Book of Leviticus, глава 14

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑIată care va fi legea cu privire la cel lepros, Ón ziua curăţirii lui. Să-l aducă Ónaintea preotului.

Preotul să iasă afară din tabără, şi să cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei, preotul să poruncească să se ia, pentru cel ce trebuie curăţit, două păsări vii şi curate, lemn de cedru, c‚rm‚z şi isop.

Preotul să poruncească să se junghie una din aceste păsări Óntr-un vas de păm‚nt, Ón apă curgătoare.

Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, c‚rm‚zul şi isopul, şi să le Ónmoaie, Ómpreună cu pasărea cea vie, Ón s‚ngele păsării junghiate Ón apa curgătoare.

Să stropească de şapte ori pe cel ce trebuie curăţit de lepră. Apoi să-l declare curat, şi să dea drumul păsării celei vii pe c‚mp.

Cel ce se curăţă, trebuie să-şi spele hainele, să-şi radă tot părul, şi să se scalde Ón apă; şi va fi curat. Œn urmă va putea să intre Ón tabără, dar să răm‚nă şapte zile afară din cort.

Œn ziua a şaptea, să-şi radă tot părul, capul, barba şi spr‚ncenele: tot părul să şi-l radă; să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul Ón apă, şi va fi curat.

A opta zi, să ia doi miei fără cusur, şi o oaie de un an fără cusur, trei zecimi dintr-o efă de floarea făinii, ca dar de m‚ncare frăm‚ntat cu untdelemn, şi un log (pahar) de untdelemn.

Preotul care face curăţirea să aducă Ónaintea Domnului pe omul care se curăţă şi toate lucrurile acestea, la uşa cortului Ónt‚lnirii.

Preotul să ia unul din miei, şi să-l aducă jertfă pentru vină, Ómpreună cu logul de untdelemn; să le legene Óntr-o parte şi Óntr-alta Ónaintea Domnului, ca dar legănat.

Să junghie mielul Ón locul unde se junghie jertfele de ispăşire şi arderile de tot, adică Ón locul sf‚nt; căci, la jertfa pentru vină, ca şi la jertfa de ispăşire, dobitocul pentru jertfă va fi al preotului: el este un lucru prea sf‚nt.

Preotul să ia din s‚ngele jertfei de ispăşire; să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul cel mare de la m‚na dreaptă a lui, şi pe degetul cel mare de la piciorul drept.

Preotul să ia untdelemn din log, şi să toarne Ón palma m‚inii st‚ngi.

Preotul să-şi Ónmoaie degetul m‚inii drepte Ón untdelemnul din palma m‚inii st‚ngi, şi să stropească din untdelemn de şapte ori cu degetul Ónaintea Domnului.

Din untdelemnul care-i mai răm‚ne Ón m‚nă, preotul să pună pe (moalele) marginea urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul cel mare al m‚inii drepte şi pe degetul cel mare al piciorului drept, deasupra s‚ngelui de la jertfa pentru vină.

Iar untdelemnul care-i mai răm‚ne Ón m‚nă, preotul să-l pună pe capul celui ce se curăţă; şi preotul să facă ispăşire pentru el Ónaintea Domnului.

Apoi preotul să aducă jertfa de ispăşire; şi să facă ispăşire pentru cel ce se curăţă de Óntinăciunea lui. Œn urmă să junghie arderea de tot.

Preotul să aducă pe altar arderea de tot şi darul de m‚ncare; şi să facă ispăşire pentru omul acesta, şi va fi curat.

Dacă este sărac şi nu poate să aducă toate aceste lucruri, atunci să ia un singur miel, care să fie adus ca jertfă pentru vină, după ce a fost legănat Óntr-o parte şi Óntr-alta, ca dar legănat, şi să facă ispăşire pentru el. Să ia o zecime din floarea făinii, frăm‚ntată cu untdelemn, pentru darul de m‚ncare, şi un log de untdelemn.

Să ia şi două turturele sau doi pui de porumbel, după mijloacele lui, unul ca jertfă de ispăşire, celălalt ca ardere de tot.

Œn ziua a opta, să aducă pentru curăţirea lui toate aceste lucruri la preot, la uşa cortului Ónt‚lnirii, Ónaintea Domnului.

Preotul să ia mielul pentru jertfa de vină, şi logul cu untdelemn; şi să le legene Óntr-o parte şi Óntr-alta, ca dar legănat, Ónaintea Domnului.

Să junghie mielul jertfei pentru vină. Preotul să ia din s‚ngele jertfei pentru vină; să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul cel mare al m‚inii drepte şi pe degetul cel mare al piciorului drept.

Preotul să toarne untdelemn Ón palma m‚inii st‚ngi.

Preotul să stropească de şapte ori cu degetul de la m‚na dreaptă Ónaintea Domnului din untdelemnul care este Ón m‚na st‚ngă a lui.

Iar din untdelemnul din m‚na lui, preotul să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul cel mare al m‚inii drepte, şi pe degetul cel mare al piciorului drept, Ón locul unde a pus din s‚ngele jertfei pentru vină.

Ce mai răm‚ne din untdelemn Ón m‚nă, preotul să-l pună pe capul celui ce se curăţă, ca să facă ispăşire pentru el Ónaintea Domnului.

Apoi să aducă una din turturele sau un pui de porumbel, cum va putea, unul ca jertfă de ispăşire, şi altul ca ardere de tot, Ómpreună cu darul de m‚ncare; şi preotul să facă ispăşire Ónaintea Domnului pentru cel ce se curăţă.

Aceasta este legea pentru curăţirea celui ce are o rană de lepră, şi nu poate să aducă tot ce este r‚nduit pentru curăţirea lui.î Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: ÑDupă ce veţi intra Ón ţara Canaanului, pe care v-o dau Ón stăp‚nire, dacă voi trimite o rană de lepră pe vreo casă din ţara pe care o veţi stăp‚ni, cel cu casa să se ducă să spună preotului, şi să zică: ,Mi se pare că este ceva ca o rană Ón casa mea.í Preotul, Ónainte de a intra ca să cerceteze rana, să poruncească să se deşarte casa, ca nu cumva tot ce este Ón ea să se facă necurat. După aceea să intre preotul şi să cerceteze casa.

Preotul să cerceteze rana. Dacă vede că pe zidurile casei sunt nişte gropişoare verzui sau roşiatice, păr‚nd mai ad‚nci dec‚t zidul, să iasă din casă, şi, c‚nd va ajunge la uşă, să pună să Óncuie casa şapte zile.

Œn ziua a şaptea, preotul să se Óntoarcă Ón ea. Şi dacă va vedea că rana s-a Óntins pe zidurile casei să poruncească să se scoată pietrele atinse de rană, şi să le arunce afară din cetate Óntr-un loc necurat.

Să pună să răzuiască toată partea dinăuntru a casei, şi tencuiala răzuită să se arunce afară din cetate, Óntr-un loc necurat.

Să ia alte pietre şi să le pună Ón locul celor dint‚i; şi să se ia altă tencuială ca să se tencuiască din nou casa.

Dacă rana se va Óntoarce şi va izbucni din nou Ón casă, după ce au scos pietrele, după ce au răzuit şi tencuit din nou casa, preotul să se Óntoarcă Ón ea. Şi dacă vede că rana s-a Óntins Ón casă, este o lepră Ónvechită Ón casă: casa este necurată.

Să dăr‚me casa, lemnele, şi toată tencuiala casei; şi să scoată aceste lucruri afară din cetate, Óntr-un loc necurat.

Cine va intra Ón casă Ón tot timpul c‚nd era Ónchisă, va fi necurat p‚nă seara.

Cine se va culca Ón casă, să-şi spele hainele. Cine va m‚nca Ón casă, de asemenea să-şi spele hainele.

Dacă preotul, care s-a Óntors Ón casă, vede că rana nu s-a Óntins, după ce a fost tencuită din nou casa, să declare casa curată, căci rana este vindecată.

Pentru curăţirea casei să ia două păsări, lemn de cedru, c‚rm‚z şi isop.

Să junghie una din păsări Óntr-un vas de păm‚nt, Óntr-o apă curgătoare.

Să ia lemnul de cedru, isopul, c‚rm‚zul şi pasărea cea vie; să le Ónmoaie Ón s‚ngele păsării junghiate şi Ón apa curgătoare, şi să stropească de şapte ori casa.

Să cureţe casa cu s‚ngele pasării, cu apa curgătoare, cu pasărea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul şi c‚rm‚zul.

Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate, pe c‚mp. Să facă astfel ispăşire pentru casă, şi ea va fi curată.

Aceasta este legea pentru orice rană de lepră şi pentru r‚ia de cap, pentru lepra de pe haine şi de pe case, pentru umflături, pentru pecingini şi pentru pete: ea arată c‚nd un lucru este necurat, şi c‚nd este curat. Aceasta este legea pentru lepră.î