Book of Genesis, глава 9

Dumnezeu a binecuv‚ntat pe Noe şi pe fiii săi, şi le-a zis: ÑCreşteţi, Ónmulţiţi-vă, şi umpleţi păm‚ntul.

S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe păm‚nt, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe păm‚nt şi pe toţi peştii mării: vi le-am dat Ón m‚inile voastre!

Tot ce se mişcă şi are viaţă, să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde.

Numai carne cu viaţa ei, adică s‚ngele ei, să nu m‚ncaţi.

Căci voi cere Ónapoi s‚ngele vieţilor voastre; Ól voi cere Ónapoi de la orice dobitoc; şi voi cere Ónapoi viaţa omului din m‚na omului, din m‚na oricărui om, care este fratele lui.

Dacă varsă cineva s‚ngele omului, şi s‚ngele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui.

Iar voi, creşteţi şi Ónmulţiţi-vă; răsp‚ndiţi-vă pe păm‚nt, şi Ónmulţiţi-vă pe el!î Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi fiilor lui care erau cu el, şi a zis: ÑIată, Eu fac un legăm‚nt cu voi, şi cu săm‚nţa voastră, care va veni după voi; cu toate vieţuitoarele, care sunt cu voi, at‚t păsările c‚t şi vitele, şi toate fiarele de pe păm‚nt care sunt cu voi; cu toate cele care au ieşit din corabie şi cu orice alte dobitoace de pe păm‚nt.

Fac un legăm‚nt cu voi că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului, şi nu va mai veni potop ca să pustiiască păm‚ntul.î Şi Dumnezeu a zis: ÑIată semnul legăm‚ntului pe care-l fac Óntre Mine şi voi, şi Óntre toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni Ón veci: curcubeul Meu, pe care l-am aşezat Ón nor, el va sluji ca semn al legăm‚ntului dintre Mine şi păm‚nt.

C‚nd voi str‚nge nori deasupra păm‚ntului, curcubeul se va arăta Ón nor; şi Eu Œmi voi aduce aminte de legăm‚ntul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.

Curcubeul va fi Ón nor; şi Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legăm‚ntul cel veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe păm‚ntî.

Şi Dumnezeu a zis lui Noe: ÑAcesta este semnul legăm‚ntului pe care l-am făcut Óntre Mine şi orice făptură de pe păm‚nt.î Fiii lui Noe, care au ieşit din corabie, erau: Sem, Ham şi Iafet: Ham este tatăl lui Canaan.

Aceştia au fost cei trei fii ai lui Noe, şi din ei s-au răsp‚ndit oameni peste tot păm‚ntul.

Noe a Ónceput să fie lucrător de păm‚nt, şi a sădit o vie.

A băut vin, s-a Ómbătat şi s-a dezgolit Ón mijlocul cortului său.

Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său, şi a spus celor doi fraţi ai lui afară.

Atunci Sem şi Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndărătelea şi au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau Óntoarse Ónapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor.

Noe s-a trezit din ameţeala vinului, şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai t‚năr.

Si a zis: ÑBlestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!î El a mai zis: ÑBinecuv‚ntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, Şi Canaan să fie robul lui!

Dumnezeu să lărgească locurile stăp‚nite de Iafet, Iafet să locuiască Ón corturile lui Sem, Şi Canaan să fie robul lor!î Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani.

Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.