Book of Ezekiel, глава 5

ÑŞi tu, fiul omului, ia o sabie ascuţită, ia-o ca brici de ras, şi trece-o peste cap şi barbă. Ia apoi o cumpănă de c‚ntărit, şi Ómparte părul.

O treime din el arde-o Ón foc, Ón mijlocul cetăţii, c‚nd se vor Ómplini zilele Ómpresurării; o treime ia-o şi taie-o cu sabia de jur Ómprejurul cetăţii; iar o treime risipeşte-o Ón v‚nt, căci voi trage sabia după ei.

Totuşi ia vreo c‚ţiva peri din ei, şi str‚nge-i Ón poalele hainei tale.

Din aceştia să mai iei iarăşi vreo c‚ţiva, să-i arunci Ón foc şi să-i arzi Ón foc. Din ei va ieşi un foc Ómpotriva Óntregii case a lui Israel.î Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑAcesta este Ierusalimul! Eu Ól pusesem Ón mijlocul neamurilor şi de jur Ómprejurul lui sunt ţări.

Dar el s-a răzvrătit Ómpotriva legilor şi poruncilor Mele, şi s-a făcut mai vinovat dec‚t neamurile şi ţările de primprejur; căci a nesocotit legile Mele, n-a urmat poruncile Mele.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Pentru că aţi fost mai Óndărătnici dec‚t neamurile care vă Ónconjoară; pentru că n-aţi urmat poruncile Mele şi n-aţi Ómplinit legile Mele, şi n-aţi lucrat nici măcar după legile neamurilor care vă Ónconjoară; ñ din pricina aceasta, aşa zice Domnul, Dumnezeu: ,Iată am necaz pe tine, şi voi aduce la Óndeplinire Ón mijlocul tău judecăţile Mele, sub ochii neamurilor.

Din pricina tuturor ur‚ciunilor tale, Óţi voi face ce n-am făcut niciodată, şi nici nu voi mai face vreodată.

De aceea părinţii vor m‚nca pe copiii lor, Ón mijlocul tău, şi copiii vor m‚nca pe părinţii lor; Œmi voi Ómplini judecăţile Ómpotriva ta, şi voi risipi Ón toate v‚nturile pe toţi cei ce vor mai răm‚ne din tine.

De aceea, pe viaţa Mea! zice Domnul, Dumnezeu: pentru că Mi-ai p‚ngărit locaşul Meu cel sf‚nt cu toţi idolii şi toate ur‚ciunile tale, şi Eu Œmi voi Óntoarce ochii de la tine; ochiul Meu va fi fără milă, şi nu Mă voi Óndura.

O treime din locuitorii tăi va muri de ciumă, şi va fi nimicită de foamete Ón mijlocul tău: o treime va cădea ucisă de sabie Ón jurul tău; şi o treime o voi risipi Ón toate v‚nturile, şi voi scoate sabia după ei.

Œmi voi potoli astfel m‚nia, Œmi voi domoli astfel urgia cu ei, şi Mă voi răzbuna ca să ştie că Eu, Domnul, am vorbit Ón m‚nia Mea, vărs‚ndu-mi urgia peste ei.

Te voi preface Óntr-un pustiu, te voi face de ocară printre neamurile care te Ónconjoară, Ónaintea tuturor trecătorilor.

Vei ajunge de ocară şi de ruşine, vei fi o pildă şi o groază pentru neamurile care te Ónconjoară, c‚nd voi aduce la Óndeplinire judecăţile Mele Ómpotriva ta, cu m‚nie, cu urgie, şi cu pedepse aspre, ñ Eu, Domnul, o spun, ñ c‚nd voi arunca Ómpotriva lor săgeţile nimicitoare ale foametei, care dau moartea, şi pe care le voi trimite să vă nimicească.

Căci la nenorocirile voastre voi mai adăuga şi foametea, şi vă voi sfăr‚ma toiagul p‚inii.

Voi trimite Ómpotriva voastră nu numai foametea, ci şi fiarele sălbatice, care vă vor lăsa fără copii. Ciuma şi vărsarea de s‚nge vor trece prin mijlocul tău: voi aduce peste tine şi sabia. Eu, Domnul, vorbesc.î