi c‚nd Œmi voi arăta sfinţenia Ón mijlocul lui.

Voi trimite ciuma Ón el, voi face să curgă s‚ngele pe uliţele lui; vor cădea morţii Ón mijlocul lui, ucişi de sabia care va veni din toate părţile să-i lovească, şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.

Atunci el nu va mai fi pentru casa lui Israel un spin care Ónţeapă, un mărăcine aducător de dureri, printre toţi cei ce-l Ónconjoară şi-l dispreţuiesc. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul, Dumnezeu.î Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑC‚nd voi str‚nge iarăşi casa lui Israel din mijlocul popoarelor la care este risipită, Œmi voi arăta Ón ea sfinţenia Ónaintea neamurilor, şi vor locui Ón ţara lor pe care am dat-o robului meu Iacov.

Vor locui liniştiţi Ón ea, vor zidi case şi vor sădi vii; da, vor locui liniştiţi Ón ea, c‚nd Œmi voi Ómplini judecăţile Ómpotriva tuturor celor ce-i Ónconjoară şi-i dispreţuiesc. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor.î