Book of Hosea, глава 1

Cuv‚ntul Domnului, spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, Ómpăraţii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, Ómpăratul lui Israel.

Œnt‚ia dată c‚nd a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: ÑDu-te, şi ia-ţi o nevastă curvă şi copii din curvie; căci ţara a săv‚rşit o mare curvie, părăsind pe Domnul!î El s-a dus, şi a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.

Şi Domnul i-a zis: ÑPune-i numele Izreel; căci peste puţină vreme, voi pedepsi casa lui Iehu, pentru s‚ngele vărsat la Izreel, şi voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel.

Œn ziua aceea, voi sfăr‚ma arcul lui Israel Ón valea Izreel.î Ea a zămislit din nou, şi a născut o fată. Şi Domnul a zis lui Osea: ÑPune-i numele Lo-Ruhama (Cea fără Óndurare); căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel, n-o voi mai ierta!

Dar voi avea milă de casa lui Iuda, şi-i voi izbăvi prin Domnul, Dumnezeul lor; dar nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreţi.î Ea a Ónţărcat pe Lo-Ruhama; apoi iar a zămislit şi a născut un fiu.

Şi Domnul a zis: ÑPune-i numele Lo-Ami (Nu-i poporul meu); căci voi nu sunteţi poporul Meu, şi Eu nu voi fi Dumnezeul vostru.î ÑTotuşi numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra; şi de unde li se zicea: ,Nu sunteţi poporul Meuí, li se va zice: ,Copiii Dumnezeului Celui viu!î Atunci copiii lui Iuda şi copiii lui Israel se vor str‚nge la un loc, Óşi vor pune o singură căpetenie, şi vor ieşi din ţară; căci mare va fi ziua lui Izreel.