Book of Judges, глава 4

Copiii lui Israel iarăşi au făcut ce nu place Domnului, după moartea lui Ehud.

Şi Domnul i-a v‚ndut Ón m‚inile lui Iabin, Ómpăratul Canaanului, care domnea la Haţor. Căpetenia oştirii lui era Sisera, şi locuia la Haroşet-Goim.

Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea nouă sute de care de fier, şi de douăzeci de ani apăsa cu putere pe copiii lui Israel.

Pe vremea aceea judecător Ón Israel era Debora, proorociţa, nevasta lui Lapidot.

Ea şedea sub finicul Deborei, Óntre Rama şi Betel, Ón muntele lui Efraim; şi copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecaţi.

Ea a trimis să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedeş-Neftali, şi i-a zis: ÑIată porunca pe care a dat-o Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Du-te, Óndreaptă-te spre muntele Taborului, şi ia cu tine zece mii de oameni din copiii lui Neftali şi din copiii lui Zabulon; voi trage spre tine, la p‚r‚ul Chison, pe Sisera, căpetenia oştirii lui Iabin, Ómpreună cu carele şi oştile lui, şi-l voi da Ón m‚inile taleî.

Barac i-a zis: ÑDacă vii tu cu mine, mă voi duce; dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duceî.

Ea a răspuns: ÑVoi merge cu tine; dar nu vei avea slavă Ón calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera Ón m‚inile unei femeiî. Şi Debora s-a sculat, şi s-a dus cu Barac la Chedeş.

Barac a chemat pe Zabulon şi Neftali la Chedeş; zece mii de oameni mergeau Ón urma lui, şi Debora a plecat cu el.

Heber, Chenitul, se despărţise de Cheniţi, fiii lui Hobab, socrul lui Moise, şi Óşi Óntinsese cortul p‚nă la stejarul Ţaanaim, l‚ngă Chedeş.

Au dat de ştire lui Sisera, că Barac, fiul lui Abinoam, s-a Óndreptat spre muntele Taborului.

Şi, de la Haroşet-Goim, Sisera şi-a str‚ns spre p‚r‚ul Chisonului toate carele: nouă sute de care de fier, şi tot poporul care era cu el.

Atunci Debora a zis lui Barac: ÑScoală-te, căci iată ziua c‚nd dă Domnul pe Sisera Ón m‚inile tale. Œntr-adevăr, Domnul, merge Ónaintea taî. Şi Barac s-a repezit de pe muntele Taborului, cu zece mii de oameni după el.

Domnul a pus pe fugă dinaintea lui Barac, prin ascuţişul sabiei, pe Sisera, toate carele lui şi toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui, şi a fugit pe jos.

Barac a urmărit carele şi oştirea p‚nă la Haroşet-Goim; şi toată oştirea lui Sisera a căzut sub ascuţişul sabiei, fără să fi rămas un singur om.

Sisera a fugit pe jos Ón cortul Iaelei, nevasta lui Heber, Chenitul; căci Óntre Iabin, Ómpăratul Haţorului, şi casa lui Heber, Chenitul, era pace.

Iael a ieşit Ónaintea lui Sisera, şi i-a zis: ÑIntră, domnul meu, intră la mine, şi nu te temeî. El a intrat la ea Ón cort, şi ea l-a ascuns sub o Ónvelitoare.

El i-a zis: ÑDă-mi te rog, puţină apă să beau, căci mi-e seteî. Ea a deschis burduful cu lapte, i-a dat să bea, şi l-a acoperit.

El i-a mai zis: ÑStai la uşa cortului, şi dacă vine cineva şi te Óntreabă: ,Este cineva aici?í să răspunzi: ,Nuî.

Iael, nevasta lui Heber, a luat un ţăruş de al cortului, a pus m‚na pe ciocan, s-a apropiat Óncet de el, şi i-a bătut ţăruşul Ón t‚mplă, aşa că a răspuns ad‚nc Ón păm‚nt. El adormise ad‚nc şi era rupt de oboseală; şi a murit.

Pe c‚nd Barac urmărea pe Sisera, Iael i-a ieşit Ónainte şi i-a zis: ÑVino, şi-ţi voi arăta pe omul pe care-l cauţiî. El a intrat la ea, şi iată că Sisera stătea Óntins, mort, cu ţăruşul bătut Ón t‚mplă.

Œn ziua aceea, Dumnezeu a smerit pe Iabin, Ómpăratul Canaanului, Ónaintea copiilor lui Israel.

Şi m‚na copiilor lui Israel a apăsat greu asupra lui Iabin, Ómpăratul Canaanului, p‚nă ce au nimicit pe Iabin, Ómpăratul Canaanului.