Book of Isaiah, глава 31

Vai de cei ce se pogoară Ón Egipt după ajutor, se bizuiesc pe cai şi se Óncred Ón mulţimea carelor şi Ón puterea călăreţilor, dar nu privesc spre Sf‚ntul lui Israel, şi nu caută pe Domnul!

Dar şi El, este Ónţelept şi aduce nenorocirea, şi nu Œşi ia vorbele Ónapoi, ci Se ridică Ómpotriva casei celor răi, şi Ómpotriva ajutorului celor ce săv‚rşesc nelegiuirea.

Căci Egipteanul este om nu Dumnezeu, şi caii lui sunt carne nu duh. Doar m‚na să-Şi Óntindă Domnul, şi ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea, şi vor pieri cu toţii.

Căci aşa mi-a vorbit Domnul: ÑCum mugeşte leul şi puiul de leu asupra prăzii, Ón ciuda tuturor păstorilor str‚nşi Ómpotriva lui, şi nu se Ónspăim‚ntă de glasul lor, nici nu se sperie de numărul lor, aşa Se va pogorÓ şi Domnul oştirilor să lupte pe muntele Sionului şi pe dealul lui.

Cum Óşi Óntind păsările aripile peste puii lor, aşa va ocroti Domnul oştirilor Ierusalimul, Ól va ocroti şi-l va izbăvi, Ól va cruţa şi-l va m‚ntui.î ÑŒntoarceţi-vă la Acela de la care v-aţi abătut mult, copii ai lui Israel.î ÑCăci Ón ziua aceea, fiecare Óşi va lepăda idolii de argint şi de aur, pe care vi i-aţi făcut cu m‚inile voastre nelegiuite.

Şi Asirianul va cădea ucis de o sabie, dar nu a unui om: Ól va nimici o sabie, dar nu este a unui om; va fugi de sabie, şi tinerii lui războinici vor fi robiţi.

St‚nca lui se va topi de groază, şi căpeteniile lui vor tremura Ónaintea steagului, ñ zice Domnul, ñ care Œşi are focul Ón Sion şi cuptorul Ón Ierusalim.î