Book of Jeremiah, глава 25

Cuv‚ntul, care a fost spus lui Ieremia despre tot poporul lui Iuda, Ón al patrulea an al Ioiachim, fiul lui Iosia, Ómpăratul lui Iuda ñ acesta era cel dint‚i an al lui Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului ñ cuv‚nt, pe care l-a rostit Ieremia Ónaintea Óntregului popor al lui Iuda şi Ónaintea tuturor locuitorilor Ierusalimului, zic‚nd: ÑDe la al treisprezecelea an al lui Iosia, fiul lui Amon, Ómpăratul lui Iuda, sunt douăzeci şi trei de ani de c‚nd mi-a vorbit Cuv‚ntul Domnului; v-am vorbit de dimineaţă, şi n-aţi ascultat.

Domnul v-a trimis pe toţi slujitorii Săi proorocii, i-a trimis dis-de-dimineaţă; şi n-aţi ascultat, n-aţi plecat urechea să ascultaţi.

Ei au zis: ,Œntoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea şi de la răutatea faptelor voastre, şi veţi răm‚ne Ón ţara pe care v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri, din veşnicie Ón veşnicie; nu vă duceţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi şi să vă Ónchinaţi Ónaintea lor, nu Mă m‚niaţi prin lucrarea m‚inilor voastre, şi nu vă voi face nici un rău!í Dar nu M-aţi ascultat, zice Domnul, ci M-aţi m‚niat prin lucrarea m‚inilor voastre, spre nenorocirea voastră.î De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ÑPentru că n-aţi ascultat cuvintele Mele, iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miazănoapte, zice Domnul; şi voi trimite la robul Meu Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului; Ói voi aduce Ómpotriva acestei ţări şi Ómpotriva locuitorilor ei, şi Ómpotriva tuturor acestor neamuri de jur Ómprejur, ca să le nimicească cu desăv‚rşire şi să facă din ele un pustiu şi o pricină de batjocură, nişte dăr‚mături veşnice.

Voi face să Ónceteze Óntre ei strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, c‚ntecele mirelui şi c‚ntecele miresei, uruitul morii şi lumina lămpii.

Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, şi neamurile acestea vor fi supuse Ómpăratului Babilonului timp de şaptezeci de ani.

Dar c‚nd se vor Ómplini aceşti şaptezeci de ani, voi pedepsi pe Ómpăratul Babilonului şi pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor; voi pedepsi ţara Haldeilor, şi o voi preface Ón nişte dăr‚mături veşnice.

Voi aduce peste ţara aceea toate lucrurile pe care le-am vestit despre ea, tot ce este scris Ón cartea aceasta, tot ce a prorocit Ieremia despre toate neamurile.

Căci neamuri puternice şi Ómpăraţi mari le vor supune şi pe ele, şi le voi răsplăti după faptele şi lucrarea m‚inilor lor.î Căci aşa mi-a vorbit Domnul, Dumnezeul lui Israel: ÑIa din m‚na Mea, acest potir plin cu vinul m‚niei Mele şi dă-l să bea toate neamurile la care te voi trimite.

Vor bea, şi se vor ameţi şi vor fi ca nişte nebuni, la vederea sabiei, pe care o voi trimite Ón mijlocul lor!

Eu am luat potirul din m‚na Domnului, şi l-am dat să-l bea toate neamurile la care mă trimitea Domnul: Ierusalimului şi cetăţilor lui Iuda, Ómpăraţilor şi căpeteniilor sale, ca să le prefacă Ón dăr‚mături, Óntr-un pustiu, să-i facă de batjocură şi de blestem, cum se vede lucrul acesta astăzi; lui Faraon, Ómpăratul Egiptului, slujitorilor lui, căpeteniilor lui, şi tot poporului lui; la toată Arabia, tuturor Ómpăraţilor ţării Uţ, tuturor Ómpăraţilor ţării Filistenilor, Ascalonului, Gazei, Ecronului, şi celor ce au mai rămas din Asdod; Edomului, Moabului, şi copiilor lui Amon; tuturor Ómpăraţilor Tirului, tuturor Ómpăraţilor Sidonului, şi Ómpăraţilor ostroavelor care sunt dincolo de mare; Dedanului, Temei, Buzului, şi tuturor celor ce Óşi rad colţurile bărbii, tuturor Ómpăraţilor Arabiei, şi tuturor Ómpăraţilor Arabilor care locuiesc Ón pustie; tuturor Ómpăraţilor Zimrei, tuturor Ómpăraţilor Elamului, şi tuturor Ómpăraţilor Mediei; tuturor Ómpăraţilor de la miazănoapte, de aproape sau de departe, şi unora şi altora, şi tuturor Ómpărăţiilor lumii care sunt pe faţa păm‚ntului. Iar Ómpăratul Şeşacului va bea după ei.

,Să le spui: ,Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Beţi, Ómbătaţi-vă, şi vărsaţi, şi cădeţi fără să vă mai ridicaţi, la vederea sabiei pe care o voi trimite Ón mijlocul vostru!í ,Şi dacă nu vor vrea să ia din m‚na ta potirul ca să bea, spune-le: ,Aşa vorbeşte Domnul oştirilorí: ,Beţi!

Căci iată că Ón cetatea peste care se cheamă Numele Meu, Óncep să fac rău: şi voi să răm‚neţi nepedepsiţi?í ,Nu veţi răm‚ne nepedepsiţi, căci voi chema sabia peste toţi locuitorii păm‚ntului, zice Domnul oştirilor.í ,Şi tu, să le proroceşti toate aceste lucruri, şi să le spui: ,Domnul va răcni de sus; din Locaşul Lui cel sf‚nt va face să-I răsune glasul; va răcni Ómpotriva locului locuinţei Lui; va striga, ca cei ce calcă Ón teasc, Ómpotriva tuturor locuitorilor păm‚ntului.

Vuietul ajunge p‚nă la marginea păm‚ntului; căci Domnul Se ceartă cu neamurile, intră la judecată Ómpotriva oricărei făpturi, şi dă pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul.î ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,Iată, nenorocirea merge din popor Ón popor, şi o mare furtună se ridică de la marginile păm‚ntului.

Cei pe care-i va ucide Domnul Ón ziua aceea vor fi Óntinşi de la un capăt al păm‚ntului p‚nă la celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici Óngropaţi, ci vor fi un gunoi de păm‚nt.

Gemeţi, păstori, şi strigaţi! Tăvăliţi-vă Ón cenuşă, povăţuitori ai turmelor! Căci au venit zilele junghierii voastre. Vă voi zdrobi, şi veţi cădea la păm‚nt ca un vas de preţ.

Nu mai este nici un loc de adăpost pentru păstori! Nu mai este nici o scăpare pentru povăţuitorii turmelor!

Se aud strigătele păstorilor, şi gemetele povăţuitorilor turmelor, căci Domnul le pustieşte locul de păşune, şi colibele cele liniştite sunt nimicite de m‚nia aprinsă a Domnului.

El Şi-a părăsit locuinţa, ca un pui de leu vizuina; aşa că ţara le este prefăcută Ón pustie de urgia nimicitorului şi de m‚nia lui aprinsă.î