Book of Joshua, глава 5

C‚nd au auzit toţi Ómpăraţii Amoriţilor de la apusul Iordanului, şi toţi Ómpăraţii Canaaniţilor de l‚ngă mare că Domnul secase apele Iordanului Ónaintea copiilor lui Israel p‚nă am trecut, li s-a tăiat inima şi au rămas Óngroziţi Ónaintea copiilor lui Israel.

Œn vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua: ÑFă-ţi nişte cuţite de piatră, şi taie Ómprejur pe copiii lui Israel, a doua oară.î Iosua şi-a făcut nişte cuţite de piatră şi a tăiat Ómprejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot.

Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua Ómprejur. Tot poporul ieşit din Egipt, bărbaţii, toţi oamenii de luptă muriseră Ón pustie, pe drum, după ieşirea lor din Egipt.

Tot poporul acela ieşit din Egipt era tăiat Ómprejur; dar tot poporul născut Ón pustie, pe drum, după ieşirea din Egipt, nu fusese tăiat Ómprejur.

Căci copiii lui Israel umblaseră patruzeci de ani prin pustie p‚nă la nimicirea Óntregului neam de oameni de război care ieşiseră din Egipt şi care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul le-a jurat că nu-i va lăsa să vadă ţara pe care jurase părinţilor lor că ne-o va da, ţară Ón care curge lapte şi miere.

Œn locul lor a ridicat pe copiii lor; şi Iosua i-a tăiat Ómprejur, căci erau netăiaţi Ómprejur, pentru că nu-i tăiaseră Ómprejur pe drum.

După ce a isprăvit de tăiat Ómprejur pe tot poporul, au rămas pe loc Ón tabără p‚nă la vindecare.

Domnul a zis lui Iosua: ÑAstăzi, am ridicat ocara Egiptului de deasupra voastră.î Şi locului aceluia i-au pus numele Ghilgal (Prăvălire) p‚nă Ón ziua de azi.

Copiii lui Israel au tăbăr‚t la Ghilgal; şi au prăznuit Paştele Ón a patrusprezecea zi a lunii, spre seară, Ón c‚mpia Ierihonului.

A doua zi de Paşte au m‚ncat din gr‚ul ţării, azimi şi boabe prăjite; chiar Ón ziua aceea au m‚ncat.

Mana a Óncetat a doua zi de Paşte, c‚nd au m‚ncat din gr‚ul ţării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au m‚ncat din roadele ţării Canaanului Ón anul acela.

Pe c‚nd Iosua era l‚ngă Ierihon, a ridicat ochii, şi s-a uitat. Şi iată un om stătea Ón picioare Ónaintea lui, cu sabia scoasă din teacă Ón m‚nă. Iosua s-a dus spre el, şi i-a zis: ÑEşti dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?î El a răspuns: ÑNu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului, şi acum am venit.î Iosua s-a aruncat cu faţa la păm‚nt, s-a Ónchinat, şi I-a zis: ÑCe spune Domnul meu robului Său?î Şi Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: ÑScoate-ţi Óncălţămintele din picioare, căci locul pe care stai este sf‚nt.î Şi Iosua a făcut aşa.