Book of Ezekiel, глава 30

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit, astfel: ,Fiul omului, proroceşte, şi spune: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑVăitaţi-vă!Ö Nenorocită zi!

Căci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi Óntunecoasă: aceasta va fi vremea neamurilor.

Sabia va pătrunde Ón Egipt, şi Ón Etiopia va fi groază, c‚nd vor cădea morţii Ón Egipt, c‚nd i se vor ridica bogăţiile, şi i se vor răsturna temeliile.

Etiopia, Put, Lud, toată Arabia, Cub, şi fiii ţării unite cu ele, vor cădea Ómpreună cu ei loviţi de sabie.í Aşa vorbeşte Domnul: ,Sprijinitorii Egiptului vor cădea, şi m‚ndria tăriei lui se va prăbuşi! Din Migdol p‚nă la Siene vor cădea loviţi de sabie, zice Domnul Dumnezeu.í ,Vor fi pustiiţi Óntre alte ţări pustiite, şi cetăţile lui vor fi nimicite Ón mijlocul altor cetăţi nimicite.

Şi vor şti că Eu sunt Domnul, c‚nd voi pune foc Ón Egipt, şi c‚nd toţi sprijinitorii lui vor fi zdrobiţi.

Œn ziua aceea nişte soli se vor duce din partea mea cu corăbiile să tulbure Etiopia Ón liniştea ei; şi-i va apuca spaimă mare Ón ziua Egiptului; căci iată că lucrurile acestea se Ónt‚mplă!í Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Voi pierde mulţimea Egiptului, prin m‚na lui Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului.

El şi poporul lui cu el, cel mai grozav dintre popoare, vor fi trimişi să nimicească ţara. Vor scoate sabia Ómpotriva Egiptului, şi vor umple ţara de morţi.

Canalurile le voi seca, voi da ţara Ón m‚inile celor răi; voi pustii ţara cu tot ce cuprinde ea, prin m‚na străinilor. Eu, Domnul, am vorbit!í ñ Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Voi nimici idolii, şi voi st‚rpi din Nof chipurile deşarte. Nu va mai fi nici un voievod din ţara Egiptului, şi voi răsp‚ndi groaza Ón ţara Egiptului.

Voi pustii Patrosul, voi pune foc Ţoanului, şi-Mi voi aduce la Óndeplinire judecăţile asupra Noului.

Œmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetăţuia Egiptului, şi voi nimici cu desăv‚rşire mulţimea din No.

Voi pune foc Egiptului; Sinul va fi cuprins de spaimă. No va fi deschis prin spărtură, şi Noful cucerit ziua Ón amiaza mare de vrăjmaşi.

Tinerii din On şi din Pi-Beset vor cădea ucişi de sabie, şi cetăţile acestea se vor duce Ón robie.

La Tahpanes se va Óntuneca ziua, c‚nd voi sfăr‚ma jugul Egiptului, şi c‚nd se va sf‚rşi m‚ndria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul, şi cetăţile lui vor merge Ón robie.

Œmi voi aduce astfel la Óndeplinire judecăţile asupra Egiptului, şi vor şti că Eu sunt Domnul.í Œn anul al unsprezecelea, Ón ziua a şaptea a lunii Ónt‚i, Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ,Fiul omului, am fr‚nt braţul lui Faraon, Ómpăratul Egiptului; şi iată că nu-i vor lega rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se Óntremeze, şi să poată m‚ntui sabia.í De aceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, am necaz pe Faraon, Ómpăratul Egiptului, şi-i voi rupe braţele, pe cel tare şi pe cel fr‚nt, ca să-i cadă sabia din m‚nă.

Iar pe Egipteni Ói voi Ómprăştia printre neamuri, şi-i voi risipi Ón felurite ţări.

Œn schimb, voi Óntări braţele Ómpăratului Babilonului, şi-i voi pune o sabie Ón m‚nă; iar braţele lui Faraon le voi fr‚nge, ca să geamă Ónaintea lui cum gem cei răniţi de moarte.

Dar voi Óntări braţele Ómpăratului Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, c‚nd voi pune sabia Mea Ón m‚na Ómpăratului Babilonului, şi c‚nd o va Óntoarce Ómpotriva ţării Egiptului.

Voi Ómprăştia pe Egipteni printre neamuri, Ói voi risipi Ón felurite ţări, şi vor şti că Eu sunt Domnul.î