Book of Jeremiah, глава 23

ÑVai de păstorii care nimicesc şi risipesc turma păşunii mele, zice Domnul.î ÑDe aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel, Ómpotriva păstorilor care pasc pe poporul meu: ,Pentru că Mi-aţi risipit oile, le-aţi izgonit, şi nu v-aţi Óngrijit de ele, iată că vă voi pedepsi din pricina răutăţii faptelor voastre, zice Domnul.î ÑŞi Eu Ónsumi voi str‚nge rămăşiţa oilor Mele din toate ţările, Ón care le-am izgonit; le voi aduce Ónapoi Ón păşunea lor, şi vor creşte şi se vor Ónmulţi.

Voi pune peste ele păstori care le vor paşte; nu le va mai fi teamă, nici groază, şi nu va mai lipsi nici una din ele, zice Domnul.î ÑIată vin zile, zice Domnul, c‚nd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va Ómpărăţi, va lucra cu Ónţelepciune, şi va face dreptate şi judecată Ón ţară.

Œn vremea Lui, Iuda va fi m‚ntuit, şi Israel va avea linişte Ón locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: ,Domnul, Neprihănirea noastră!î ÑDe aceea iată, vin zile, zice Domnul, c‚nd nu se va mai zice: ,Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!í Ci se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos şi a adus Ónapoi săm‚nţa casei lui Israel din ţara de la miază noapte şi din toate ţările Ón care Ói risipisem! ,Şi vor locui Ón ţara lor.í Asupra proorocilor. ÑInima Ómi este zdrobită Ón mine, toate oasele Ómi tremură; sunt ca un om beat, ca un om ameţit de vin, din pricina Domnului şi din pricina sfintelor Lui cuvinte.

Căci ţara este plină de preacurvii, şi ţara se jeleşte din pricina jurămintelor; c‚mpiile pustiei sunt uscate.î Toată alergătura lor ţinteşte numai la rău, şi toată vitejia lor este pentru nelegiuire!

Proorocii şi preoţii sunt stricaţi; Ñle-am găsit răutatea chiar şi Ón Casa Mea, zice Domnul.î ÑDe aceea, calea lor va fi lunecoasă şi Óntunecoasă, vor fi Ómpinşi şi vor cădea; căci voi aduce nenorocirea peste ei Ón anul c‚nd Ói voi pedepsi, zice Domnul.î ÑŒn proorocii Samariei am văzut următoarea nebunie: au prorocit pe Baal, şi au rătăcit pe poporul Meu Israel!

Dar Ón proorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Sunt preacurvari, trăiesc Ón minciună; Óntăresc m‚inile celor răi, aşa că nici unul nu se mai Óntoarce de la răutatea lui; toţi sunt Ónaintea Mea ca Sodoma, şi locuitorii Ierusalimului ca Gomora.î ÑDe aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor despre prooroci: iată, Ói voi hrăni cu pelin, şi le voi da să bea ape otrăvite; căci prin proorocii Ierusalimului s-a răsp‚ndit nelegiuirea Ón toată ţara.î ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,N-ascultaţi cuvintele proorocilor care vă prorocesc! Ei vă leagănă Ón Ónchipuiri zadarnice; spun vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului.

Ei spun celor ce Mă nesocotesc: ,Domnul a zis: ,Veţi avea pace;í şi zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: ,Nu vi se va Ónt‚mpla nici un rău.í Cine a fost de faţă la sfatul Domnului ca să vadă şi să asculte cuv‚ntul Lui? Cine a plecat urechea la cuv‚ntul Lui şi cine l-a auzit?

Iată că furtuna Domnului, urgia izbucneşte, se năpusteşte vijelia şi cade peste capul celor răi!

M‚nia Domnului nu se va potoli, p‚nă nu va Ómplini şi va Ónfăptui planurile inimii Lui. Veţi Ónţelege Ón totul lucrul acesta Ón cursul vremurilor.

Eu n-am trimis pe proorocii aceştia, şi totuşi ei au alergat; nu le-am vorbit, şi totuşi au prorocit.

Dacă ar fi fost faţă la sfatul Meu, ar fi trebuit să spună cuvintele Mele poporului Meu, şi să-i Óntoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor!î ÑSunt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, şi nu sunt Eu şi un Dumnezeu de departe?

Poate cineva să stea Óntr-un loc ascuns fără să-l văd Eu? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi păm‚ntul? zice Domnul.

ÑAm auzit ce spun proorocii, care prorocesc minciuni Ón Numele Meu, zic‚nd: ,Am avut un vis! Am visat un vis!í P‚nă c‚nd vor prooroci aceştia să prorocească minciuni, să prorocească Ónşelătoriile inimii lor?

Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu prin visurile pe care le istoriseşte fiecare din ei aproapelui său, cum Mi-au uitat părinţii lor Numele din pricina lui Baal?

Proorocul, care a avut un vis, să istorisească visul acesta, şi cine a auzit Cuv‚ntul Meu, să spună Óntocmai Cuv‚ntul Meu! ,Pentru ce să amesteci paiele cu gr‚ul? zice Domnul.î ÑNu este Cuv‚ntul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfăr‚mă st‚nca?î ÑDe aceea, iată, zice Domnul, am necaz pe proorocii care Óşi ascund unul altuia cuvintele Mele.î ÑIată, zice Domnul, am necaz pe proorocii care iau cuv‚ntul lor şi-l dau drept cuv‚nt al Meu.î ÑIată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc visuri neadevărate, care le istorisesc şi rătăcesc pe poporul Meu, cu minciunile şi cu Óndrăzneala lor; nu i-am trimis Eu, nu Eu le-am dat poruncă, şi nu sunt de nici un folos poporului acestuia, zice Domnul.î ÑDacă poporul acesta, sau un prooroc, sau un preot te va Óntreba: ,Care este ameninţarea Domnului?í să le spui care este această ameninţare: ,Vă voi lepăda, zice Domnul.î ÑŞi pe proorocul, pe preotul, sau pe acela din popor care va zice: ,O ameninţare a Domnuluií, Ól voi pedepsi, pe el şi casa lui!

Aşa să spuneţi Ónsă, fiecare aproapelui său, fiecare fratelui său: ,Ce a răspuns Domnul?í Sau: ,Ce a zis Domnul?í Dar să nu mai ziceţi: ,O ameninţare a Domnuluií, căci cuv‚ntul fiecăruia va fi o ameninţare pentru el, dacă veţi suci astfel cuvintele Dumnezeului Celui viu, cuvintele Domnului oştirilor, Dumnezeului nostru!

Aşa să zici proorocului: ,Ce ţi-a răspuns Domnul?í Sau: ,Ce a zis Domnul?í Dar dacă veţi mai zice: ,O ameninţare a Domnuluií, atunci aşa vorbeşte Domnul: ,Pentru că spuneţi cuvintele acestea: ,O ameninţare a Domnuluií, măcar că am trimis să vă spună: Să nu mai ziceţi: O ameninţare a Domnului, din pricina aceasta, iată, vă voi uita, şi vă voi lepăda, pe voi şi cetatea, pe care v-o dădusem vouă şi părinţilor voştri, vă voi arunca dinaintea Mea; şi voi pune peste voi o veşnică ocară, şi o veşnică necinste, care nu se va uita.î