Book of Judges, глава 10

După Abimelec, s-a sculat Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbat din Isahar, ca să izbăvească pe Israel; el locuia la Şamir, Ón muntele lui Efraim.

Tola a fost judecător Ón Israel douăzeci şi trei de ani; apoi a murit, şi a fost Óngropat la Şamir.

După el, s-a sculat Iair, Galaaditul, care a fost judecător Ón Israel douăzeci şi doi de ani.

El avea treizeci de fii, care călăreau pe treizeci de m‚nji de măgari, şi stăp‚neau treizeci de cetăţi, numite şi azi cetăţile lui Iair, şi aşezate Ón ţara Galaadului.

Şi Iair a murit, şi a fost Óngropat la Camon.

Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; au slujit Baalilor şi Astarteelor, dumnezeilor Siriei, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon, şi dumnezeilor Filistenilor, şi au părăsit pe Domnul, şi nu I-au mai slujit.

Domnul S-a aprins de m‚nie Ómpotriva lui Israel, şi i-a v‚ndut Ón m‚inile Filistenilor şi Ón m‚inile fiilor lui Amon.

Ei au apăsat şi au asuprit pe copiii lui Israel Ón vremea aceea optsprezece ani, şi anume: pe toţi copiii lui Israel care erau de cealaltă parte a Iordanului Ón ţara Amoriţilor Ón Galaad.

Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată şi Ómpotriva lui Iuda, Ómpotriva lui Beniamin şi Ómpotriva casei lui Efraim. Şi Israel era Óntr-o mare str‚mtorare.

Copiii lui Israel au strigat către Domnul, şi au zis: ÑAm păcătuit Ómpotriva Ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru şi am slujit Baalilor.î Domnul a zis copiilor lui Israel: ÑNu v-am izbăvit Eu de Egipteni, de Amoriţi, de fiii lui Amon, şi de Filisteni?

Şi c‚nd v-au apăsat Sidoniţii, Amalec şi Maon, şi aţi strigat către Mine, nu v-am izbăvit Eu din m‚inile lor?

Dar voi M-aţi părăsit, şi aţi slujit altor dumnezei. De aceea nu vă voi mai izbăvi.

Duceţi-vă şi chemaţi pe dumnezeii pe care i-aţi ales; ei să vă izbăvească Ón vremea str‚mtorării voastre!î Copiii lui Israel au zis Domnului: ÑAm păcătuit, fă-ne ce-Ţi va plăcea. Numai izbăveşte-ne astăzi!î Şi au scos dumnezeii străini din mijlocul lor, şi au slujit Domnului. El S-a Óndurat de suferinţele lui Israel.

Fiii lui Amon s-au str‚ns şi au tăbăr‚t Ón Galaad, şi copiii lui Israel s-au str‚ns şi au tăbăr‚t la Miţpa.

Poporul, şi căpeteniile Galaadului şi-au zis unul altuia: ÑCine este omul care va Óncepe lupta Ómpotriva fiilor lui Amon? El va fi căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.î