Book of Ezekiel, глава 38

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, Óntoarce-te cu faţa spre Gog, din ţara lui Magog, spre domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului, şi proroceşte Ómpotriva lui!

Şi spune: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului!

Te voi t‚rÓ, şi-ţi voi pune un c‚rlig Ón fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, cai şi călăreţi, toţi Ómbrăcaţi Ón chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut şi pavăză, şi care toţi m‚nuiesc sabia; Ómpreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia şi Put, toţi cu scut şi coif: Gomerul cu toate oştile lui, ţara Togarmei, din fundul miazănoaptei, cu toate oştile sale, popoare multe Ómpreună cu tine!

Pregăteşte-te dar, fii gata, tu, şi toată mulţimea adunată Ón jurul tău! Fii căpetenia lor!

După multe zile, vei fi Ón fruntea lor; Ón vremea de apoi, vei merge Ómpotriva ţării, ai cărei locuitori, scăpaţi de sabie, vor fi str‚nşi dintre mai multe popoare pe munţii lui Israel care multă vreme fuseseră pustii; dar, fiind scoşi din mijlocul popoarelor, vor fi liniştiţi Ón locuinţele lor.

Iar tu te vei sui, vei Ónainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi ţara, tu cu toate oştile tale, şi multe popoare cu tine.

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑŒn ziua aceea, multe g‚nduri Óţi vor veni Ón minte, şi vei urzi planuri rele.

Vei zice: ,Mă voi sui Ómpotriva ţării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceştia liniştiţi, care stau fără griji Ón locuinţele lor, toţi Ón locuinţe fără ziduri, şi neav‚nd nici zăvoare, nici porţi! ñ Mă voi duce să iau pradă şi să mă dedau la jaf, să pun m‚na pe aceste dăr‚mături locuite din nou, pe poporul acesta str‚ns din mijlocul neamurilor, care are turme şi moşii, şi locuieşte Ón mijlocul păm‚ntului.í Seba şi Dedan, negustorii din Tars şi toţi puii lor de lei, Óţi vor zice: ,Vii să iei pradă? Pentru jaf ţi-ai adunat oare mulţimea ta, ca să iei argint şi aur, ca să iei turme şi avuţii, şi să faci o pradă mare?í De aceea proroceşte, fiul omului, şi spune lui Gog: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Da, Ón ziua c‚nd poporul Meu Israel va trăi Ón linişte, vei porni din ţara ta, şi vei veni din fundul miazănoaptei, tu şi multe popoare cu tine, toţi călări pe cai, o mare mulţime şi o puternică oştire!

Vei Ónainta Ómpotriva poporului Meu Israel, ca un nor, care va acoperi ţara. Œn zilele de apoi, te voi aduce Ómpotriva ţării Mele, ca să Mă cunoască neamurile, c‚nd voi fi sfinţit Ón tine sub ochii lor, Gog!î Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑNu eşti tu acela despre care am vorbit odinioară, prin robii Mei proorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile, că te voi aduce Ómpotriva lor?

Œn ziua aceea, Ónsă, Ón ziua c‚nd va porni Gog Ómpotriva păm‚ntului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, Mi se va sui Ón nări m‚nia aprinsă.

O spun, Ón gelozia şi Ón focul m‚niei Mele: Œn ziua aceea, va fi un mare cutremur Ón ţara lui Israel.

Peştii mării şi păsările cerului vor tremura de Mine, şi fiarele c‚mpului şi toate t‚r‚toarele care se t‚răsc pe păm‚nt, şi toţi oamenii care sunt pe faţa păm‚ntului; munţii se vor răsturna, pereţii st‚ncilor se vor prăbuşi, şi toate zidurile vor cădea la păm‚nt.

Atunci voi chema groaza Ómpotriva lui pe toţi munţii Mei, zice Domnul Dumnezeu; sabia fiecăruia se va Óntoarce Ómpotriva fratelui său.

Œl voi judeca prin ciumă şi s‚nge, printr-o ploaie năpraznică şi prin pietre de grindină; voi ploua foc şi pucioasă peste el, peste oştile lui, şi peste popoarele cele multe, care vor fi cu el.

Œmi voi arăta astfel mărimea şi sfinţenia, Mă voi face cunoscut Ónaintea mulţimii neamurilor, şi vor şti că Eu sunt Domnul.î