Book of Ezekiel, глава 29

Œn anul al zecelea, Ón ziua a douăsprezecea a lunii a zecea, Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, Óntoarce-te cu faţa spre Faraon, Ómpăratul Egiptului, şi proroceşte Ómpotriva lui şi Ómpotriva Óntregului Egipt!

Vorbeşte, şi spune: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Iată că am necaz pe tine, Faraoane, Ómpăratul Egiptului, crocodil mare, care te culci Ón mijlocul r‚urilor tale, şi zici: ,R‚ul meu Nilul este al meu, eu l-am făcut!í Œţi voi pune Ónsă un c‚rlig Ón fălci, voi lipi peştii r‚urilor tale de solzii tăi, şi te voi scoate din mijlocul r‚urilor tale, cu toţi peştii care se află Ón ele, şi care se vor lipi de solzii tăi.

Te voi arunca Ón pustie, pe tine şi pe toţi peştii din r‚urile tale. Vei cădea pe faţa ogoarelor, nu vei fi ridicat, nici Óngropat; ci te voi da de m‚ncare fiarelor păm‚ntului şi păsărilor cerului.

Şi toţi locuitorii Egiptului vor şti că Eu sunt Domnul, pentru că au fost o proptea de trestie pentru casa lui Israel.

C‚nd au pus m‚na pe tine, te-ai rupt, şi le-ai străpuns tot umărul; c‚nd s-au proptit de tine, te-ai sfăr‚mat, şi le-ai scr‚ntit şoldurile.í De aceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, voi aduce sabia Ómpotriva ta, şi voi nimici cu desăv‚rşire din mijlocul tău oamenii şi vitele.

Ţara Egiptului va ajunge o pustietate şi un pustiu, şi vor şti că Eu sunt Domnul, pentru că a zis: ,Nilul este al meu, eu l-am făcut!í De aceea iată că am necaz pe tine şi pe r‚urile tale, şi voi preface ţara Egiptului Óntr-un pustiu şi Óntr-o pustietate, Nici picior de om nu va trece prin ea, nici picior de vită nu va trece prin ea, şi va răm‚ne patru zeci de ani fără să fie locuită.

Voi preface ţara Egiptului Óntr-o pustietate Ón mijlocul altor ţări pustiite, şi cetăţile ei vor fi pustii Óntre alte cetăţi pustii, timp de patruzeci de ani. Iar pe Egipteni Ói voi risipi printre neamuri, şi-i voi Ómprăştia Ón felurite ţări.

Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,După patru zeci de ani, voi str‚nge pe Egipteni din mijlocul popoarelor Óntre care Ói voi risipi.

Voi aduce Ónapoi pe prinşii de război ai Egiptului, Ói voi aduce Ónapoi Ón ţara Patros, Ón ţara lor de baştină, şi vor alcătui acolo o Ómpărăţie slabă.

Da, va fi cea mai neÓnsemnată dintre Ómpărăţii, şi nu se va mai Ónălţa peste neamuri; Ói voi Ómpuţina, ca să nu stăp‚nească peste neamuri.

Œmpărăţia aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricină de Óncredere; ci Ói va aduce aminte de nelegiuirea ei, c‚nd se Óntorcea spre ei. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeu.í Œn al douăzeci şi şaptelea an, Ón ziua Ónt‚i a lunii Ónt‚i, Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ,Fiul omului, Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, şi-a pus oastea să facă o slujbă grea Ómpotriva Tirului. Toate capetele au ajuns pleşuve, toţi umerii sunt jupuiţi, şi n-a luat de la Tir nici o plată, nici el, nici oastea lui, pentru slujba pe care a făcut-o Ómpotriva lui.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată că dau lui Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, ţara Egiptului; el Ói va ridica bogăţiile, o va prăda, şi o va jefui; aceasta va fi plata oastei lui!

Ca plată pentru slujba făcută Ómpotriva Tirului, Ói dau ţara Egiptului; căci pentru Mine s-au ostenit, zice Domnul Dumnezeu.

,Œn ziua aceea, voi da tărie casei lui Israel, şi-ţi voi deschide gura veselă Ón mijlocul lor; şi vor şti că Eu sunt Domnul.í