Book of Jeremiah, глава 35

Cuv‚ntul rostit către Ieremia din partea Domnului, pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, Ómpăratul lui Iuda, sună astfel: ÑDu-te la casa Recabiţilor, vorbeşte cu ei, şi adu-i Ón Casa Domnului, Ón una din chilii şi dă-le să bea vin!î Am luat pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia, pe fraţii săi, pe toţi fiii săi, şi toată casa Recabiţilor, şi i-am dus la Casa Domnului, Ón chilia fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, l‚ngă chilia căpeteniilor, deasupra chiliei lui Maaseia, fiul lui Şalum, uşierul.

Am pus Ónaintea fiilor casei Recabiţilor nişte vase pline cu vin, şi pahare, şi le-am zis: ,Beţi vin!í Dar ei au răspuns: ,Noi nu bem vin! Căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă: ,Să nu beţi niciodată vin, nici voi, nici fiii voştri; şi nici să nu zidiţi case, să nu semănaţi nici o săm‚nţă, să nu sădiţi vii, nici să nu stăp‚niţi vii, ci toată viaţa voastră să locuiţi Ón corturi, ca să trăiţi multă vreme Ón ţara, Ón care sunteţi străini.í Astfel, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru; nu bem vin toată viaţa noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii, nici fiicele noastre; nu zidim nici case ca locuinţe pentru noi, şi nu stăp‚nim nici vii, nici ogoare, nici păm‚nturi Ónsăm‚nţate: ci locuim Ón corturi, şi urmăm şi Ómplinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab.

C‚nd s-a suit Ónsă Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, Ómpotriva ţării acesteia, am zis: ,Haidem, să fugim la Ierusalim, de oastea Haldeilor şi de oastea Siriei.í Aşa se face că acum locuim la Ierusalim.î Atunci Cuv‚ntul Domnului a vorbit lui Ieremia, astfel: ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Du-te şi spune oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului: ,Nu voiţi să luaţi Ónvăţătură ca să ascultaţi de cuvintele Mele? zice Domnul.

,Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite; căci ei nu beau vin p‚nă Ón ziua de azi, şi ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar Eu v-am vorbit, şi de vreme şi t‚rziu, şi nu M-aţi ascultat!

V-am trimis pe toţi slujitorii Mei proorocii, i-am trimis Óntr-una la voi, să vă spună: ,Œntoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea, Óndreptaţi-vă faptele, nu mergeţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi, şi veţi răm‚ne Ón ţara, pe care v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri! Dar voi n-aţi luat aminte şi nu M-aţi ascultat.

Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, Ónsă poporul acesta nu M-ascultă!î ÑDe aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iată, voi aduce peste Iuda şi peste toţi locuitorii Ierusalimului toate nenorocirile, pe care, le-am vestit cu privire la ei, pentru că le-am vorbit şi nu M-au ascultat, pentru că i-am chemat şi n-au răspuns!î ñ Şi Ieremia a zis casei Recabiţilor: ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: Pentru că aţi ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că aţi păzit toate or‚nduirile lui şi aţi făcut tot ce v-a poruncit el; pentru aceasta, aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmaşi care să stea Ónaintea Mea!í