Book of Leviticus, глава 9

Œn ziua a opta, Moise a chemat pe Aaron şi pe fiii lui, şi pe bătr‚nii lui Israel.

Şi a zis lui Aaron: ÑIa un viţel pentru jertfa de ispăşire, şi un berbec pentru arderea de tot, am‚ndoi fără cusur, şi adu-i Ónaintea Domnului.

Să vorbeşti copiilor lui Israel, şi să le spui: ,Luaţi un ţap, pentru jertfa de ispăşire, un viţel şi un miel de un an şi fără cusur, pentru arderea de tot; un taur şi un berbec, pentru jertfa de mulţumire, ca să-i jertfiţi Ónaintea Domnului, şi un dar de m‚ncare, frăm‚ntat cu untdelemn. Căci azi vi se va arăta Domnul.î Ei au adus Ónaintea cortului Ónt‚lnirii tot ce poruncise Moise; şi toată adunarea s-a apropiat, şi a stat Ónaintea Domnului.

Moise a zis: ÑSă faceţi ce a poruncit Domnul; şi vi se va arăta slava Domnului.î Moise a zis lui Aaron: ÑApropie-te de altar; adu-ţi jertfa ta de ispăşire şi arderea ta de tot, şi fă ispăşire pentru tine şi pentru popor; adu şi jertfa poporului şi fă ispăşire pentru el, cum a poruncit Domnul.î Aaron s-a apropiat de altar, şi a junghiat viţelul pentru jertfa lui de ispăşire.

Fiii lui Aaron i-au adus s‚ngele la el; el şi-a muiat degetul Ón s‚nge, a uns coarnele altarului, iar celălalt s‚nge l-a turnat la picioarele altarului.

A ars pe altar grăsimea, rărunchii, şi prapurul ficatului de la viţelul pentru jertfa de ispăşire, cum poruncise lui Moise Domnul.

Iar carnea şi pielea le-a ars Ón foc afară din tabără.

A junghiat apoi arderea de tot. Fiii lui Aaron i-au adus s‚ngele la el, şi el l-a stropit pe altar de jur Ómprejur.

I-au adus şi arderea de tot tăiată Ón bucăţi, cu cap cu tot, şi le-a ars pe altar.

A spălat măruntaiele şi picioarele, şi le-a ars pe altar, deasupra arderii de tot.

Œn urmă, a adus jertfa pentru popor. A luat ţapul pentru jertfa de ispăşire a poporului, l-a junghiat, şi l-a adus jertfă de ispăşire, ca şi pe cea dint‚i jertfă.

A adus apoi arderea de tot, şi a jertfit-o, după r‚nduielile aşezate.

A adus şi jertfa de m‚ncare, a umplut un pumn din ea, şi a ars-o pe altar, afară de arderea de tot de dimineaţă.

A junghiat apoi taurul şi berbecul, ca jertfă de mulţumire pentru popor. Fiii lui Aaron au adus s‚ngele la el, şi el a stropit pe altar de jur Ómprejur.

I-au adus apoi grăsimea taurului şi a berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, rărunchii, şi prapurul ficatului; au pus grăsimile acestea deasupra piepturilor, şi el a ars grăsimile pe altar.

Aaron a legănat Óntr-o parte şi Óntr-alta, ca dar legănat Ónaintea Domnului, piepturile şi spata dreaptă, cum poruncise lui Moise Domnul.

Aaron şi-a ridicat m‚inile spre popor, şi l-a binecuv‚ntat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispăşire, arderea de tot şi jertfa de mulţumire, s-a pogor‚t.

Moise şi Aaron au intrat Ón cortul Ónt‚lnirii. C‚nd au ieşit din el, au binecuv‚ntat poporul. Şi slava Domnului s-a arătat Óntregului popor.

Un foc a ieşit dinaintea Domnului, şi a mistuit pe altar arderea de tot şi grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta; au scos strigăte de bucurie, şi s-au aruncat cu faţa la păm‚nt.