Book of Ezekiel, глава 37

M‚na Domnului a venit peste mine, şi m-a luat Ón Duhul Domnului, şi m-a pus Ón mijlocul unei văi pline de oase.

M-a făcut să trec pe l‚ngă ele, de jur Ómprejur, şi iată că erau foarte multe pe faţa văii, şi erau uscate de tot.

El mi-a zis: ÑFiul omului, vor putea oare oasele acestea să Ónvie?î Eu am răspuns: ÑDoamne, Dumnezeule, tu ştii lucrul acesta!î El mi-a zis: ÑProroceşte despre oasele acestea, şi spune-le: ,Oase uscate, ascultaţi cuv‚ntul Domnului!

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: ,Iată că voi face să intre Ón voi un duh, şi veţi Ónvia!

Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh Ón voi, şi veţi Ónvia. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.î Am prorocit cum mi se poruncise. Şi pe c‚nd proroceam, s-a făcut un vuiet, şi iată că s-a făcut o mişcare, şi oasele s-au apropiat unele de altele!

M-am uitat, şi iată că le-au venit vine, carnea a crescut, şi le-a acoperit pielea pe deasupra; dar nu era Óncă duh Ón ele.

El mi-a zis: ÑProroceşte, şi vorbeşte duhului! Proroceşte, fiul omului, şi zi duhului: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Duhule, vino din cele patru v‚nturi, suflă peste morţii aceştia, ca să Ónvie!í Am prorocit, cum mi se poruncise. Şi a intrat duhul Ón ei, şi au Ónviat, şi au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr.

El mi-a zis: ÑFiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: ,Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduţi!î De aceea, proroceşte, şi spune-le: ÑAşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑIată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, şi vă voi aduce iarăşi Ón ţara lui Israel.

Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, c‚nd vă voi deschide mormintele, şi vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu!

Voi pune Duhul Meu Ón voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăşi Ón ţara voastră, şi veţi şti că Eu, Domnul, am vorbit şi am făcut, zice Domnul.î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, ia o bucată de lemn, şi scrie pe ea: ,Pentru Iuda şi pentru copiii lui Israel, care sunt tovarăşii lui.í Ia apoi o altă bucată de lemn, şi scrie pe ea: ÑPentru Iosif, lemnul lui Efraim, şi pentru toată casa lui Israel, care este tovarăşa lui.î După aceea, Ómpreună-le una cu alta, Óntr-o singură bucată, aşa Ónc‚t să fie una Ón m‚na ta.

Şi c‚nd Óţi vor zice copiii poporului tău: ÑNu vrei să ne lămureşti ce Ónseamnă lucrul acesta?î să le răspunzi: ÑAşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată că voi lua toiagul de lemn al lui Iosif, care este Ón m‚na lui Efraim, şi al seminţiilor lui Israel care-i sunt tovarăşe, le voi uni cu toiagul lui Iuda, şi voi face un singur lemn, aşa că vor fi una Ón m‚na Mea.î Toiegele de lemn, pe care vei scrie, să le ţii astfel Ón m‚na ta, sub ochii lor.

Şi să le spui: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, Ói voi str‚nge din toate părţile, şi-i voi aduce Ónapoi Ón ţara lor.

Voi face din ei un singur neam Ón ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un singur Ómpărat, şi nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi Ómpărţiţi Ón două Ómpărăţii.

Nici nu se vor mai spurca, prin idolii lor, cu ur‚ciunile lor, şi cu toate fărădelegile lor. Œi voi scoate din toate abaterile cu care au păcătuit, şi-i voi curăţi; ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor.

Robul Meu David va fi Ómpărat peste ei, şi toţi vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile mele şi le vor Ómplini.

Vor locui iarăşi Ón ţara, pe care am dat-o robului Meu Iacov, şi pe care au locuit-o şi părinţii voştri. Da, vor locui Ón ea, ei, copiii lor, şi copiii copiilor lor, pe vecie, şi Robul Meu David va fi voievodul lor Ón veci.

Voi Óncheia cu ei un legăm‚nt de pace, care va fi un legăm‚nt veşnic cu ei; Ói voi sădi şi-i voi Ónmulţi, şi voi pune locaşul Meu cel sf‚nt Ón mijlocul lor pentru totdeauna.

Locuinţa Mea va fi Óntre ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.

Şi neamurile vor şti că Eu sunt Domnul, care sfinţeşte pe Israel, c‚nd Locaşul Meu cel sf‚nt va fi pentru totdeauna Ón mijlocul lor.î