Book of Genesis, глава 6

C‚nd au Ónceput oamenii să se Ónmulţească pe faţa păm‚ntului, şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales.

Atunci Domnul a zis: ÑDuhul Meu nu va răm‚ne pururea Ón om, căci şi omul nu este dec‚t carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.î Uriaşii erau pe păm‚nt Ón vremurile acelea, şi chiar şi după ce s-au Ómpreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost Ón vechime, oameni cu nume.

Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe păm‚nt, şi că toate Óntocmirile g‚ndurilor din inima lui erau Óndreptate Ón fiecare zi numai spre rău.

I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe păm‚nt, şi S-a m‚hnit Ón inima Lui.

Şi Domnul a zis: ÑAm să şterg de pe faţa păm‚ntului pe omul pe care l-am făcut, de la om p‚nă la vite, p‚nă la t‚r‚toare, şi p‚nă la păsările cerului; căci Œmi pare rău că i-am făcut.î Dar Noe a căpătat milă Ónaintea Domnului.

Iată care sunt urmaşii lui Noe. Noe era un om neprihănit şi fără pată Óntre cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.

Noe a născut trei fii: Sem, Ham şi Iafet.

Păm‚ntul era stricat Ónaintea lui Dumnezeu, păm‚ntul era plin de silnicie.

Dumnezeu S-a uitat spre păm‚nt, şi iată că păm‚ntul era stricat; căci orice făptură Óşi stricase calea pe păm‚nt.

Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: ÑSf‚rşitul oricărei făpturi este hotăr‚t Ónaintea Mea, fiindcă au umplut păm‚ntul de silnicie; iată, am să-i nimicesc Ómpreună cu păm‚ntul.

Fă-ţi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o Ómparţi Ón cămăruţe, şi s-o tencuieşti cu smoală pe dinăuntru şi pe dinafară.

Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi Ón lungime, cincizeci de coţi Ón lăţime şi treizeci de coţi Ón Ónălţime.

Să faci corabiei o fereastră, sus, lată de un cot; uşa s-o pui Ón latura corabiei; şi să faci un r‚nd de cămări jos, altul la mijloc şi altul sus.

Şi, iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe păm‚nt, ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe păm‚nt va pieri.

Dar cu tine fac un legăm‚nt; să intri Ón corabie, tu şi fiii tăi, nevasta ta şi nevestele fiilor tăi Ómpreună cu tine.

Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei Ón corabie c‚te două din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească şi o parte femeiască.

Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor, şi din toate t‚r‚toarele de pe păm‚nt după soiul lor, să vină la tine Ónăuntru c‚te două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă.

Şi tu, ia-ţi din toate bucatele care se măn‚ncă, şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.î Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.