Book of Joshua, глава 18

Toată adunarea copiilor lui Israel s-a str‚ns la Silo, şi au aşezat acolo cortul Ónt‚lnirii. Ţara era supusă Ónaintea lor.

Mai răm‚neau şapte seminţii ale copiilor lui Israel, care nu-şi primiseră Óncă partea de moştenire.

Iosua a zis copiilor lui Israel: ÑP‚nă c‚nd vă veţi lenevi să mergeţi să luaţi Ón stăp‚nire ţara pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri?

Alegeţi trei bărbaţi de fiecare seminţie, şi-i voi porni. Să se scoale, să străbată ţara, să facă un plan Ón vederea Ómpărţelii, şi să se Óntoarcă la mine.

S-o Ómpartă Ón şapte părţi; Iuda să răm‚nă Ón hotarele lui la miazăzi, şi casa lui Iosif să răm‚nă Ón hotarele ei la miază noapte.

Voi dar, să faceţi un plan al ţării Ómpărţite Ón şapte părţi, şi să mi-l aduceţi aici. Voi arunca sorţul pentru voi Ónaintea Domnului, Dumnezeului nostru.

Dar Leviţii să n-aibă parte Ón mijlocul vostru, căci moştenirea lor este preoţia Domnului; şi Gad, Ruben şi jumătate din seminţia lui Manase, şi-au primit moştenirea, pe care le-a dat-o Moise, robul Domnului, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit.î C‚nd s-au sculat bărbaţii şi au pornit să facă planul ţării, Iosua le-a dat porunca aceasta: ÑDuceţi-vă, străbateţi ţara, faceţi-mi un plan, şi Óntoarceţi-vă la mine; apoi eu voi arunca pentru voi sorţul Ónaintea Domnului, la Silo.î Bărbaţii aceştia au plecat, au străbătut ţara, şi au făcut planul după cetăţi, Óntr-o carte, Ómpărţind-o Ón şapte părţi, şi s-au Óntors la Iosua Ón tabără la Silo.

Iosua a aruncat Ónaintea Domnului sorţi pentru ei la Silo, şi a Ómpărţit ţara Óntre copiii lui Israel, d‚nd fiecăruia partea lui.

Sorţul a căzut pe seminţia fiilor lui Beniamin, după familiile lor, şi partea care le-a căzut prin sorţi Óşi avea hotarele Óntre fiii lui Iuda şi fiii lui Iosif.

Œnspre miază-noapte, hotarul lor pornea de la Iordan. Suia pe la miază noapte de Ierihon, se ridica Ón munte spre apus, şi ieşea Ón pustia Bet-Aven.

De acolo trecea prin Luz, la miazăzi de Luz, adică Betel, şi se pogora la Atarot-Adar, peste muntele care este la miază-zi de Bet-Horonul de jos.

Œnspre apus, hotarul mergea şi se Óntorcea pe la miazăzi de muntele care este Ón faţa Bet-Horonului; mergea spre miazăzi, şi ieşea la Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, cetatea fiilor lui Iuda. Aceasta era partea de apus.

Partea de miazăzi Óncepea de la capătul Chiriat-Iearimului. Hotarul mergea spre apus p‚nă la izvorul apelor Neftoahului.

Se pogora pe la capătul muntelui care este Ón faţa văii Ben-Hinom, Ón valea Refaimiţilor, la miazănoapte. Se pogora prin valea Hinom, pe partea de miazăzi a Iebusiţilor, p‚nă la En-Roguel.

Se Óndrepta spre miază noapte la En-Şemeş, apoi la Ghelilot, care este Ón faţa suişului Adumim, şi se pogora pe la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben.

Trecea pe partea de miazănoapte Ón faţa Arabei, se pogora pe la Araba, mergea Ónainte pe partea de miazănoapte de Bet-Hogla, şi ieşea la s‚nul de miazănoapte al mării Sărate, spre Ómbucătura Iordanului la miazăzi. Acesta era hotarul de miazăzi.

Œnspre răsărit hotarul Ól făcea Iordanul. Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor, cu hotarele ei de jur Ómprejur.

Cetăţile seminţiei fiilor lui Beniamin, după familiile lor, erau: Ierihonul, Bet-Hogla, Emec-Cheţiţ, Bet-Araba, Ţemaraim, Betel, Avim, Para, Ofra, Chefar-Amonai, Ofni şi Gheba; douăsprezece cetăţi, şi satele lor.

Gabaon, Rama, Beerot, Miţpe, Chefira, Moţa Rechem, Iirpeel, Tareala, Ţela, Elef, Iebus, adică Ierusalimul, Ghibeat şi Chiriat; patrusprezece cetăţi, şi satele lor. Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor.