Book of Ezra, глава 6

Atunci Ómpăratul Dariu a dat poruncă să se facă cercetări Ón casa scrisorilor unde se puneau vistieriile Ón Babilon.

Şi s-a găsit la Ahmeta, capitala ţinutului Mediei, un sul pe care era scrisă această aducere aminte: ñ ÑŒn anul Ónt‚i al domniei Ómpăratului Cir, Ómpăratul Cir a dat această poruncă privitoare la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim: ,Casa să fie zidită iarăşi, ca să fie un loc unde să se aducă jertfe, şi să aibă temelii tari. Să aibă o Ónălţime de şaizeci de coţi, o lăţime de şaizeci de coţi, trei r‚nduri de pietre cioplite şi un r‚nd de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa Ómpăratului.

Mai mult, uneltele de aur şi de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim şi le adusese la Babilon, să fie date Ónapoi, duse Ón Templul din Ierusalim la locul unde erau, şi puse Ón Casa lui Dumnezeu.î ñ Acum, Tatnai, dregătorul de dincolo de R‚u, Şetar-Boznai, şi tovarăşii voştri de slujbă din Afarsac, care locuiţi dincolo de R‚u, depărtaţi-vă de locul acesta.

Lăsaţi să meargă Ónainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu; dregătorul Iudeilor şi bătr‚nii Iudeilor s-o zidească iarăşi pe locul unde era.

Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veţi avea de făcut faţă de aceşti bătr‚ni ai Iudeilor, pentru zidirea acestei Case a lui Dumnezeu: cheltuielile, luate din averile Ómpăratului venite din birurile de dincolo de R‚u, să fie plătite Óndată oamenilor acestora, ca să nu Ónceteze lucrul.

Lucrurile trebuincioase pentru arderile de tot ale Dumnezeului cerurilor, viţei, berbeci şi miei, gr‚u, sare, vin şi untdelemn, să li se dea, la cerere, preoţilor din Ierusalim, zi de zi, şi fără nici o lipsă, ca să aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor, şi să se roage pentru viaţa Ómpăratului şi a fiilor lui.

Şi iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta: să se scoată din casa lui o b‚rnă, s-o ridice ca să fie sp‚nzurat pe ea, şi casa să i se prefacă Óntr-o grămadă de gunoi.

Dumnezeul care a pus să locuiască Ón locul acela Numele Lui să răstoarne pe orice Ómpărat şi pe orice popor, care ar Óntinde m‚na să calce cuv‚ntul meu, ca să nimicească această Casă a lui Dumnezeu din Ierusalim! Eu, Dariu, am dat porunca aceasta. Să fie Ómplinită Óntocmai.í Tatnai, dregătorul de dincoace de R‚u, Şetar-Boznai, şi tovarăşii lor de slujbă, au Ómplinit Óntocmai porunca aceasta pe care le-a trimis-o Ómpăratul Dariu.

Şi bătr‚nii Iudeilor au zidit cu izb‚ndă, după prorocirile proorocului Hagai, şi ale lui Zaharia, fiul lui Ido; au zidit şi au isprăvit, după porunca Dumnezeului lui Israel, şi după porunca lui Cir, lui Dariu, şi lui Artaxerxe, Ómpăratul Perşilor.

Casa a fost isprăvită Ón ziua a treia a lunii Adar, Ón al şaselea an al domniei Ómpăratului Dariu.

Copiii lui Israel, preoţii şi Leviţii, şi ceilalţi fii ai robiei, au făcut cu bucurie sfinţirea acestei Case a lui Dumnezeu.

Au adus, pentru sfinţirea acestei Case a lui Dumnezeu, o sută de viţei, două sute de berbeci, patru sute de miei, şi, ca jertfe ispăşitoare pentru tot Israelul, doisprezece ţapi, după numărul seminţiilor lui Israel.

Au pus pe preoţi, după cetele lor, şi pe Leviţi, după Ómpărţirile lor, pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris Ón cartea lui Moise.

Fiii robiei au prăznuit Paştele Ón a patrusprezecea zi a lunii Ónt‚i.

Preoţii şi Leviţii se curăţiseră cu toţii, aşa că toţi erau curaţi; au jertfit Paştele pentru toţi fiii robiei, pentru fraţii lor preoţii, şi pentru ei Ónşişi.

Copiii lui Israel, Óntorşi din robie, au m‚ncat Paştele, Ómpreună cu toţi cei ce se depărtaseră de necurăţia neamurilor ţării şi care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

Au prăznuit cu bucurie şapte zile sărbătoarea azimilor, căci Domnul Ói Ónveselise, făc‚nd pe Ómpăratul Asiriei să-i sprijinească Ón lucrarea Casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.