Book of Isaiah, глава 30

ÑVai, ñ zice Domnul ñ de copiii răzvrătiţi, care iau hotăr‚ri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu, şi Óngrămădesc astfel păcat peste păcat!

Ei se pogoară Ón Egipt, fără să Mă Óntrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon, şi să caute un adăpost sub umbra Egiptenilor!

Dar, ocrotirea lui Faraon vă va da de ruşine, şi adăpostul sub umbra Egiptului vă va da de ocară.

Căci voievozii lui au şi ajuns la Ţoan, şi trimişii lui au şi atins Hanesul.

Dar toţi vor răm‚ne de ruşine, din pricina unui popor, care nu le va fi de folos, nici nu-i va ajuta, nici nu le va folosi, ci va fi spre ruşinea şi ocara lor.î Prorocie asupra unor dobitoace de la miazăzi: printr-un ţinut str‚mtorat şi necăjit, de unde vine leoaica şi leul, năp‚rca şi şarpele zburător, Óşi duc ei bogăţiile Ón spinarea măgarilor, şi vistieriile pe cocoaşa cămilelor, către un popor care nu le va fi de folos.

Căci ajutorul Egiptului nu este dec‚t deşertăciune şi nimic; de aceea eu numesc lucrul acesta: Ñzarvă fără nici o ispravă.î ÑDu-te acum ñ zice Domnul ñ de scrie aceste lucruri Ónaintea lor pe o tăbliţă, şi sapă-le Óntr-o carte, ca să răm‚nă p‚nă Ón ziua de apoi, ca mărturie pe vecie şi Ón veci de veci.

Scrie că: ,Poporul acesta este un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi, nişte copii care nu vor să asculte Legea Domnului, care zic văzătorilor: ,Să nu vedeţi!í şi proorocilor: ,Să nu prorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne lucruri măgulitoare, prorociţi-ne lucruri Ónchipuite!

Abateţi-vă din drum, daţi-vă Ón lături de pe cărare, lăsaţi-ne Ón pace cu Sf‚ntul lui Israel!î De aceea aşa vorbeşte Sf‚ntul lui Israel: ÑFiindcă lepădaţi cuv‚ntul acesta, şi vă Óncredeţi Ón silnicie şi vicleşuguri, şi vă sprijiniţi pe ele, de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid Ónalt, care, spărg‚ndu-se, ameninţă să cadă, şi a cărui prăbuşire vine deodată, Óntr-o clipă: Ól sfăr‚mă cum se sfăr‚mă un vas de păm‚nt, care se sfăr‚mă fără nici o milă, şi din ale cărui sfăr‚mături nu mai răm‚ne nici un ciob măcar, cu care să iei foc din vatră, sau să scoţi apă din f‚nt‚nă.î Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sf‚ntul lui Israel: ÑŒn linişte şi odihnă va fi m‚ntuirea voastră, Ón seninătate şi Óncredere va fi tăria voastră.î Dar n-aţi voit!

Ci aţi zis: ÑNu! Ci vom fugi pe cai!î ñ ÑDe aceea veţi şi fugi!î ñ ÑVom călări pe cai iuţi!î ñ ÑDe aceea cei ce vă vor urmări vor fi şi mai iuţi!

O mie vor fugi la ameninţarea unuia singur; şi c‚nd vă vor ameninţa cinci, toţi veţi fugi, p‚nă veţi răm‚ne ca un st‚lp pe v‚rful unui munte, şi ca un steag pe creştetul unui deal.î ÑTotuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi, şi Se va scula să vă dea Óndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toţi cei ce nădăjduiesc Ón El!

Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai pl‚nge! El Se va Óndura de tine, c‚nd vei striga; cum va auzi, te va asculta.

Domnul vă va da p‚ine Ón necaz, şi apă Ón str‚mtorare. Œnvăţătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe Ónvăţătorii tăi.

Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: ,Iată drumul, mergeţi pe el!í C‚nd veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la st‚nga.

Veţi socoti ca spurcate argintul care vă acoperă idolii şi aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. Ca pe o necurăţie le vei arunca, şi le vei zice: ,Afară cu voi de aici!í Atunci El va da ploaie peste săm‚nţa pe care o vei pune Ón păm‚nt, şi p‚inea, pe care o va da păm‚ntul, va fi gustoasă şi hrănitoare; Ón acelaşi timp, turmele tale vor paşte Ón păşuni Óntinse.

Boii şi măgarii, care ară păm‚ntul, vor m‚nca un nutreţ sărat, v‚nturat cu lopata şi cu ciurul.

Pe orice munte Ónalt şi pe orice deal Ónalt, vor izvorÓ r‚uri, curgeri de apă, Ón ziua marelui măcel, c‚nd turnurile vor cădea.

Şi lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai mare (ca lumina a şapte zile), c‚nd va lega Domnul v‚nătăile poporului Său, şi va tămădui rana loviturilor lui.î ÑIată, Numele Domnului vine din depărtare! M‚nia Lui este aprinsă, şi un p‚rjol puternic; buzele Lui sunt pline de urgie, şi limba Lui este ca un foc mistuitor; suflarea Lui este ca un şuvoi ieşit din albie, care ajunge p‚nă la g‚t ca să ciuruiască neamurile cu ciurul nimicirii, şi să pună o zăbală Ónşelătoare Ón fălcile popoarelor.

Voi Ónsă veţi c‚nta ca Ón noaptea c‚nd se prăznuieşte sărbătoarea, veţi fi cu inima veselă, ca cel ce merge Ón sunetul flautului, ca să se ducă la muntele Domnului, spre St‚nca lui Israel.

Şi Domnul va face să răsune glasul Lui măreţ, Œşi va arăta braţul gata să lovească, Ón m‚nia Lui aprinsă, Ón mijlocul flăcării unui foc mistuitor, Ón mijlocul Ónecului, furtunii şi pietrelor de grindină.

Atunci, Asirianul va tremura de glasul Domnului, care Ól va lovi cu nuiaua Sa.

La fiecare lovitură de nuia hotăr‚tă, pe care i-o va da Domnul, se vor auzi timpanele şi harfele, Domnul va lupta Ómpotriva lui cu m‚na ridicată.

Căci de multă vreme este pregătit un rug, gătit şi pentru Ómpărat: ad‚nc şi lat este făcut, cu foc şi lemne din belşug. Suflarea Domnului Ól aprinde ca un şuvoi de pucioasă.î