Book of Genesis, глава 7

Domnul a zis lui Noe: ÑIntră Ón corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană Ónaintea Mea Ón neamul acesta de oameni.

Ia cu tine c‚te şapte perechi din toate dobitoacele curate, c‚te o parte bărbătească şi c‚te o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, c‚te o parte bărbătească şi c‚te o parte femeiască; şi c‚te şapte perechi de asemenea, din pasările cerului, c‚te o parte bărbătească şi c‚te o parte femeiască, pentru ca să le ţii vie săm‚nţa pe toată faţa păm‚ntului.

Căci după şapte zile, voi face să ploaie pe păm‚nt patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; şi voi şterge astfel de pe faţa păm‚ntului toate făpturile pe care le-am făcut.î Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul.

Noe era de şase sute de ani, c‚nd a venit potopul pe păm‚nt.

Şi Noe a intrat Ón corabie cu fiii săi, cu nevasta sa şi cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului.

Din dobitoacele curate şi din dobitoacele necurate, din păsări şi din tot ce se t‚răşte pe păm‚nt, au intrat Ón corabie la Noe, două c‚te două, c‚te o parte bărbătească şi c‚te o parte femeiască, aşa cum poruncise Dumnezeu lui Noe.

După cele şapte zile, au venit apele potopului pe păm‚nt.

Œn anul al şasesutelea al vieţii lui Noe, Ón luna a doua, Ón ziua a şaptesprezecea a lunii, Ón ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele Ad‚ncului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor.

Ploaia a căzut pe păm‚nt patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

Œn aceeaşi zi au intrat Ón corabie: Noe, Sem, Ham şi Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe şi cele trei neveste ale fiilor lui cu ei: ei, şi toate fiarele c‚mpului, după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate t‚r‚toarele care se t‚răsc pe păm‚nt după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi.

Au intrat Ón corabie la Noe, două c‚te două, din orice făptură care are suflare de viaţă.

Cele care au intrat, erau c‚te o parte bărbătească şi c‚te o parte femeiască, din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a Ónchis uşa după el.

Potopul a fost patruzeci de zile pe păm‚nt. Apele au crescut şi au ridicat corabia, şi ea s-a Ónălţat deasupra păm‚ntului.

Apele au ajuns mari şi au crescut foarte mult pe păm‚nt, şi corabia plutea pe deasupra apelor.

Apele au ajuns din ce Ón ce mai mari şi toţi munţii Ónalţi, care sunt sub cerul Óntreg, au fost acoperiţi.

Cu cincisprezece coţi s-au Ónălţat apele deasupra munţilor, care au fost acoperiţi.

Şi a pierit orice făptură care se mişca pe păm‚nt, at‚t păsările c‚t şi vitele şi fiarele, tot ce se t‚ra pe păm‚nt, şi toţi oamenii.

Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă Ón nări, tot ce era pe păm‚ntul uscat, a murit.

Toate făpturile care erau pe faţa păm‚ntului au fost nimicite, de la om p‚nă la vite, p‚nă la t‚r‚toare şi p‚nă la păsările cerului: au fost nimicite de pe păm‚nt. N-a rămas dec‚t Noe şi ce era cu el Ón corabie.

Apele au fost mari pe păm‚nt o sută cincizeci de zile.