Book of Ezekiel, глава 44

M-a adus Ónapoi la poarta de afară a sf‚ntului Locaş, dinspre răsărit. Dar era Ónchisă.

Şi Domnul mi-a zis: ÑPoarta aceasta va sta Ónchisă, nu se va deschide, şi nimeni nu va trece pe ea; căci Domnul, Dumnezeul lui Israel, a intrat pe ea. De aceea va răm‚ne Ónchisă!

Œn ce priveşte pe voievod, voievodul va putea să şadă sub ea, ca să măn‚nce p‚inea de jertfă Ónaintea Domnului. El va intra pe drumul care dă Ón tinda porţii, şi va ieşi pe acelaşi drum.î M-a dus apoi la poarta de miază noapte, Ónaintea casei Templului. M-am uitat şi iată că slava Domnului umplea Casa Domnului! Şi am căzut cu faţa la păm‚nt.

Domnul mi-a zis: ÑFiul omului, fii cu luare aminte, uită-te cu ochii tăi şi ascultă cu urechile tale tot ce-ţi voi spune cu privire la toate r‚nduielile Casei Domnului şi cu privire la toate legile ei; priveşte cu băgare de seamă intrarea casei şi toate ieşirile sf‚ntului Locaş!

Şi spune celor Óndărătnici, casei lui Israel: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Ajungă-vă toate ur‚ciunile voastre, casa lui Israel!

Aţi băgat Ón Locaşul Meu cel sf‚nt nişte străini cu inima netăiată Ómprejur, şi cu carnea netăiată Ómprejur, ca să-Mi spurce casa; aţi adus p‚inea Mea, grăsimea şi s‚ngele Ónaintea tuturor ur‚ciunilor voastre, şi aţi rupt astfel legăm‚ntul Meu.

N-aţi păzit ce trebuia păzit cu privire la lucrurile Mele cele sfinte, ci i-aţi pus Ón locul vostru, ca să facă slujbă Ón Locaşul Meu cel sf‚nt.

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Nici un străin, netăiat Ómprejur cu inima şi netăiat Ómprejur cu trupul, să nu intre Ón Locaşul Meu cel sf‚nt, nici unul din străinii care vor fi Ón mijlocul copiilor lui Israel.

Mai mult, Leviţii care s-au depărtat de Mine, c‚nd se rătăcea Israel şi se abătea de la Mine ca să-şi urmeze idolii, vor purta pedeapsa nelegiuirilor lor: ei vor fi Ón Locaşul Meu cel sf‚nt ca slugi, vor păzi porţile casei şi vor face slujbă Ón casă; vor junghia pentru popor vitele r‚nduite pentru arderile de tot şi pentru celelalte jertfe, şi vor sta Ónaintea lui ca să-i slujească.

Pentru că i-au slujit Ónaintea idolilor lui, şi au făcut să cadă Ón păcat casa lui Israel, de aceea Œmi ridic m‚na asupra lor, zice Domnul Dumnezeu, ca să-şi poarte pedeapsa nelegiuirii lor.

Nu se vor apropia de Mine ca să fie Ón slujba Mea ca preoţi, nu se vor apropia de lucrurile Mele cele sfinte, nici de lucrurile Mele prea sfinte; ci vor purta pedeapsa ruşinii lor şi ur‚ciunilor pe care le-au săv‚rşit.

Totuşi le voi da paza casei, Ói voi Óntrebuinţa la toată slujba ei şi la tot ce trebuie făcut Ón ea.

,Dar preoţii, Leviţii, fiii lui Ţadoc, care au păzit slujba locaşului Meu celui sf‚nt c‚nd se rătăceau copiii lui Israel de la Mine, aceia se vor apropia de Mine să-Mi slujească, şi vor sta Ónaintea Mea ca să-Mi aducă grăsime şi s‚nge, zice Domnul Dumnezeu.î ÑEi vor intra Ón Locaşul Meu cel sf‚nt, se vor apropia de masa Mea ca să-Mi slujească, şi vor fi Ón slujba Mea.

C‚nd vor trece pe porţile curţii dinăuntru, se vor Ómbrăca Ón haine de in; nu vor avea pe ei nimic de l‚nă, c‚nd vor face slujba Ón porţile curţii dinăuntru şi Ón casă.

Vor avea pe cap şi scufii de in, şi izmene de in pe coapsele lor; nu se vor Óncinge cu ceva care să aducă sudoarea; iar c‚nd vor ieşi să se ducă Ón curtea de afară la popor, vor lepăda veşmintele cu care fac slujba, şi le vor pune Ón odăile sf‚ntului Locaş; se vor Ómbrăca Ón altele ca să nu sfinţească poporul cu veşmintele lor.

Nu-şi vor rade capul, dar nici nu vor lăsa părul să crească Ón voie; ci vor trebui să-şi taie părul.

Nici un preot nu va bea vin c‚nd va intra Ón curtea dinăuntru.

Nu vor lua de nevastă nici o văduvă, nici o femeie lăsată de bărbat, ci vor lua numai fecioare din săm‚nţa casei lui Israel; totuşi vor putea să ia şi pe văduva unui preot.

Vor Ónvăţa pe poporul Meu să deosebească ce este sf‚nt de ce nu este sf‚nt, şi vor arăta deosebirea dintre ce este necurat şi ce este curat.

Vor judeca Ón neÓnţelegeri, şi vor hotărÓ după legile Mele. Vor păzi de asemenea legile şi poruncile Mele, la toate sărbătorile Mele, şi vor sfinţi Sabatele Mele.

Un preot nu se va duce la un mort, ca să nu se facă necurat; nu va putea să se facă necurat dec‚t pentru un tată, pentru o mamă, pentru un fiu, pentru o fiică, pentru un frate şi pentru o soră, care nu era măritată.

După curăţire, i se vor număra şapte zile.

Œn ziua c‚nd va intra Ón Locaşul Meu cel sf‚nt, Ón curtea dinăuntru, ca să facă slujba Ón sf‚ntul Locaş, Óşi va aduce jertfa de ispăşire, zice Domnul Dumnezeu.î ÑIată moştenirea pe care o vor avea: Eu voi fi moştenirea lor. Să nu le daţi nici o moşie Ón Israel: Eu voi fi moşia lor!î Dar se vor hrăni cu darurile de m‚ncare, cu jertfele de ispăşire şi de vină; şi tot ce va fi Ónchinat Domnului prin făgăduinţă Ón Israel va fi al lor.

Cele mai bune din cele dint‚i roade de orice fel, şi partea ridicată din toate darurile de m‚ncare, pe care le veţi aduce ca daruri ridicate, vor fi ale preoţilor; veţi da preoţilor şi p‚rga făinii voastre, pentru ca binecuv‚ntarea să răm‚nă peste casa voastră.

Preoţii Ónsă nu vor m‚nca din nici o pasăre sau vită moartă ori sf‚şiată de fiară.î