Book of Jeremiah, глава 22

ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Pogoară-te Ón casa Ómpăratului lui Iuda, şi acolo rosteşte cuvintele acestea.

Să spui: ,Ascultă Cuv‚ntul Domnului, Ómpărat al lui Iuda, care stai pe scaunul de domnie al lui David, tu, slujitorii tăi, şi tot poporul, care intraţi pe porţile acestea!

Aşa vorbeşte Domnul: ,Faceţi dreptate şi judecată; scoateţi pe cel asuprit din m‚inile asupritorului; nu chinuiţi pe străin, pe orfan şi pe văduvă; nu apăsaţi, şi nu vărsaţi s‚nge nevinovat Ón locul acesta!

Căci dacă lucraţi după cuv‚ntul acesta, vor intra pe porţile casei acesteia Ómpăraţi care stau pe scaunul de domnie al lui David, suiţi Ón care şi călări pe cai, ei, slujitorii lor şi poporul lor.

Dar dacă nu veţi asculta cuvintele acestea, pe Mine Ónsumi jur, zice Domnul că această casă va ajunge o dăr‚mătură!

Căci aşa vorbeşte Domnul asupra casei Ómpăratului lui Iuda: ,Tu eşti pentru Mine ca Galaadul, ca v‚rful Libanului; dar, cu adevărat, voi face din tine un pustiu, o cetate fără locuitori!

Pregătesc Ómpotriva ta nişte nimicitori, fiecare cu armele lui: ei vor tăia cei mai frumoşi cedri ai tăi, şi-i vor arunca Ón foc.

Multe neamuri vor trece pe l‚ngă cetatea aceasta, şi vor zice unul altuia: ,Pentru ce a făcut Domnul aşa acestei cetăţi mari?í Şi se va răspunde: ,Pentru că au părăsit legăm‚ntul Domnului, Dumnezeului lor, pentru că s-au Ónchinat Ónaintea altor dumnezei şi le-au slujit!í ,Nu pl‚ngeţi pe cel mort, şi nu vă bociţi pentru el; ci pl‚ngeţi mai degrabă pe cel ce se duce, care nu se va mai Óntoarce, şi nu-şi va mai vedea ţara de naştere!

Căci aşa vorbeşte Domnul despre Şalum, fiul lui Iosia, Ómpăratul lui Iuda, care domnea Ón locul tatălui său Iosia, şi care a ieşit din locul acesta: ,Nu se va mai Óntoarce Ón el; ci va muri Ón locul unde este dus rob, şi nu va mai vedea ţara aceasta.í ,Vai de cel ce Óşi zideşte casa cu nedreptate, şi odăile cu nelegiuire; care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata; care zice: ,Œmi voi zidi o casă mare, şi odăi Óncăpătoare;í şi-i face ferestre multe, o căptuşeşte cu cedru, şi o văpseşte cu roşu!í ,Œmpărat eşti tu oare, de te Óntreci Ón cedri?í Nu m‚nca tatăl tău, şi nu bea şi el?í Şi totuşi el făcea dreptate şi judecată, şi era fericit!

Judeca pricina săracului şi a celui lipsit, şi era fericit. Nu Ónseamnă lucrul acesta a Mă cunoaşte? zice Domnul.

Dar tu n-ai ochi şi inimă dec‚t ca să te dedai la lăcomie, ca să verşi s‚nge nevinovat, şi să Óntrebuinţezi asuprire şi silnicie.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, Ómpăratul lui Iuda: ÑNu-l vor pl‚nge, zic‚nd: ,Vai, fratele meu! Vai, sora mea!í Nici nu-l vor pl‚nge, zic‚nd: ,Vai doamne! Vai, măria sa!í Ci va fi Ónmorm‚ntat ca un măgar, va fi t‚r‚t şi aruncat afară din porţile Ierusalimului!î ÑSuie-te pe Liban, şi strigă! Œnalţă-ţi glasul de pe Basan! Şi strigă de pe Ónălţimea Abarim! Căci toţi cei ce te iubeau sunt zdrobiţi!

ÑŢi-am vorbit c‚nd Óţi mergea bine; dar tu ziceai: ,Nu pot s-ascult!í Aşa ai lucrat din tinereţea ta, şi n-ai ascultat glasul Meu.

Pe toţi păstorii tăi Ói va paşte v‚ntul, şi cei ce te iubesc vor merge Ón robie. Atunci vei fi acoperit de ruşine şi vei roşi, din pricina Óntregii tale răutăţi.

Tu, care locuieşti pe Liban acum, care Óţi ai cuibul Ón cedri, cum vei geme c‚nd te vor ajunge durerile, dureri ca ale unei femei Ón munci.î ÑPe viaţa Mea, zice Domnul, că, şi chiar dacă Ieconia (Sau Ioiachim) fiul lui Ioiachim, Ómpăratul lui Iuda, ar fi un inel de pecetluit Ón m‚na Mea cea dreaptă, te-aş scoate şi de acolo.

Te voi da Ón m‚inile celor ce vor să-ţi ia viaţa, Ón m‚inile acelora Ónaintea cărora tremuri, Ón m‚inile lui Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, Ón m‚inile Haldeilor.

Te voi arunca, pe tine şi pe mama ta care te-a născut, Óntr-o altă ţară, unde nu v-aţi născut, şi acolo veţi muri!

Dar Ón ţara Ón care vor dori să se Óntoarcă, nu se vor mai Óntoarce!

Este un vas dispreţuit, sfăr‚mat, acest Ieconia? Este el un lucru, căruia nu-i dai nici un preţ? Pentru ce sunt aruncaţi oare, el şi săm‚nţa lui, şi azv‚rliţi Óntr-o ţară, pe care n-o cunosc?î ñ Ţară, ţară, ţară, ascultă glasul Domnului!

Aşa vorbeşte Domnul: ÑScrieţi pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viaţa lui; căci nici unul din urmaşii lui nu va izbuti să şadă pe scaunul de domnie a lui David şi să domnească peste Iuda.î