Book of Jeremiah, глава 50

ÑIată cuv‚ntul rostit de Domnul asupra Babilonului, asupra ţării Haldeilor, prin proorocul Ieremia: ,Daţi de ştire printre neamuri, daţi de veste şi Ónălţaţi un steag! Vestiţi, n-ascundeţi nimic! Spuneţi: ,Babilonul este luat! Bel este acoperit de ruşine, Merodac este zdrobit! Idolii lui sunt acoperiţi de ruşine, idolii lui sunt sfăr‚maţi!

Căci Ómpotriva lui se suie un neam de la miazănoapte, care-i va preface ţara Óntr-o pustie, şi nu va mai fi locuită: at‚t oamenii c‚t şi dobitoacele fug şi se duc.î ÑŒn zilele acelea, Ón vremurile acelea, zice Domnul, copiii lui Israel şi copiii lui Iuda se vor Óntoarce Ómpreună; vor merge pl‚ng‚nd şi vor căuta pe Domnul, Dumnezeul lor.

Vor Óntreba de drumul Sionului, Óşi vor Óntoarce privirile spre el, şi vor zice: ,Veniţi să ne alipim de Domnul, printr-un legăm‚nt veşnic care să nu fie uitat niciodată!î ÑPoporul Meu era o turmă de oi pierdute; păstorii lor Ói rătăceau, Ói făceau să cutreiere munţii; treceau de pe munţi pe dealuri, uit‚ndu-şi staulul.

Toţi cei ce-i găseau Ói m‚ncau, şi vrăjmaşii lor ziceau: ,Noi nu suntem vinovaţi, fiindcă au păcătuit Ómpotriva Domnului, Locaşul neprihănirii, Ómpotriva Domnului, Nădejdea părinţilor lor.í ,Fugiţi din Babilon, ieşiţi din ţara Haldeilor, şi mergeţi ca nişte ţapi Ón fruntea turmei!

Căci iată că voi ridica şi voi aduce Ómpotriva Babilonului o mulţime de neamuri mari din ţara de la miazănoapte; se vor Ónşirui Ón şiruri de bătaie Ómpotriva lui, şi vor pune stăp‚nire pe el; săgeţile lui sunt ca ale unui războinic iscusit, care nu se Óntoarce cu m‚inile goale.

Astfel va fi dată pradă jafului, Haldea, şi toţi cei ce o vor jefui se vor sătura de jaf, zice Domnul.î ÑCăci voi v-aţi bucurat şi v-aţi Ónveselit, c‚nd Mi-aţi jefuit moştenirea Mea! Da, săreaţi ca o juncană Ón iarbă, nechezaţi ca nişte armăsari focoşi!î ÑMama voastră este acoperită de ruşine, cea care v-a născut roşeşte de ruşine; iată, ea este coada neamurilor, este un pustiu, un păm‚nt uscat şi fără apă!

Din pricina m‚niei Domnului nu va mai fi locuită, şi va fi o pustietate. Toţi cei ce vor trece pe l‚ngă Babilon, se vor mira şi vor fluiera pentru toate rănile lui.

Œnşiruiţi-vă de bătaie Ómprejurul Babilonului, voi toţi, arcaşii! Trageţi Ómpotriva lui, nu faceţi economie de săgeţi! Căci a păcătuit Ómpotriva Domnului.

Scoateţi din toate părţile un strigăt de război Ómpotriva lui! El Óntinde m‚inile; temeliile i se prăbuşesc; zidurile i se surpă. Căci este răzbunarea Domnului. Răzbunaţi-vă pe el! Faceţi-i cum a făcut şi el!

Nimiciţi cu desăv‚rşire din Babilon pe cel ce seamănă, şi pe cel ce m‚nuieşte secera la vremea secerişului! Œnaintea sabiei nimicitorului, fiecare să se Óntoarcă la poporul său, fiecare să fugă spre ţara lui.

Israel este o oaie rătăcită pe care au gonit-o leii; Ómpăratul Asiriei a m‚ncat-o cel dint‚i; şi acesta din urmă i-a zdrobit oasele, acest Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului.î ÑDe aceea aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iată, voi pedepsi pe Ómpăratul Babilonului şi ţara lui, cum am pedepsit pe Ómpăratul Asiriei.

Voi aduce Ónapoi pe Israel Ón păşunea lui; va paşte pe Carmel şi pe Basan, şi Óşi va potoli foamea pe muntele lui Efraim şi Ón Galaad.

Œn zilele acelea, Ón vremea aceea, ñ zice Domnul ñ se va căuta nelegiuirea lui Israel, şi nu va mai fi, şi păcatul lui Iuda, şi nu se va mai găsi; căci voi ierta rămăşiţa, pe care o voi lăsa.î ÑSuie-te Ómpotriva ţării de două ori răzvrătită, Ómpotriva locuitorilor ei, şi pedepseşte-i! Urmăreşte, măcelăreşte, nimiceşte-i! ñ zice Domnul ñ şi Ómplineşte Ón totul poruncile Mele!

Strigăte de război răsună Ón ţară, şi prăpădul este mare.

Cum s-a rupt şi s-a sfăr‚mat ciocanul Óntregului păm‚nt! Babilonul este nimicit Ón mijlocul neamurilor!

Ţi-am Óntins o cursă, şi ai fost prins, Babilonule, fără să te aştepţi.î ÑAi fost ajuns, apucat, pentru că ai luptat Ómpotriva Domnului.

Domnul Şi-a deschis casa de arme, şi a scos din ea armele m‚niei Lui; căci aceasta este o lucrare a Domnului, Dumnezeul oştirilor, Ón ţara Haldeilor.î ÑPătrundeţi din toate părţile Ón Babilon, deschideţi-i gr‚narele, faceţi-le nişte mormane ca nişte grămezi de snopi, şi nimiciţi-le. Nimic să nu mai răm‚nă din el!

Ucideţi-i toţi taurii şi junghiaţi-i! Vai de ei! Căci le-a venit ziua, vremea pedepsirii lor!

Ascultaţi strigătele fugarilor, ale celor ce scapă din ţara Babilonului, ca să vestească Ón Sion răzbunarea Domnului, Dumnezeului nostru, răzbunarea pentru Templul Său!

Chemaţi Ómpotriva Babilonului pe arcaşi, voi toţi care Óncordaţi arcul! Tăbăr‚ţi Ón jurul lui, ca nimeni să nu scape, răsplătiţi-i după faptele lui, faceţi-i Óntocmai cum a făcut şi el! Căci s-a semeţit Ómpotriva Domnului, Ómpotriva Sf‚ntului lui Israel!î ÑDe aceea, tinerii lui vor cădea pe uliţe, şi toţi oamenii lui de război vor pieri Ón ziua aceea, zice Domnul.î ÑIată, am necaz pe tine, Óng‚mfatule! zice Domnul, Dumnezeul oştirilor; căci ţi-a sosit ziua, vremea pedepsirii tale!

Œng‚mfatul acela se va poticni şi va cădea, şi nimeni nu-l va ridica, voi pune foc cetăţilor lui, şi-i va mistui toate Ómprejurimile.î ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,Copiii lui Israel şi copiii lui Iuda sunt apăsaţi Ómpreună; toţi cei ce i-au dus robi Ói opresc şi nu vor să le dea drumul.

Dar puternic este Răzbunătorul lor, El, al cărui Nume este Domnul oştirilor. El le va apăra pricina, ca să dea odihnă ţării, şi să facă pe locuitorii Babilonului să tremure.í Sabia Ómpotriva Haldeilor! ñ zice Domnul, ñ Ómpotriva locuitorilor Babilonului, Ómpotriva căpeteniilor şi Ónţelepţilor lui!

Sabia Ómpotriva proorocilor minciunii, ca să ajungă ca nişte oameni fără minte! Sabia Ómpotriva vitejilor lui, ca să răm‚nă Óncremeniţi!

Sabia Ómpotriva cailor şi carelor lui, Ómpotriva oamenilor de tot felul care sunt Ón mijlocul lui, ca să ajungă ca femeile! Sabia Ómpotriva vistieriilor lui, ca să fie jefuite!

Seceta peste apele lui, ca să sece! Căci este o ţară de idoli, şi au Ónnebunit cu idolii lor.

De aceea fiarele pustiei se vor aşeza acolo Ómpreună cu şacalii, şi struţii vor locui acolo; nu va mai fi locuit niciodată, ci veşnic va răm‚ne nelocuit.

Ca şi Sodoma şi Gomora şi cetăţile vecine, pe care le-a nimicit Dumnezeu, zice Domnul, aşa nu va mai fi locuit nici el, şi nimeni nu se va mai aşeza acolo. ñ Iată, vine un popor de la miazănoapte, şi un neam mare şi nişte Ómpăraţi puternici se ridică de la marginile păm‚ntului.

Poartă arc şi suliţă, sunt necruţători şi fără milă; glasul le mugeşte ca marea; sunt călări pe cai, ca un om gata de luptă, Ómpotriva ta, fiica Babilonului!

Œmpăratul Babilonului aude vestea, m‚inile i se slăbesc, şi Ól apucă groaza, ca durerea pe o femeie care naşteÖ Iată, vrăjmaşul se suie ca un leu, de pe malurile Óng‚mfate ale Iordanului Ómpotriva locuinţei tale tari; deodată Ói voi izgoni de acolo, şi voi pune peste ei pe acela, pe care l-am ales. Căci cine este ca Mine? Cine-Mi va porunci? Şi care căpetenie Œmi va sta Ómpotrivă?î De aceea, ascultaţi hotăr‚rea pe care a luat-o Domnul Ómpotriva Babilonului, şi planurile pe care le-a făcut El Ómpotriva ţării Haldeilor! ÑCu adevărat, Ói vor t‚rÓ ca pe nişte oi slabe, cu adevărat, le vor pustii locuinţa.

De strigătul luării Babilonului se cutremură păm‚ntul, şi se aude un strigăt de durere printre neamuri.î