Book of Ezekiel, глава 47

M-a adus Ónapoi la uşa casei. Şi iată că ieşea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit; căci faţa casei era spre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei Ónspre partea de miază-zi a altarului.

M-a scos pe poarta de miază noapte, şi m-a făcut să ocolesc pe din afară p‚nă la poarta de răsărit. Şi iată că apa curgea din partea dreaptă.

C‚nd a Ónaintat omul acela spre răsărit, cu măsura Ón m‚nă, a măsurat o mie de coţi, şi m-a trecut prin apă; apa Ómi venea p‚nă la glezne.

A mai măsurat iarăşi o mie de coţi, şi m-a pus să trec prin apă, şi apa Ómi venea p‚nă la genunchi. A măsurat iarăşi o mie de coţi, şi m-a trecut prin ea, şi apa Ómi venea p‚nă la şolduri.

A măsurat iarăşi o mie de coţi, şi atunci era un r‚u pe care nu-l puteam trece, căci apa era at‚t de ad‚ncă Ónc‚t trebuia să Ónot un r‚u, care nu se putea trece.

El mi-a zis: ÑAi văzut, fiul omului?î Şi m-a luat şi m-a adus Ónapoi pe malul r‚ului.

C‚nd m-a adus Ónapoi, iată că pe malul r‚ului erau o mulţime de copaci pe am‚ndouă părţile.

El mi-a zis: ÑApa aceasta curge spre ţinutul de răsărit, se pogoară Ón c‚mpie, şi se varsă Ón marea şi vărs‚ndu-se Ón mare, apele mării se vor vindeca.

Orice făptură vie, care se mişcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge r‚ul, şi vor fi o mulţime de peşti; căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase, şi pretutindeni pe unde va ajunge r‚ul acesta va fi viaţă.

Pescarii vor sta pe malurile lui, de la En-Ghedi p‚nă la En-Eglaim, şi vor Óntinde mrejele; vor fi peşti de felurite soiuri, ca peştii mării celei mari, şi vor fi foarte mulţi.

Mlaştinile şi gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării.

Dar l‚ngă r‚ul acesta, pe malurile lui de am‚ndouă părţile, vor creşte tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va vesteji, şi roadele lor nu se vor sf‚rşi; Ón fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieşi din sf‚ntul Locaş. Roadele lor vor sluji ca hrană, şi frunzele lor ca leac.î Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑIată hotarele ţării, pe care o veţi Ómpărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Iosif va avea două părţi.

O veţi stăp‚ni unul ca şi altul, cum am jurat, cu m‚na ridicată, că o voi da părinţilor voştri. Ţara aceasta vă va cădea deci la Ómpărţeală ca moştenire.

Iată hotarele ţării: Ónspre miază noapte, de la marea cea mare, drumul Hetlonului p‚nă la Ţedad, Humat, Berota, Sibraim, Óntre hotarul Damascului şi hotarul Hamatului, Haţer-Haticon, spre hotarul Havranului.

Astfel hotarul va fi, de la mare p‚nă la Haţar-Enon, şi la miază noapte de el hotarul Damascului, Ţafonului, şi hotarul Hamatului. Acesta va fi hotarul dinspre miază-noapte.

Œn partea de răsărit, dintre Havran şi Damasc, Óntre Galaad şi ţara lui Israel, hotarul va fi Iordanul, de la hotarul de miază noapte p‚nă la marea de răsărit şi anume p‚nă la Tamar. Acesta va fi hotarul de răsărit.

Hotarul de miază zi, Ónspre miază zi, va merge de la Tamar p‚nă la apele Meriba de la Cades, p‚nă la p‚r‚ul Egiptului, şi p‚nă la Marea cea mare. Acesta va fi hotarul de miază zi.

Hotarul de apus va fi marea cea mare, p‚nă la locul unde apucă spre Hamat: acesta va fi hotarul de apus.

Ţara aceasta o veţi Ómpărţi Óntre voi, după seminţiile lui Israel.

O veţi Ómpărţi Ónsă ca moştenire prin sorţ Óntre voi şi Óntre străinii care vor locui Ón mijlocul vostru, acei străini care vor naşte copii Ón mijlocul vostru. Pe aceştia Ói veţi privi ca pe nişte băştinaşi Óntre copiii lui Israel. Ei să aibă moştenirea prin sorţ Ómpreună cu voi Óntre seminţiile lui Israel.

Străinului Ói veţi da moştenirea lui Ón seminţia Ón care va locui, zice Domnul Dumnezeu.î