Book of Joshua, глава 11

Iabin, Ómpăratul Haţorului, auzind de aceste lucruri, a trimis soli la Iobab, Ómpăratul Madonului, la Ómpăratul Şimronului, la Ómpăratul Acşafului, la Ómpăraţii care erau la miază noapte de munte, Ón c‚mpia de la miazăzi de Chineret, Ón vale, şi pe Ónălţimile Dorului la apus, Canaaniţilor de la răsărit şi de la apus, Amoriţilor, Hetiţilor, Fereziţilor, Iebusiţilor Ón munte, şi Heviţilor la poalele Hermonului Ón ţara Miţpa.

Au ieşit, ei şi toate oştirile lor Ómpreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării, şi av‚nd cai şi care Ón foarte mare număr.

Toţi Ómpăraţii aceştia au hotăr‚t un loc de Ónt‚lnire, şi au venit de au tăbăr‚t Ómpreună la apele Merom, ca să lupte Ómpotriva lui Israel.

Domnul a zis lui Iosua: ÑNu te teme de ei, căci m‚ine, pe vremea aceasta, Ói voi da bătuţi pe toţi Ónaintea lui Israel. Cailor să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi Ón focî.

Iosua, cu toţi oamenii lui de război, au venit pe neaşteptate peste ei la apele Merom, şi s-au năpustit Ón mijlocul lor.

Domnul i-a dat Ón m‚inile lui Israel; ei i-au bătut şi i-au urmărit p‚nă la Sidonul cel mare, p‚nă la Misrefot-Maim, şi p‚nă Ón valea Miţpa la răsărit; i-au bătut, fără să lase să scape vreunul.

Iosua le-a făcut cum Ói spusese Domnul: cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars Ón foc.

La Óntoarcere, şi Ón acelaşi timp, Iosua a luat Haţorul, şi a trecut prin sabie pe Ómpăratul lui. Haţorul era mai Ónainte capitala tuturor acestor Ómpărăţii.

Au trecut prin ascuţişul sabiei şi au nimicit cu desăv‚rşire pe toţi cei ce se găseau Ón el: n-a rămas nimic din ce avea suflare de viaţă, şi au pus foc Haţorului.

Iosua a luat de asemenea toate cetăţile Ómpăraţilor acelora, şi pe toţi Ómpăraţii lor i-a trecut prin ascuţişul sabiei, şi i-a nimicit cu desăv‚rşire, cum poruncise Moise, robul Domnului.

Dar Israel n-a ars nici una din cetăţile aşezate pe dealuri, afară numai de Haţor, care a fost ars de Iosua.

Copiii lui Israel au păstrat pentru ei toată prada cetăţilor acelora şi vitele; dar au trecut prin ascuţişul sabiei pe toţi oamenii, p‚nă i-au nimicit, fără să lase ceva din ce are suflare de viaţă.

Iosua a Ómplinit poruncile date de Domnul robului Său Moise, şi de Moise lui Iosua; n-a lăsat nimic neÓmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul.

Astfel Iosua a luat toată ţara aceasta, muntele, toată partea de miazăzi, toată ţara Gosen, valea, c‚mpia, muntele lui Israel şi văile lui, de la muntele cel pleşuv care se Ónalţă spre Seir p‚nă la Baal-Gad, Ón valea Libanului, la poalele muntelui Hermon. A luat pe toţi Ómpăraţii lor, i-a bătut şi i-a omor‚t.

Războiul, pe care l-a purtat Iosua Ómpotriva tuturor acestor Ómpăraţi, a ţinut multă vreme.

N-a rămas nici o cetate, care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, afară de Heviţi, care locuiau Ón Gabaon; pe toate le-au luat prin luptă.

Căci Domnul a Óngăduit ca popoarele acelea să-şi Ómpietrească inima şi să lupte Ómpotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăv‚rşire, fără să aibă milă de ele, şi să le nimicească, după cum poruncise lui Moise Domnul.

Œn acelaşi timp, Iosua a pornit, şi a nimicit pe Anachimi, din muntele Hebronului, din Debir, din Anab, din tot muntele lui Iuda şi din tot muntele lui Israel; Iosua i-a nimicit cu desăv‚rşire, Ómpreună cu cetăţile lor.

N-au rămas deloc Anachimi Ón ţara copiilor lui Israel; n-au rămas dec‚t la Gaza, la Gat şi la Asdod.

Iosua a pus stăp‚nire deci pe toată ţara, potrivit cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Şi Iosua a dat-o de moştenire lui Israel, fiecăruia i-a dat partea lui, după seminţiile lor. Apoi ţara s-a odihnit de război.