Book of Hosea, глава 4

Ascultaţi Cuv‚ntul Domnului, copiii lui Israel! Căci Domnul are o judecată cu locuitorii ţării, pentru că nu este adevăr, nu este Óndurare, nu este cunoştinţă de Dumnezeu Ón ţară.

Fiecare jură str‚mb şi minte, ucide, fură, şi prea curveşte; năpăstuieşte şi face omoruri după omoruri.

De aceea, ţara se va jeli, toţi cei ce o locuiesc vor t‚nji, Ómpreună cu fiarele c‚mpului şi păsările cerului; chiar şi peştii mării vor pieri.

Dar nimeni să nu certe pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă cu preoţii.

Te vei poticni ziua, proorocul se va poticni şi el Ómpreună cu tine noaptea, şi pe mama ta o voi nimici.

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!

Cu c‚t s-au Ónmulţit, cu at‚t au păcătuit Ómpotriva Mea. De aceea, le voi preface slava Ón ocară.

Ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului Meu, şi sunt lacomi de nelegiuirile lui.

Dar şi preotului i se va Ónt‚mpla ca şi poporului; Ól voi pedepsi după umbletele lui, şi-i voi răsplăti după faptele lui.

Vor m‚nca şi tot nu se vor sătura, vor curvi şi tot nu se vor Ónmulţi, pentru că au părăsit pe Domnul şi poruncile Lui.

Curvia, vinul şi mustul iau minţile omului.

Poporul Meu Óşi Óntreabă lemnul lui, şi toiagul lui Ói proroceşte; căci duhul curviei Ói duce Ón rătăcire, şi sunt necredincioşi Dumnezeului lor.

Aduc jertfe pe v‚rful munţilor, ard tăm‚ie pe dealuri, sub stejari, plopi şi terebinţi, a căror umbră este plăcută. De aceea, fetele voastre curvesc, şi nurorile voastre sunt prea curve.

Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt preacurve, căci ei Ónşişi se duc la o parte cu nişte curve, şi jertfesc Ómpreună cu desfr‚natele din temple. Poporul fără minte aleargă spre pieire.

Dacă tu curveşti, Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Nu vă duceţi măcar la Ghilgal, nu vă suiţi la Bet-Aven, şi nu juraţi zic‚nd: ÑViu este Domnul!î Pentru că Israel dă din picioare ca o m‚nzată neÓmbl‚nzită; şi să-l mai pască Domnul acum ca pe un miel Ón imaşuri Óntinse!

Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l Ón pace!

Abia au Óncetat să bea, şi se dedau la curvie; c‚rmuitorii lor sunt lacomi, da, sunt lacomi după ruşine!

V‚ntul Ói va str‚nge cu aripile lui, şi vor fi daţi de ruşine cu altarele lor!