Book of Isaiah, глава 21

Prorocie asupra pustiei mării. Cum Ónaintează vijelia de la miazăzi, aşa vine el din pustie, din ţara Ónfricoşată.

O vedenie grozavă mi s-a descoperit. Asupritorul asupreşte, pustiitorul pustieşte. ñ ÑSuie-te, Elamule! Œmpresoară, Medio! Căci fac să Ónceteze toate oftările lor, ñ zice Domnul.î De aceea mi s-a umplut inima de nelinişte, m-apucă durerile, ca durerile unei femei c‚nd naşte. Zv‚rcolirile nu mă lasă s-aud, tremuratul mă Ómpiedică să văd.

Œmi bate inima cu putere, m-apucă groaza; noaptea plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă.

Ei pun masa, straja veghează, şi ei măn‚ncă, beauÖ Dar deodată se aude strig‚nd: ÑŒn picioare, voievozi! Ungeţi scutul!î Căci aşa mi-a vorbit Domnul: ÑDu-te şi pune un străjer, ca să dea de veste despre ce va vedea.î ñ El a văzut călărime, călăreţi doi c‚te doi, călăreţi pe măgari, călăreţi pe cămile; şi asculta cu luare aminte, cu cea mai mare băgare de seamă.

Apoi a strigat, ca un leu: ÑDoamne, am stat mereu Ón turnul meu de pază, şi stăteam de strajă Ón toate nopţile.

Şi iată că a venit călărime şi călăreţi doi c‚te doi.î Apoi a luat iarăşi cuv‚ntul, şi a zis: ÑA căzut, a căzut Babilonul, şi toate icoanele dumnezeilor lui sunt sfăr‚mate la păm‚nt!î O, poporul meu, care ai fost stropşit ca boabele de gr‚u din aria mea, ce am auzit de la Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, aceea vă vestesc.

Prorocie asupra Dumei. Mi se strigă din Seir: ÑStrăjerule, c‚t mai este din noapte?î ÑStrăjerule, mai este mult din noapte?î Străjerul răspunde: ÑVine dimineaţa, şi este tot noapte. Dacă vreţi să Óntrebaţi, Óntrebaţi; Óntoarceţi-vă, şi veniţi iarăşi.î Prorocie asupra Arabiei. Veţi petrece noaptea Ón tufele Arabiei, cete de negustori din Dedan!

Duceţi apă celor ce le este sete; locuitorii ţării Tema duceţi p‚ine fugarilor!

Căci ei fug dinaintea săbiilor, dinaintea sabiei scoase din teacă, dinaintea arcului Óncordat, şi dinaintea unei lupte Ónverşunate.

Căci aşa mi-a vorbit Domnul: ÑŒncă un an, ca anii unui simbriaş, şi s-a isprăvit cu toată slava Chedarului.

Nu va mai răm‚ne dec‚t un mic număr din vitejii arcaşi, fii ai Chedarului, căci Domnul, Dumnezeul lui Israel, a spus-o.