Book of Joshua, глава 19

A doua parte a căzut prin sorţi lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moştenirea lor era Ón mijlocul moştenirii fiilor lui Iuda.

Ei au avut Ón moştenirea lor: Beer-Şeba, Şeba, Molada, Haţar-Şual, Bala, Aţem, Eltolad, Betul, Horma, Ţiclag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa, Bet-Lebaot, şi Şaruhen, treisprezece cetăţi şi satele lor; Ain, Rimon, Eter, şi Aşan, patru cetăţi, şi satele lor; şi toate satele din Ómprejurimile acestor cetăţi, p‚nă la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi, Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor.

Moştenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moştenire a fiilor lui Iuda; căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, şi de aceea fiii lui Simeon şi-au primit pe a lor Ón mijlocul moştenirii lor.

A treia parte a căzut prin sorţi fiilor lui Zabulon după familiile lor.

Hotarul moştenirii lor se Óntindea p‚nă la Sarid. La apus se suia spre Mareala, şi atingea Dabeşet, apoi p‚r‚ul care curge Ónaintea Iocneamului.

Din Sarid se Óntorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, p‚nă la hotarul Chislot-Taborului, mergea Ónainte la Dabrat, şi suia la Iafia.

De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Caţin, mergea la Rimon, şi se Óntorcea p‚nă la Nea.

Se Óntorcea apoi Ónspre miazănoapte spre Hanaton, şi ieşea la valea Iiftah-El.

Cuprindea Catat, Nahalal, Şimron, Iideala, Betleem: douăsprezece cetăţi, şi satele lor.

Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

A patra parte a căzut prin sorţi lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor.

Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem, Hafaraim, Şion, Anaharat, Rabit, Chişion, Abeţ, Remet, En-Ganim, En-Hada, şi Bet-Paţeţ; atingea Taborul, Şahaţima, Bet-Şemeş, şi ieşea la Iordan: şaisprezece cetăţi, şi satele lor.

Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

A cincea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor.

Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acşaf, Alamelec, Amead şi Mişeal; atingea, spre apus, Carmelul şi Şihor-Libnat; apoi se Óntorcea Ónspre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon şi de valea Iiftah-El la miazănoapte de Bet-Emec şi Neiel, şi se Óntindea spre Cabul, la st‚nga, şi spre Ebron, Rehob, Hamon şi Cana, p‚nă la Sidonul cel mare.

Se Óntorcea apoi spre Rama p‚nă la cetatea cea tare a Tirului, şi spre Hosa, şi ieşea la mare, prin ţinutul Aczib.

Cuprindea: Uma, Afec şi Rehob; douăzeci şi două de cetăţi, şi satele lor.

Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

A şasea parte a căzut prin sorţi fiilor lui Neftali, după familiile lor.

Hotarul lor se Óntindea de la Helef, de la Alon, prin Ţaananim, Adami-Necheb şi Iabneel, p‚nă la Lacum, şi ieşea la Iordan.

Se Óntorcea spre apus la Aznot-Tabor, şi de acolo mergea Ónainte la Hucoc; se atingea de Zabulon, Ónspre miazăzi, de Aşer Ónspre apus, şi de Iuda; Ónspre răsărit era Iordanul.

Cetăţile tari erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat, Chineret, Adama, Rama, Haţor, Chedeş, Edrei, En-Haţor, Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş: nouăsprezece cetăţi, şi satele lor.

Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

A şaptea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor.

Hotarul moştenirii lor era Ţorea, Eştaol, Ir-Şemeş, Şaalabin, Aialon, Iitla, Elon, Timnata, Ecron, Elteche, Ghibeton, Baalat, Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon, Me-Iarcon şi Racon, cu hotarul care este faţă Ón faţă cu Iafo.

Ţinutul fiilor lui Dan se Óntindea şi Ón afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit şi s-au luptat Ómpotriva lui Leşem; au pus m‚na pe el şi l-au trecut prin ascuţişul sabiei; au pus stăp‚nire pe el, s-au aşezat Ón el şi l-au numit Dan, după numele tatălui lor Dan.

Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

După ce au isprăvit de Ómpărţit ţara, după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moştenire Ón mijlocul lor.

După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah, Ón muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou, şi şi-a aşezat locuinţa acolo.

Acestea sunt moştenirile pe care le-au Ómpărţit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, şi căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel, prin sorţi Ónaintea Domnului, la Silo, la uşa cortului Ónt‚lnirii. Astfel au isprăvit ei Ómpărţirea ţării.