Book of Judges, глава 7

Ierubaal, sau Ghedeon, şi tot poporul care era cu el, s-au sculat dis-de-dimineaţă, şi au tăbăr‚t la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miazănoapte de Ghedeon, spre dealul More, Ón vale.

Domnul a zis lui Ghedeon: ÑPoporul pe care-l ai cu tine este prea mult, pentru ca să dau pe Madian Ón m‚inile lui; el ar putea să se laude Ómpotriva Mea, şi să zică: ,M‚na mea m-a izbăvití.

Vesteşte dar lucrul acesta Ón auzul poporului: ,Cine este fricos şi se teme, să se Óntoarcă şi să se depărteze de muntele Gaaladuluiî. Douăzeci şi două de mii de oameni din popor s-au Óntors, şi au mai rămas zece mii.

Domnul a zis lui Ghedeon: ÑPoporul este Óncă prea mult. Pogoară-i la apă, şi acolo ţi-i voi alege; acela despre care Óţi voi spune: ,Acesta să meargă cu tineí, va merge cu tine; şi acela despre care Óţi voi spune: ,Acesta să nu meargă cu tineí, nu va merge cu tineî.

Ghedeon a pogor‚t poporul la apă, şi Domnul a zis lui Ghedeon: ÑPe toţi cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăieşte c‚inele, să-i desparţi de toţi cei ce vor bea apă din genunchiî.

Cei ce au lipăit apa, duc‚nd-o la gură cu m‚na, au fost Ón număr de trei sute de oameni; şi tot poporul celălalt a Óngenuncheat ca să bea.

Şi Domnul a zis lui Ghedeon: ÑCu cei trei sute de oameni care au lipăit, vă voi m‚ntui, şi voi da pe Madian Ón m‚inile tale. Toţi ceilalţi din popor să se ducă fiecare acasă.

Au luat merindele poporului şi tr‚mbiţele lui. Apoi Ghedeon a trimis pe toţi bărbaţii lui Israel, pe fiecare Ón cortul lui, şi a ţinut pe cei trei sute de oameni. Tabăra lui Madian era jos Ón vale.

Domnul a zis lui Ghedeon Ón timpul nopţii: ÑScoală-te, şi pogoară-te Ón tabără, căci am dat-o Ón m‚inile tale.

Dacă ţi-e frică să te pogori, pogoară-te cu Pura, slujitorul tău.

Să asculţi ce vor zice, şi după aceea ţi se vor Óntări m‚inile: pogoară-te dar Ón tabără.î ÑEl s-a pogor‚t cu Pura, slujitorul lui, p‚nă la Ónt‚ia strajă a taberei.

Madian, Amalec, şi toţi fiii Răsăritului, erau răsp‚ndiţi Ón vale, ca o mulţime de lăcuste, şi cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării.

Ghedeon a sosit; şi iată că un om istorisea tovarăşului său un vis. El zicea: ÑAm visat un vis: şi se făcea că o turtă de orz se rostogolea Ón tabăra lui Madian; a venit de s-a lovit p‚nă la cort, şi cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul Ón jos, şi cortul a fost dăr‚mat.î Tovarăşul lui a răspuns, şi a zis: ÑAceasta nu este altceva dec‚t sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat Ón m‚inile lui pe Madian şi toată tabăra.î C‚nd a auzit Ghedeon istorisirea visului şi t‚lcuirea lui, s-a aruncat cu faţa la păm‚nt, s-a Óntors Ón tabăra lui Israel, şi a zis: ÑSculaţi-vă, căci Domnul a dat Ón m‚inile voastre tabăra lui Madian.î A Ómpărţit Ón trei cete pe cei trei sute de oameni, şi le-a dat tuturor tr‚mbiţe şi ulcioare goale, cu nişte făclii Ón ulcioare.

El le-a zis: ÑSă vă uitaţi la mine, şi să faceţi ca mine. Cum voi ajunge Ón tabără, să faceţi ce voi face eu; şi c‚nd voi suna din tr‚mbiţă, eu şi toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi şi voi din tr‚mbiţă de jur Ómprejurul taberei, şi să ziceţi: ,Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!î Ghedeon şi cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei la Ónceputul străjii de la mijlocul nopţii, Óndată după ce puseseră pe păzitori. Au sunat din tr‚mbiţă, şi au spart ulcioarele pe care le aveau Ón m‚nă.

Cele trei cete au sunat din tr‚mbiţă şi au spart ulcioarele; au apucat făcliile cu m‚na st‚ngă şi tr‚mbiţele cu m‚na dreaptă ca să sune, şi au strigat: ÑSabia Domnului şi a lui Ghedeon!î Au rămas fiecare la locul lui Ón jurul taberei, şi toată tabăra a Ónceput să alerge, să ţipe, şi să fugă.

Cei trei sute de oameni au sunat iarăşi din tr‚mbiţă; şi Ón toată tabăra, Domnul i-a făcut să Óntoarcă sabia unii Ómpotriva altora. Tabăra a fugit p‚nă la Bet-Şita spre Ţerera, p‚nă la hotarul de la Abel-Mehola l‚ngă Tabat.

Bărbaţii lui Israel s-au str‚ns, cei din Neftali, din Aşer şi din tot Manase, şi au urmărit pe Madian.

Ghedeon a trimis soli Ón tot muntele lui Efraim, ca să spună: ÑPogor‚ţi-vă Ónaintea lui Madian, şi tăiaţi-le trecerea apelor p‚nă la Bet-Bara, şi Iordan.î Toţi bărbaţii lui Efraim s-au str‚ns, şi au pus stăp‚nire pe trecerea apelor p‚nă la Bet-Bara şi Iordan.î Au pus m‚na pe două căpetenii ale lui Madian: Oreb şi Zeeb; au ucis pe Oreb la st‚nca lui Oreb, şi au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmărit pe Madian, şi au adus capetele lui Oreb şi Zeeb la Ghedeon de cealaltă parte a Iordanului.