Letter to the Hebrews, глава 3

De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus, care a fost credincios Celui ce L-a r‚nduit, cum şi Moise a fost Ñcredincios Ón toată casa lui Dumnezeu.î Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu at‚t mai mare dec‚t a lui Moise, cu c‚t cel ce a zidit o casă are mai multă cinste dec‚t casa Ónsăşi. ñ Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile, este Dumnezeu. ñ C‚t despre Moise, el a fost Ñcredincios Ón toată casa lui Dumnezeuî, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile, care aveau să fie vestite mai t‚rziu.

Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm p‚nă la sf‚rşit Óncrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.

De aceea, cum zice Duhul Sf‚nt: ÑAstăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă Ómpietriţi inimile, ca Ón ziua răzvrătirii, ca Ón ziua ispitirii Ón pustie, unde părinţii voştri M-au ispitit, şi M-au pus la Óncercare, şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani!

De aceea M-am dezgustat de neamul acesta, şi am zis: ÑEi totdeauna se rătăcesc Ón inima lor. N-au cunoscut căile Mele!

Am jurat dar Ón m‚nia Mea că nu vor intra Ón odihna Mea!î Luaţi seama dar, fraţilor, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.

Ci Óndemnaţi-vă unii pe alţii Ón fiecare zi, c‚tă vreme se zice: ÑAstăziî, pentru ca nici unul din voi să nu se Ómpietrească prin Ónşelăciunea păcatului.

Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm p‚nă la sf‚rşit Óncrederea nezguduită de la Ónceput, c‚tă vreme se zice: ÑAstăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă Ómpietriţi inimile, ca Ón ziua răzvrătirii.î Cine au fost, Ón adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia, care ieşiseră din Egipt prin Moise?

Şi cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră, şi ale căror trupuri moarte au căzut Ón pustie?

Şi cui S-a jurat El că n-au să intre Ón odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră?

Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor.