Book of Judges, глава 6

Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat Ón m‚inile lui Madian, timp de şapte ani.

M‚na lui Madian a fost puternică Ómpotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau Ón văgăunile munţilor, Ón peşteri şi pe st‚nci Óntărite.

După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec şi fiii Răsăritului, şi porneau Ómpotriva lui.

Tăbărau Ón faţa lui, nimiceau roadele ţării p‚nă spre Gaza; şi nu lăsau Ón Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari.

Căci se suiau Ómpreună cu turmele şi corturile lor, soseau ca o mulţime de lăcuste, erau fără număr, ei şi cămilele lor, şi veneau Ón ţară ca s-o pustiiască.

Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, şi copiii lui Israel au strigat către Domnul.

C‚nd copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul a trimis copiilor lui Israel un prooroc. El le-a zis: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Eu v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din casa robiei.

V-am scăpat din m‚na Egiptenilor şi din m‚na tuturor celor ce vă apăsau; i-am izgonit dinaintea voastră, şi v-am dat vouă ţara lor.

V-am zis: ,Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; să nu vă temeţi de dumnezeii Amoriţilor, Ón a căror ţară locuiţi. Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu.î Apoi a venit Œngerul Domnului, şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea gr‚u Ón teasc, ca să-l ascundă de Madian.

Œngerul Domnului i S-a arătat, şi i-a zis: ÑDomnul este cu tine, viteazule!î Ghedeon I-a zis: ÑRogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au Ónt‚mplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinţii noştri c‚nd spun: ,Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?í Acum Domnul ne părăseşte, şi ne dă Ón m‚inile lui Madian!î Domnul S-a uitat la el, şi a zis: ÑDu-te cu puterea aceasta pe care o ai, şi izbăveşte pe Israel din m‚na lui Madian; oare nu te trimit Eu?î Ghedeon I-a zis: ÑRogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.î Domnul i-a zis: ÑEu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur omî.

Ghedeon I-a zis: ÑDacă am căpătat trecere Ónaintea Ta, dă-mi un semn ca să-mi arăţi că Tu Ómi vorbeşti.

Nu Te depărta de aici p‚nă mă voi Óntoarce la Tine, să-mi aduc darul, şi să-l pun Ónaintea Taî. Şi Domnul a zis: ÑVoi răm‚ne p‚nă te vei Óntoarce.î Ghedeon a intrat Ón casă, a pregătit un ied, şi a făcut azimi dintr-o efă de făină. A pus carnea Óntr-un coş şi zeama a turnat-o Óntr-o oală, le-a adus sub stejar, şi I le-a pus Ónainte.

Œngerul lui Dumnezeu i-a zis: ÑIa carnea şi azimile, pune-le pe st‚nca aceasta şi varsă zeamaî. Şi el a făcut aşa.

Œngerul Domnului a Óntins v‚rful toiagului pe care-l avea Ón m‚nă, şi a atins carnea şi azimile. Atunci, s-a ridicat din st‚ncă un foc care a mistuit carnea şi azimile. Şi Œngerul Domnului S-a făcut nevăzut dinaintea lui.

Ghedeon, văz‚nd că fusese Œngerul Domnului, a zis: ÑVai de mine, Stăp‚ne Doamne! Am văzut pe Œngerul Domnului faţă-n faţăî.

Şi Domnul i-a zis: ÑFii pe pace, nu te teme, căci nu vei muriî.

Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului, şi i-a pus numele ÑDomnul păciiî: altarul acesta este şi astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer.

Œn aceeaşi noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: ÑIa viţelul tatălui tău, şi un alt taur de şapte ani. Dăr‚mă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, şi taie parul Ónchinat Astartei, care este deasupra.

Să zideşti apoi şi să Óntocmeşti, pe v‚rful acestei st‚nci, un altar Domnului, Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea, şi să aduci o ardere de tot, cu lemnul din st‚lpul idolului pe care-l vei tăiaî.

Ghedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui, şi a făcut ce spusese Domnul; dar fiindcă se temea de casa tatălui său, şi de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua.

C‚nd s-au sculat oamenii din cetate dis-de-dimineaţă, iată că altarul lui Baal era dăr‚mat, parul Ónchinat idolului deasupra lui era tăiat; şi al doilea taur era adus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit.

Ei şi-au zis unul altuia: ÑCine a făcut lucrul acesta?î Şi au Óntrebat şi au făcut cercetări. Li s-a spus: ÑGhedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acestaî.

Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas: ÑScoate pe fiul tău, ca să moară, căci a dăr‚mat altarul lui Baal şi a tăiat parul sf‚nt care era deasupra luiî.

Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au Ónfăţişat Ónaintea lui: ÑOare datoria voastră este să apăraţi pe Baal? Voi trebuie să-i veniţi Ón ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal, să moară p‚nă dimineaţă. Dacă Baal este un Dumnezeu, să-şi apere el pricina, fiindcă i-au dăr‚mat altarulî.

Œn ziua aceea au pus lui Ghedeon numele Ierubaal (Apere-se Baal), căci au zis: ÑApere-se Baal Ómpotriva lui, fiindcă i-a dăr‚mat altarulî.

Tot Madianul, Amalec şi fiii Răsăritului, s-au str‚ns Ómpreună, au trecut Iordanul, şi au tăbăr‚t Ón valea Isreel.

Ghedeon a fost Ómbrăcat cu Duhul Domnului; a sunat din tr‚mbiţă, şi Abiezer a fost chemat ca să meargă după el.

A trimis soli Ón tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis soli Ón Aşer, Ón Zabulon şi Ón Neftali, care s-au suit să le iese Ónainte.

Ghedeon a zis lui Dumnezeu: ÑDacă vrei să izbăveşti pe Israel prin m‚na mea, cum ai spus, iată, voi pune un val de l‚nă Ón arie; dacă numai l‚na va fi acoperită de rouă, şi tot păm‚ntul va răm‚ne uscat, voi cunoaşte că vei izbăvi pe Israel prin m‚na mea, cum ai spusî.

Şi aşa s-a Ónt‚mplat. Œn ziua următoare, el s-a sculat dis-de-dimineaţă, a stors l‚na, şi a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă.

Ghedeon a zis lui Dumnezeu: ÑSă nu Te aprinzi de m‚nie Ómpotriva mea, şi nu voi mai vorbi dec‚t de data aceasta. Aş vrea numai să mai fac o Óncercare cu l‚na: numai l‚na să răm‚nă uscată, şi tot păm‚ntul să se acopere cu rouăî.

Şi Dumnezeu a făcut aşa Ón noaptea aceea. Numai l‚na a rămas uscată, şi tot păm‚ntul s-a acoperit cu rouă.