Book of James, глава 3

Fraţii mei, să nu fiţi mulţi Ónvăţători, căci ştiţi că vom primi o judecată mai aspră.

Toţi greşim Ón multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva Ón vorbire, este un om desăv‚rşit, şi poate să-şi ţină Ón fr‚u tot trupul.

De pildă, dacă punem cailor fr‚ul Ón gură, ca să ne asculte, le c‚rmuim tot trupul.

Iată, şi corăbiile, c‚t de mari sunt, şi, măcar că sunt m‚nate de v‚nturi iuţi, totuşi sunt c‚rmuite de o c‚rmă foarte mică, după gustul c‚rmaciului.

Tot aşa şi limba, este un mic mădular, şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde!

Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre, care Óntinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, c‚nd este aprinsă de focul gheenei.

Toate soiurile de fiare, de păsări, de t‚r‚toare, de vieţuitoare de mare se Ómbl‚nzesc, şi au fost Ómbl‚nzite de neamul omenesc, dar limba nici un om n-o poate Ómbl‚nzi. Ea este un rău, care nu se poate Ónfr‚na, este plină de o otravă de moarte.

Cu ea binecuv‚ntăm pe Domnul, şi Tatăl nostru, şi tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.

Din aceeaşi gură iese şi binecuv‚ntarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei!

Oare din aceeaşi v‚nă a izvorului ţ‚şneşte şi apă dulce şi apă amară?

Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline, sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce.

Cine dintre voi este Ónţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu bl‚ndeţea Ónţelepciunii!

Dar dacă aveţi Ón inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi Ómpotriva adevărului.

Œnţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este păm‚ntească, firească (Greceşte: sufletească.), drăcească.

Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.

Œnţelepciunea care vine de sus, este, Ónt‚i, curată, apoi paşnică, bl‚ndă, uşor de Ónduplecat, plină de Óndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.

Şi roada neprihănirii este semănată Ón pace pentru cei ce fac pace.