Book of Hosea, глава 2

Ziceţi fraţilor voştri: ÑAmiî (Poporul meu), şi surorilor voastre Ruhama (Cea Óndurată)!î ÑPl‚ngeţi-vă, pl‚ngeţi-vă Ómpotriva mamei voastre! Căci nu este nevasta Mea, şi Eu nu sunt bărbatul ei! Să-şi depărteze curviile dinaintea ei, şi preacurviile de la ţ‚ţele ei!

Altfel, o dezbrac Ón pielea goală, cum era Ón ziua naşterii ei, o fac ca o pustie, ca un păm‚nt uscat, şi o las să moară de sete!

Nu voi avea milă de copiii ei, căci sunt copii din curvie.

Mama lor a curvit; cea care i-a născut s-a necinstit; căci a zis: ,Voi alerga după ibovnicii mei, care Ómi dau p‚inea şi apa mea, l‚na şi inul meu, untdelemnul şi băuturile mele!í De aceea iată, Ói voi astupa drumul cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca să nu-şi mai afle cărările.

Va alerga după ibovnicii ei, dar nu-i va ajunge; Ói va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice: ,Hai să mă Óntorc iarăşi la bărbatul meu cel dint‚i, căci eram mai fericită atunci dec‚t acum!í N-a cunoscut că Eu Ói dădeam gr‚ul, mustul şi untdelemnul, şi au Ónchinat slujbei lui Baal argintul şi aurul cel mult pe care i-l dădeam.

De aceea Œmi voi lua iarăşi Ónapoi gr‚ul la vremea lui, şi mustul la vremea lui, şi Ómi voi ridica iarăşi de la ea l‚na şi inul pe care i le dădusem ca să-i acopere goliciunea.

Şi acum Ói voi descoperi ruşinea Ónaintea ibovnicilor ei, şi nici unul n-o va scoate din m‚na Mea.

Voi face să Ónceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei, lunile ei cele noi, Sabatele ei, şi toate praznicele ei.

Œi voi pustii şi viile şi smochinii, despre care zicea: ,Aceasta este plata pe care mi-au dat-o ibovnicii mei!í Le voi preface Óntr-o pădure, şi le vor m‚nca fiarele c‚mpului.

O voi pedepsi pentru zilele c‚nd tăm‚ia Baalilor, c‚nd se gătea cu veriga de nas, cu salba ei, şi alerga după ibovnicii ei, uit‚nd de Mine, zice Domnul.î ÑDe aceea iată, o voi ademeni şi o voi duce Ón pustie, şi-i voi vorbi pe placul inimii ei.

Acolo, Ói voi da iarăşi viile, şi valea Acor i-o voi preface Óntr-o uşă de nădejde, şi acolo, va c‚nta ca Ón vremea tinereţii ei, şi ca Ón ziua c‚nd s-a suit din ţara Egiptului.

Œn ziua aceea, zice Domnul, Œmi vei zice: ,Bărbatul meu!í şi nu-Mi vei mai zice: ,Stăp‚nul meu!í Voi scoate din gura ei numele Baalilor, ca să nu mai fie pomeniţi pe nume.

Œn ziua aceea, voi Óncheia pentru ei un legăm‚nt cu fiarele c‚mpului, cu păsările cerului şi cu t‚r‚toarele păm‚ntului, voi sfăr‚ma din ţară arcul, sabia şi orice unealtă de război, şi-i voi face să locuiască Ón linişte.

Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi Óndurare; te voi logodi cu Mine prin credincioşie, şi vei cunoaşte pe Domnul!

Œn ziua aceea, voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile, şi ele vor asculta păm‚ntul; păm‚ntul va asculta gr‚ul, mustul şi untdelemnul, şi acestea vor asculta pe Izreel.

Œmi voi sădi pe Lo-Ruhama Ón ţară, şi-i voi da Óndurare; voi zice lui Lo-Ami: ,Tu eşti poporul Meu!í Şi el va răspunde: ,Dumnezeul meu!î