Book of Isaiah, глава 19

Prorocie Ómpotriva Egiptului. Iată, Domnul călăreşte pe un nor repede şi vine Ón Egipt. Idolii Egiptului tremură Ónaintea Lui, şi li se Óndoaie inima Egiptenilor Ón ei.

ÑVoi Ónarma pe Egipteni unii Ómpotriva altora, şi se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, Ómpărăţie cu Ómpărăţie.

Duhul Egiptenilor va pieri din ei, şi le voi nimici sfatul; atunci vor Óntreba pe idoli şi pe vrăjitori, pe cei ce cheamă morţii şi pe ghicitori.

Voi da Egiptul Ón m‚inile unui stăp‚n aspru, şi un Ómpărat fără milă va stăp‚ni peste ei, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.î Apele mării vor seca, şi r‚ul va seca şi se va usca, r‚urile se vor Ómpuţi, canalele Egiptului vor fi goale şi uscate, pipirigul şi trestiile se vor vesteji.

Livezile Nilului de la Ómbucătura r‚ului, şi toate semănăturile din valea r‚ului se vor usca, se vor preface Ón ţăr‚nă şi vor pieri.

Vor geme pescarii, se vor boci toţi cei ce aruncă undiţa Ón r‚u, şi cei ce Óntind mreji pe ape vor fi nem‚ng‚iaţi.

Cei ce lucrează inul dărăcit, şi cei ce ţes ţesături albe vor fi acoperiţi, de ruşine, stăp‚nitorii ţării vor fi Óntristaţi şi toţi simbriaşii vor fi cu inima amăr‚tă.

Œn adevăr, voievozii Ţoanului au Ónnebunit, sfetnicii Ónţelepţi ai lui Faraon s-au prostit. ÑCum Óndrăzniţi voi să spuneţi lui Faraon: ,Noi suntem fiii Ónţelepţilor, fiii străvechilor Ómpăraţi?

Unde sunt Ónţelepţii tăi?í ,Să-ţi facă descoperiri dumnezeieşti, şi să spună ce a hotăr‚t Domnul oştirilor Ómpotriva Egiptului.

Voievozii Ţoanului au Ónnebunit, voievozii Nofului s-au Ónşelat, căpeteniile seminţiilor duc Egiptul Ón rătăcire: Domnul a răsp‚ndit Ón mijlocul lui un duh de ameţeală ca să facă pe Egipteni să se clatine Ón toate faptele lor, cum se clatină un om beat şi varsă, şi Egiptul nu va avea pe nimeni, care să poată face ceva, nici cap, nici coadă, nici ramură de finic, nici trestie!

Œn ziua aceea, Egiptul va fi ca o femeie: va tremura şi se va teme, văz‚nd mişcarea m‚ini Domnului oştirilor, c‚nd o va ridica Ómpotriva lui.

Chiar şi ţara lui Iuda va fi o groază pentru Egipt: cum i se va vorbi de ea, se va Óngrozi, din pricina hotăr‚rii luate Ómpotriva lui de Domnul oştirilor.

Œn vremea aceea, vor fi cinci cetăţi Ón ţara Egiptului, care vor vorbi limba Canaanului, şi vor jura pe Domnul oştirilor: una din ele se va numi cetatea nimicirii!

Tot Ón vremea aceea va fi un altar pentru Domnul Ón ţara Egiptului, şi la hotar, va fi un st‚lp de aducere aminte pentru Domnul.

Acesta va fi pentru Domnul oştirilor un semn şi o mărturie Ón ţara Egiptului. Ei vor striga către Domnul din pricina asupritorilor, şi El le va trimite un m‚ntuitor şi un apărător, care să-i izbăvească.

Atunci Domnul Se va descoperi Egiptenilor, şi Egiptenii vor cunoaşte pe Domnul Ón ziua aceea. Vor aduce jertfe şi daruri de m‚ncare, vor face juruinţe Domnului şi le vor Ómplini.

Astfel, Domnul va lovi pe Egipteni, Ói va lovi, dar Ói va tămădui. Ei se vor Óntoarce la Domnul, care-i va asculta, şi-i va vindeca.

Œn aceeaşi vreme, va fi un drum care va duce din Egipt Ón Asiria: Asirienii se vor duce Ón Egipt şi Egiptenii Ón Asiria, şi Egiptenii Ómpreună cu Asirienii vor sluji Domnului.

Tot Ón vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul şi cu Asiria, ca o binecuv‚ntare Ón mijlocul păm‚ntului.

Domnul oştirilor Ói va binecuv‚nta şi va zice: ÑBinecuv‚ntat să fie Egiptul, poporul Meu, şi Asiria, lucrarea m‚inilor Mele, şi Israel, moştenirea Mea!î