Book of Isaiah, глава 13

Prorocie Ómpotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoţ.

Ridicaţi un steag pe un munte gol, Ónălţaţi glasul spre ei, faceţi semne cu m‚na, ca să vină la porţile asupritorilor!

ÑAm dat poruncă sfintei Mele oştiri ñ zice Domnul ñ am chemat pe vitejii Mei la judecata m‚niei Mele, pe cei ce se bucură de mărimea Mea.î Un vuiet se aude pe munţi, ca vuietul de popor mult; se aude o zarvă de Ómpărăţii, de neamuri adunate. Domnul oştirilor Œşi cercetează oastea care va da lupta.

Ei vin dintr-o ţară depărtată, de la marginea cerurilor: Domnul şi uneltele m‚niei Lui vor nimici tot păm‚ntul.

Gemeţi! căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic!

De aceea toate m‚inile slăbesc, şi orice inimă omenească se topeşte.

Ei sunt năpădiţi de spaimă; Ói apucă chinurile şi durerile; se zv‚rcolesc ca o femeie Ón durerile naşterii, se uită unii la alţii Óncremeniţi; feţele lor sunt roşii ca focul.

Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de m‚nie şi urgie aprinsă, care va preface tot păm‚ntul Ón pustiu, şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el.

Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va Óntuneca la răsăritul lui, şi luna nu va mai lumina.

Voi pedepsi ñ zice Domnul ñ lumea pentru răutatea ei, şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să Ónceteze m‚ndria celor trufaşi, şi voi doborÓ semeţia celor asupritori.

Voi face pe oameni mai rari dec‚t aurul curat, şi mai scumpi dec‚t aurul din Ofir.

Pentru aceasta voi clătina cerurile, şi păm‚ntul se va zgudui din temelia lui, de m‚nia Domnului oştirilor, Ón ziua m‚niei Lui aprinse.

Atunci, ca o căprioară speriată, ca o turmă fără păstor, fiecare se va Óntoarce la poporul său, fiecare va fugi Ón ţara lui.

Toţi cei ce vor fi prinşi, vor fi străpunşi, şi toţi cei ce vor fi apucaţi, vor cădea ucişi de sabie.

Copiii lor vor fi zdrobiţi sub ochii lor, casele le vor fi jefuite, şi nevestele lor vor fi necinstite.

Iată, aţ‚ţ Ómpotriva lor pe Mezi, care nu se uită la argint, şi nu poftesc aurul.

Cu arcurile lor vor doborÓ pe tineri, şi vor fi fără milă pentru rodul p‚ntecelor: ochiul lor nu va cruţa pe copii.

Şi astfel Babilonul, podoaba Ómpăraţilor, falnica m‚ndrie a Haldeilor, va fi ca Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu.

El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor Ón el. Arabul nu-şi va mai Óntinde cortul acolo, şi păstorii nu-şi vor mai ţărcui turmele acolo, ci fiarele pustiei Óşi vor face culcuşul acolo, bufniţele Ói vor umple casele, struţii vor locui acolo, şi stafiile se vor juca acolo.

Şacalii vor urla Ón casele lui Ómpărăteşti pustii, şi c‚inii sălbatici Ón casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină, şi zilele nu i se vor lungi.î