Book of Isaiah, глава 55

ÑVoi toţi cei Ónsetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată!

De ce c‚ntăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi c‚ştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă dar, şi veţi m‚nca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase.

Luaţi aminte, şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi: căci Eu voi Óncheia cu voi un legăm‚nt veşnic, ca să Óntăresc Óndurările Mele faţă de David.

Iată, l-am pus martor pe l‚ngă popoare, cap şi stăp‚nitor al popoarelor.

Œntr-adevăr, vei chema neamuri, pe care nu le cunoşti, şi popoare care nu te cunosc vor alerga la tine, pentru Domnul, Dumnezeul tău, pentru Sf‚ntul lui Israel, care te proslăveşte.î ÑCăutaţi pe Domnul c‚tă vreme se poate găsi; chemaţi-L, c‚tă vreme este aproape.

Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de g‚ndurile lui, să se Óntoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iert‚nd.

,Căci g‚ndurile Mele nu sunt g‚ndurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.

,Ci c‚t sunt de sus cerurile faţă de păm‚nt, at‚t sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi g‚ndurile Mele faţă de g‚ndurile voastre.

Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai Óntorc Ónapoi, ci udă păm‚ntul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea săm‚nţă semănătorului şi p‚ine celui ce măn‚ncă, tot aşa şi Cuv‚ntul Meu, care iese din gura Mea, nu se Óntoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va Ómplini planurile Mele.

Da, veţi ieşi cu bucurie, şi veţi fi călăuziţi Ón pace. Munţii şi dealurile vor răsuna de veselie Ónaintea voastră, şi toţi copacii din c‚mpie vor bate din palme.

Œn locul spinului se va Ónălţa chiparosul, Ón locul mărăcinilor va creşte mirtul. Şi lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veşnic, nepieritor.î