Book of Hosea, глава 14

Œntoarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul tău! Căci ai căzut prin nelegiuirea ta.

Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă, şi Óntoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: ÑIartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Œţi vom aduce, Ón loc de tauri, lauda buzelor noastre.

Asirianul nu ne va scăpa, nu vrem să mai Óncălecăm pe cai, şi nu vrem să mai zicem lucrării m‚inilor noastre: ,Dumnezeul nostru!í Căci la Tine găseşte milă orfanul.î Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, Ói voi iubi cu adevărat! Căci m‚nia Mea s-a abătut de la ei!

Voi fi ca roua pentru Israel; el va Ónflori ca crinul, şi va da rădăcini ca Libanul.

Ramurile lui se vor Óntinde; măreţia lui va fi ca a măslinului, şi miresmele lui ca ale Libanului.

Iarăşi vor locui la umbra lui, iarăşi vor da viaţă gr‚ului, vor Ónflori ca via, şi vor avea faima vinului din Liban.

Ce mai are Efraim a face cu idolii? Œl voi asculta şi-l voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde: de la Mine Óţi vei primi rodul. ñ Cine este Ónţelept, să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput, să le Ónţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte; şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele.