Book of Ezekiel, глава 34

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, proroceşte Ómpotriva păstorilor sufleteşti ai lui Israel! Proroceşte, şi spune-le lor, păstorilor: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei Ónşişi! Nu trebuie păstorii să pască turma?

Voi m‚ncaţi grăsimea, vă Ómbrăcaţi cu l‚na, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile.

Nu Óntăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n-aduceţi Ónapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăp‚niţi cu asuprire şi cu asprime!

Astfel ele s-au risipit, pentru că n-aveau păstor; au ajuns prada tuturor fiarelor c‚mpului, şi s-au risipit.

Turma Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile Ónalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării, şi nimeni nu Óngrijeşte de ele, nici nu le caută!î De aceea, păstorilor, ascultaţi Cuv‚ntul Domnului!

ÑPe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile Mele au ajuns de jaf şi sunt prada tuturor fiarelor c‚mpului, din lipsă de păstor, pentru că păstorii Mei n-au nici o grijă de oile Mele, ci se păşteau numai pe ei Ónşişi, şi nu păşteau oile Meleî, ñ de aceea, păstorilor, ascultaţi Cuv‚ntul Domnului!

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑIată, am necaz pe păstori! Œmi voi lua Ónapoi oile din m‚inile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile, şi nu se vor mai paşte nici pe ei Ónşişi; căci Œmi voi izbăvi oile din gura lor, şi nu le vor mai sluji ca hrană!î Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑIată, mă voi Óngriji Eu Ónsumi de oile Mele, şi le voi cerceta!

Cum Óşi cercetează un păstor turma c‚nd este Ón mijlocul oilor sale Ómprăştiate, aşa Œmi voi cerceta Eu oile, şi le voi str‚nge din toate locurile pe unde au fost risipite Ón ziua plină de nori şi negură.

Le voi scoate dintre popoare, le voi str‚nge din felurite ţări, şi le voi aduce Ónapoi Ón ţara lor; le voi paşte pe munţii lui Israel, de-a lungul r‚urilor, şi Ón toate locurile locuite ale ţării.

Le voi paşte pe o păşune bună, şi st‚na lor va fi pe munţii cei Ónalţi ai lui Israel; acolo se vor odihni Óntr-un staul plăcut, şi vor avea păşuni grase pe munţii lui Israel.

Eu Ónsumi Œmi voi paşte oile, Eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu.î ÑVoi căuta pe cea pierdută, voi aduce Ónapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită, şi voi Óntări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase şi pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.î ÑŞi voi, oile Mele, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, voi judeca Óntre oaie şi oaie, Óntre berbeci şi ţapi.

Este prea puţin pentru voi că paşteţi Ón păşunea cea bună, de mai călcaţi Ón picioare şi cealaltă parte a păşunii voastre? Că beţi o apă limpede, de mai tulburaţi şi pe cealaltă cu picioarele?

Şi oile Mele trebuie apoi să pască ce aţi călcat voi cu picioarele voastre, şi să bea ce aţi tulburat voi cu picioarele voastre!í De aceea, aşa le vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑIată că voi judeca Óntre oaia grasă şi oaia slabă.

Pentru că aţi izbit cu coasta şi cu umărul, şi aţi Ómpuns cu coarnele voastre toate oile slabe, p‚nă le-aţi izgonit, voi veni Ón ajutorul oilor Mele, ca să nu mai fie jaf, şi voi judeca Óntre oaie şi oaie.

Voi pune peste ele un singur păstor, care le va paşte, şi anume pe Robul Meu David; El le va paşte, El va fi păstorul lor.

Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, şi Robul Meu David va fi voievod Ón mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit!

Voi Óncheia cu ele un legăm‚nt de pace, şi voi Óndepărta din ţară toate fiarele sălbatice; ele vor locui Ón linişte Ón pustie, şi vor putea dormi Ón mijlocul pădurilor.

Le voi face, pe ele şi Ómprejurimile dealului Meu, o pricină de binecuv‚ntare; le voi trimite ploaie la vreme, şi aceasta va fi o ploaie binecuv‚ntată!

Pomul de pe c‚mp Óşi va da roada, şi păm‚ntul Óşi va da roadele. Ele vor fi liniştite Ón ţara lor şi vor şti că Eu sunt Domnul, c‚nd voi rupe legăturile jugului lor, şi c‚nd le voi izbăvi din m‚na celor ce le asupresc.

Nu vor mai fi de jaf Óntre neamuri, nu le vor m‚nca fiarele din ţară, ci vor locui Ón linişte, şi nu le va mai tulbura nimeni.

Le voi pune un răsad căruia i se va duce faima; nu vor mai fi mistuite de foame Ón ţară, şi nu vor mai purta ocara neamurilor.

Şi vor şti astfel că Eu, Domnul, Dumnezeul lor, sunt cu ele, şi că ele sunt poporul Meu, ele, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.î ÑVoi sunteţi oile Mele, oile păşunii Mele, şi Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu.î