Book of Ezekiel, глава 46

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑPoarta curţii dinăuntru: dinspre răsărit, va răm‚ne Ónchisă Ón cele şase zile de lucru; dar se va deschide Ón ziua Sabatului, şi va fi deschisă şi Ón ziua lunii noi.

Domnitorul va intra pe drumul care dă Ón tinda porţii de afară, şi va sta l‚ngă uşiorii porţii. Apoi preoţii vor aduce arderea lui de tot şi jertfele lui de mulţumire. El se va Ónchina pe pragul porţii, apoi va ieşi iarăşi afară, şi poarta nu se va Ónchide p‚nă seara.

Poporul ţării se va Ónchina şi el Ónaintea Domnului la intrarea acestei porţi, Ón zilele de Sabat şi la lunile noi.

Arderea de tot pe care o va aduce Domnului domnitorul, Ón ziua Sabatului, va fi de şase miei fără cusur şi un berbec fără cusur; iar darul lui de m‚ncare va fi o efă de berbec, şi un dar de bună voie pentru miei, cu un hin de untdelemn de fiecare efă.

Œn ziua lunii noi, va da un viţel fără cusur, şase miei şi un berbec, toţi fără cusur.

Şi darul lui de m‚ncare va fi de o efă pentru viţel, o efă pentru berbec, şi c‚t va voi pentru miei, cu un hin de untdelemn de fiecare efă.

C‚nd va intra domnitorul, va intra pe drumul din tinda porţii, şi va ieşi pe acelaşi drum.

Dar c‚nd va veni poporul ţării Ónaintea Domnului, la sărbători, cel ce va intra pe poarta de miazănoapte, ca să se Ónchine, va ieşi pe poarta de miazăzi; iar cel ce va intra pe poarta de miazăzi, va ieşi pe poarta de miazănoapte; nu trebuie să se Óntoarcă pe aceeaşi poartă pe care vor intra, ci vor ieşi drept Ónainte pe cealaltă.

Domnitorul va intra cu ei c‚nd vor intra, şi vor ieşi Ómpreună c‚nd vor ieşi.

La sărbători şi la praznice, darul de m‚ncare va fi de o efă pentru viţel, o efă pentru berbec, şi c‚t va voi pentru miei, Ómpreună cu un hin de untdelemn de fiecare efă.

Dacă Ónsă domnitorul aduce Domnului o ardere de tot de bunăvoie sau o jertfă de mulţumire de bună voie, Ói vor deschide poarta dinspre răsărit, şi el Óşi va aduce arderea de tot şi jertfa de mulţumire aşa cum o aduce Ón ziua Sabatului; apoi va ieşi afară, şi după ce va ieşi, vor Ónchide iarăşi poarta.

Œn fiecare zi vei aduce Domnului ca ardere de tot un miel de un an, fără cusur; pe acesta Ól vei aduce Ón fiecare dimineaţă.

Vei mai adăuga la el ca dar de m‚ncare, Ón fiecare dimineaţă, a şasea parte dintr-o efă, şi a treia parte dintr-un hin de untdelemn, pentru stropirea florii de făină. Acesta este darul de m‚ncare de adus Domnului; aceasta este o lege veşnică, pentru totdeauna!

Œn fiecare dimineaţă, vor aduce astfel mielul şi darul de m‚ncare Ómpreună cu untdelemnul, ca o ardere de tot veşnică.î ÑAşa vorbeşte Domnul Dumnezeul: ,Dacă domnitorul dă unuia din fiii săi un dar luat din moştenirea sa, darul acesta va răm‚ne al fiilor săi, ca moşia lor prin drept de moştenire.

Dar dacă dă unuia din slujitorii lui un dar luat din moştenirea lui, darul acela va fi al lui p‚nă Ón anul slobozeniei, apoi se va Óntoarce Ónapoi domnitorului; numai fiii lui vor stăp‚ni ce le va da din moştenirea lui.

Domnitorul nu va lua nimic din moştenirea poporului, nu-l va despuia de moşiile lui. Ci, ce va da de moştenire fiilor săi, va lua din ce are el, pentru ca nici unul din poporul Meu să nu fie Óndepărtat din moşia lui!î M-a dus, pe intrarea de l‚ngă poartă, Ón odăile sfinte, r‚nduite preoţilor, şi care se află spre miază-noapte. Şi iată că Ón fund, era un loc, Ónspre apus.

El mi-a zis: ÑAcesta este locul unde vor fierbe preoţii carnea de la jertfele pentru vină şi pentru ispăşire, şi unde vor coace darurile de m‚ncare, ca să se ferească să le ducă Ón curtea de afară şi să sfinţească astfel poporul prin ele.

M-a dus apoi Ón curtea de afară, şi m-a făcut să trec pe l‚ngă cele patru colţuri ale curţii. Şi iată că era o curte la fiecare colţ al curţii.

Şi Ón cele patru colţuri ale curţii erau nişte curţi despărţite, lungi de patru zeci de coţi şi late de treizeci; c‚te patru aveau aceeaşi măsură, şi erau Ón colţuri.

C‚te patru erau Ónconjurate cu un zid, şi la picioarele zidului de jur Ómprejur erau nişte vetre pentru gătit.

El mi-a zis: ,Acestea sunt bucătăriile, unde vor fierbe slujitorii casei carnea de la jertfele aduse de popor.