Book of Jeremiah, глава 51

Aşa vorbeşte Domnul: ÑIată, ridic Ómpotriva Babilonului, şi Ómpotriva locuitorilor Haldeii, un v‚nt nimicitor.

Trimit Ómpotriva Babilonului nişte v‚nturători care-l vor v‚ntura, şi-i vor goli ţara. Vor veni din toate părţile asupra lui, Ón ziua nenorocirii.

Să se Óntindă arcul Ómpotriva celui ce Óşi Óntinde arcul, Ómpotriva celui ce se m‚ndreşte Ón platoşa lui!î ÑNu cruţaţi pe tinerii lui! Nimiciţi cu desăv‚rşire toată oştirea lui!

Să cadă ucişi Ón ţara Haldeilor, străpunşi de lovituri pe uliţele Babilonului!

Căci Israelul şi Iuda nu sunt părăsiţi de Dumnezeul lor, de Domnul oştirilor, şi ţara Haldeilor este plină de nelegiuiri Ómpotriva Sf‚ntului lui Israel.

Fugiţi din Babilon, şi fiecare să-şi scape viaţa, ca nu cumva să pieriţi Ón pieirea lui! Căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru Domnul! El Ói va răsplăti după faptele lui.

Babilonul era Ón m‚na Domnului un potir de aur, care Ómbăta tot păm‚ntul; Neamurile au băut din vinul lui; de aceea au fost neamurile ca Óntr-o nebunie.

Deodată cade Babilonul şi este zdrobit! Văitaţi-l, aduceţi leac alinător pentru rana lui; poate că se va vindeca!î ñ ÑAm voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat! Părăsiţi-l, şi haidem fiecare Ón ţara noastră, căci pedeapsa lui a ajuns p‚nă la ceruri, şi se Ónalţă p‚nă la nori.î ÑDomnul scoate la lumină dreptatea pricinii noastre: veniţi să istorisim Ón Sion lucrarea Domnului, Dumnezeului nostru.î ÑAscuţiţi săgeţile, prindeţi scuturile! Domnul a aţ‚ţat duhul Ómpăraţilor Mediei, pentru că vrea să nimicească Babilonul; căci aceasta este răzbunarea Domnului, răzbunarea pentru Templul Său.

Œnălţaţi un steag Ómpotriva zidurilor Babilonului! Œntăriţi-i străjile, puneţi caraule, Óntindeţi curse! Căci Domnul a luat o hotăr‚re, şi aduce la Óndeplinire ce a rostit Ómpotriva locuitorilor Babilonului.î ÑTu, care locuieşti l‚ngă ape mari, şi care ai vistierii nemărginite, ţi-a venit sf‚rşitul şi lăcomia ta a ajuns la capăt!î Domnul oştirilor a jurat pe Sine Ónsuşi: ÑDa, te voi umple de oameni ca de nişte lăcuste, şi vor scoate strigăte de război Ómpotriva ta.î El a făcut păm‚ntul cu puterea Lui, a Óntemeiat lumea cu Ónţelepciunea Lui, a Óntins cerurile cu priceperea Lui.

De glasul Lui, urlă apele Ón ceruri; El ridică norii de la marginile păm‚ntului, dă naştere la fulgere şi ploaie, şi scoate v‚ntul din cămările lui.

Atunci orice om se vede c‚t este de prost cu ştiinţa lui, orice argintar răm‚ne ruşinat de chipurile lui cioplite; căci idolii lui nu sunt dec‚t minciună, şi n-au nici o suflare Ón ei!

Sunt o nimica toată şi o lucrare de r‚s: c‚nd le vine pedeapsa, pier cu desăv‚rşire!

Dar Cel ce este partea lui Iacov nu este ca ei; căci El a Óntocmit totul, şi Israel este seminţia moştenirii Lui: Domnul oştirilor, este Numele Lui.

ÑTu Mi-ai fost un ciocan şi o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit Ómpărăţii prin tine.

Prin tine am sfăr‚mat pe cal şi pe călăreţul lui; prin tine am sfăr‚mat carul şi pe cel ce şedea Ón el. Prin tine am sfăr‚mat pe bărbat şi pe femeie; prin tine am sfăr‚mat pe bătr‚n şi pe copil; prin tine am sfăr‚mat pe t‚năr şi pe fată.

Prin tine am sfăr‚mat pe păstor şi turma lui; prin tine am sfăr‚mat pe plugar şi boii lui; prin tine am sfăr‚mat pe c‚rmuitori şi pe căpeteniile lui.

Dar acum, voi răsplăti Babilonului şi tuturor locuitorilor Haldeii, tot răul, pe care l-au făcut Sionului, sub ochii voştri, zice Domnul.î ÑIată, am necaz pe tine, munte nimicitor, zice Domnul, pe tine, care nimiceai tot păm‚ntul! Œmi voi Óntinde m‚na peste tine, te voi prăvăli de la Ónălţimea st‚ncilor, şi te voi preface Óntr-un munte aprins.

Nu se vor mai scoate din tine nici pietre din capul unghiului clădirii, nici pietre pentru temelii; căci vei fi o dăr‚mătură veşnică, zice DomnulÖ ,Œnălţaţi un steag pe păm‚nt! Sunaţi din tr‚mbiţă printre neamuri! Pregătiţi neamurile Ómpotriva lui, chemaţi Ómpotriva lui Ómpărăţiile Araratului, Miniului şi Aşchenazului! Puneţi căpetenii de oaste Ómpotriva lui! Faceţi să Ónainteze caii ca nişte lăcuste zb‚rlite!

Pregătiţi Ómpotriva lui pe neamuri, pe Ómpăraţii Mediei, pe c‚rmuitorii lui şi pe toate căpeteniile lui, şi toată ţara sub stăp‚nirea lor!

Se clatină păm‚ntul, se cutremură; căci planul Domnului Ómpotriva Babilonului se Ómplineşte; şi El va face din ţara Babilonului un pustiu nelocuit.

Vitejii Babilonului nu mai luptă, ci stau Ón cetăţui; puterea le este sleită, şi au ajuns ca nişte femei. Vrăjmaşii pun foc locuinţelor lor şi le sfăr‚mă zăvoarele!

Se Ónt‚lnesc alergătorii, se Óncrucişează solii, ca să vestească Ómpăratului Babilonului, că cetatea lui este luată din toate părţile, că trecătorile sunt luate, bălţile cu trestie sunt uscate de foc, şi oamenii de război Óngroziţi.

Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Fiica Babilonului este ca o arie pe vremea c‚nd este călcată cu picioarele: Óncă o clipă, şi va veni pentru ea vremea secerişului.î ÑNebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, m-a m‚ncat, m-a nimicit; m-a făcut ca un vas gol; m-a Ónghiţit, ca un balaur, şi-a umplut p‚ntecele cu ce aveam mai scump, şi m-a izgonit.

Silnicia făcută faţă de mine şi faţă de carnea mea sf‚şiată să se Óntoarcă asupra Babilonului, zice locuitoarea Sionului. ,S‚ngele meu să cadă asupra locuitorilor Haldeii!í zice Ierusalimul. ñ De aceea, aşa vorbeşte Domnul: ,Iată, Óţi voi apăra pricina, şi te voi răzbuna! Voi seca marea Babilonului, şi-i voi usca izvorul.

Babilonul va ajunge un morman de dăr‚mături, o vizuină de şacali, un pustiu şi o batjocură, şi nu va mai avea locuitori.

Vor răcni Ómpreună ca nişte lei, vor ţipa ca nişte pui de lei.

C‚nd vor fi Óncălziţi de vin, le voi da să bea, şi-i voi Ómbăta, ca să se Ónveselească, şi apoi să adoarmă somnul cel de veci, ca să nu se mai scoale, zice Domnul.î ÑŒi voi pogorÓ ca pe nişte miei la tăiere, ca pe nişte berbeci şi nişte ţapi.

Cum s-a luat Şeşacul! Cum a fost cucerit acela a cărui slavă umplea tot păm‚ntul! Cum a fost nimicit Babilonul din mijlocul neamurilor!

Marea s-a Ónălţat peste Babilon: Babilonul a fost acoperit de mulţimea valurilor sale.

Cetăţile lui au ajuns un pustiu; un păm‚nt fără apă şi pustiu, o ţară unde nimeni nu locuieşte şi pe unde nici un om nu trece.

Voi pedepsi pe Bel Ón Babilon, Ói voi smulge din gură ce a Ónghiţit, şi neamurile nu se vor mai Óngrămădi Ón el: chiar şi zidul Babilonului va cădea!

Ieşiţi din mijlocul lui, poporul Meu, şi fiecare să-şi scape viaţa, scăp‚nd de m‚nia aprinsă a Domnului!

Să nu vi se tulbure inima, şi nu vă spăim‚ntaţi de zvonurile care se răsp‚ndesc Ón ţară; căci anul acesta va veni un zvon, iar anul următor un alt zvon; Ón ţară va domni silnicia, şi un stăp‚nitor se va ridica Ómpotriva altui stăp‚nitor.

De aceea, iată, vin zile c‚nd voi pedepsi idolii Babilonului: atunci toată ţara lui va fi acoperită de ruşine, şi toţi morţii lui vor cădea Ón mijlocul lui.

Cerurile şi păm‚ntul cu tot ce cuprind ele, vor striga de bucurie asupra Babilonului, căci pustiitorii se vor arunca de la miazănoapte asupra lui, zice Domnul.î ÑChiar şi Babilonul va cădea, o morţi ai lui Israel, cum a făcut şi el să cadă morţii din toată ţara.

Cei care aţi scăpat de sabie, plecaţi, nu zăboviţi! Cei din păm‚ntul depărtat, g‚ndiţi-vă la Domnul, şi Ierusalimul să fie Ón inimile voastre!î ñ ÑNe ruşinam, c‚nd auzeam ocara; ne ascundeam feţele de ruşine, c‚nd au venit nişte străini Ón sf‚ntul locaş al Casei Domnului.î ÑDe aceea, iată, vin zile, zice Domnul, c‚nd Ói voi pedepsi idolii, şi Ón toată ţara lui vor geme răniţii.

Chiar dacă Babilonul s-ar Ónălţa p‚nă la ceruri, chiar dacă ar face cu neputinţă de ajuns cetăţuile lui cele Ónalte, tot voi trimite pe pustiitori Ómpotriva lui, zice DomnulîÖ Răsună strigăte din Babilon, şi un mare prăpăd Ón ţara Haldeilor.

Căci Domnul pustieşte Babilonul, şi face să-i Ónceteze zarva cea mare. Valurile pustiitorilor urlă ca nişte ape mari, al căror vuiet tulburat se aude.

Da, pustiitorul se aruncă asupra lui, asupra Babilonului; vitejii Babilonului sunt prinşi, şi li se sfăr‚mă arcurile. Căci Domnul este un Dumnezeu care răsplăteşte! El va da negreşit fiecăruia plata cuvenită lui!

ÑŞi anume, voi Ómbăta pe voievozii şi Ónţelepţii lui, pe c‚rmuitorii, pe căpeteniile şi vitejii lui; vor adormi somnul cel de veci, şi nu se vor mai trezi, zice Œmpăratul, al cărui Nume este Domnul oştirilor.î Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ÑZidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate, şi porţile lui cele Ónalte vor fi arse cu foc. Astfel popoarele muncesc degeaba, şi Neamurile se trudesc pentru foc!î Iată porunca, dată de proorocul Ieremia, lui Seraia, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, c‚nd s-a dus la Babilon cu Zedechia, Ómpăratul lui Iuda, Ón al patrulea an al domniei lui Zedechia. Seraia era cel mai mare cămăraş.

Ieremia a scris Óntr-o carte toate nenorocirile, care aveau să vină asupra Babilonului, toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului.

Ieremia a zis lui Seraia: ÑC‚nd vei ajunge la Babilon, vezi să citeşti toate cuvintele acestea, şi să zici: ,Doamne, Tu ai spus că locul acesta are să fie nimicit, şi că n-are să mai fie locuit nici de oameni nici de dobitoace, ci are să ajungă un pustiu pentru totdeauna.í Şi c‚nd vei isprăvi citirea cărţii acesteia, să legi de ea o piatră, şi s-o arunci Ón Eufrat, şi să zici: ,Aşa va fi Ónecat Babilonul, şi nu se va mai ridica din nenorocirile, pe care le voi aduce asupra lui; vor cădea sleiţi de puteri!î P‚nă aici sunt cuvintele lui Ieremia.