Book of Ezekiel, глава 4

ÑŞi tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o Ónaintea ta, şi sapă pe ea cetatea Ierusalimului.

Œnfăţişează-o Ómpresurată, zideşte Óntărituri Ón jurul ei, Ónconjoară-o cu un şanţ de apărare, pune tabere de ostaşi Ómprejurul ei, şi ridică berbeci de fier Ómpotriva ei de jur Ómprejur.

Ia o tigaie de fier, şi pune-o, ca un zid de fier, Óntre tine şi cetate; Óndreaptă-ţi faţa Ómpotriva ei, ca să fie Ómpresurată, şi s-o str‚mtorezi. Aceasta să fie un semn pentru casa lui Israel!

Apoi culcă-te pe coasta st‚ngă, şi pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel; c‚te zile vei sta culcat pe coasta aceasta, le vei purta nelegiuirea lor.

Œţi voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor, şi anume trei sute nouăzeci de zile, Ón care să porţi nelegiuirea casei lui Israel.

După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă, şi poartă nelegiuirea casei lui Iuda patru zeci de zile; Óţi pun c‚te o zi pentru fiecare an.

Apoi Óntoarce-ţi faţa şi braţul dezgolit spre Ierusalimul Ómpresurat, şi proroceşte Ómpotriva lui.

Şi iată, voi pune funii peste tine, ca să nu poţi să te Óntorci de pe o coastă pe alta, p‚nă nu vei Ómplini zilele Ómpresurării tale.

Ia-ţi şi gr‚u, orz, bob, linte, mei şi alac, pune-le Óntr-un vas, şi fă p‚ine din ele c‚te zile vei sta culcat pe coastă: trei sute nouă zeci de zile să măn‚nci din ele.

Hrana pe care o vei m‚nca, s-o măn‚nci cu c‚ntarul şi anume c‚te douăzeci de sicli pe zi: să măn‚nci din ea din c‚nd Ón c‚nd.

Apa pe care o vei bea, o vei bea cu măsură şi anume c‚te o şesime de hin; vei bea din ea din c‚nd Ón c‚nd.

Hrana s-o măn‚nci ca turte de orz, pe care le vei coace Ón faţa lor cu balegă de om.î Şi Domnul a zis: ÑAşa Óşi vor m‚nca p‚inea spurcată copiii lui Israel printre neamurile printre care Ói voi izgoni.î Eu am zis: ÑAh! Doamne, Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost p‚ngărit niciodată; din tinereţea mea şi p‚nă acum, niciodată n-am m‚ncat dintr-un dobitoc mort sau sf‚şiat, şi nici o carne necurată n-a intrat Ón gura mea.î El mi-a răspuns: ÑEi bine, iată că Óţi dau balegă de bou Ón loc de balegă omenească, şi-ţi vei face p‚inea pe ea.î El mi-a mai zis: ÑFiul omului, iată că voi sfăr‚ma toiagul p‚inii la Ierusalim, aşa că vor m‚nca p‚ine cu c‚ntarul, şi cu necaz, şi vor bea apă cu măsură şi cu groază.

Vor duce lipsă de p‚ine şi de apă, se vor uimi unii de alţii, şi se vor sf‚rşi din pricina nelegiuirii lor.î