Book of Leviticus, глава 16

Domnul a vorbit lui Moise, după moartea celor doi fii ai lui Aaron, morţi c‚nd s-au Ónfăţişat Ónaintea Domnului.

Domnul a zis lui Moise: ÑVorbeşte fratelui tău Aaron, şi spune-i să nu intre Ón tot timpul Ón sf‚ntul locaş, dincolo de perdeaua dinăuntru, Ónaintea capacului ispăşirii, care este pe chivot, ca să nu moară; căci deasupra capacului ispăşirii Mă voi arăta Ón nor.

Iată cum să intre Aaron Ón sf‚ntul locaş. Să ia un viţel pentru jertfa de ispăşire şi un berbec pentru arderea de tot.

Să se Ómbrace cu tunica sfinţită de in, şi să-şi pună pe trup izmenele de in; să se Óncingă cu br‚ul de in, şi să-şi acopere capul cu mitra de in; acestea sunt veşmintele sfinţite, cu care se va Ómbrăca el după ce Óşi va spăla trupul Ón apă.

Să ia, de la adunarea copiilor lui Israel, doi ţapi pentru jertfa de ispăşire, şi un berbec pentru arderea de tot.

Aaron să-şi aducă viţelul lui pentru jertfa de ispăşire, şi să facă ispăşire, pentru el şi pentru casa lui.

Să ia cei doi ţapi, şi să-i pună Ónaintea Domnului, la uşa cortului Ónt‚lnirii.

Aaron să arunce sorţi pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul, şi un sorţ pentru Azazel.

Aaron să ia ţapul care a ieşit la sorţi pentru Domnul, şi să-l aducă jertfă de ispăşire.

Iar ţapul care a ieşit la sorţi pentru Azazel, să fie pus viu Ónaintea Domnului, ca să slujească pentru facerea ispăşirii, şi să i se dea drumul Ón pustie pentru Azazel.

Aaron să-şi aducă viţelul lui pentru jertfa de ispăşire, şi să facă ispăşire pentru el şi pentru casa lui. Să-şi junghie viţelul pentru jertfa lui de ispăşire.

Să ia o cădelniţă plină cu cărbuni aprinşi de pe altarul dinaintea Domnului, şi doi pumni de tăm‚ie mirositoare pisată mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru; să pună tăm‚ia pe foc Ónaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tăm‚ie să acopere capacul ispăşirii de pe chivotul mărturiei, şi astfel nu va muri.

Să ia din s‚ngele viţelului şi să stropească cu degetul pe partea dinainte a capacului ispăşirii spre răsărit; să stropească din s‚nge de şapte ori cu degetul lui Ónaintea capacului ispăşirii.

Să junghie ţapul adus ca jertfă de ispăşire pentru popor, şi să-i ducă s‚ngele dincolo de perdeaua dinăuntru. Cu s‚ngele acesta să facă Óntocmai cum a făcut cu s‚ngele viţelului, să stropească cu el spre capacul ispăşirii şi Ónaintea capacului ispăşirii.

Astfel să facă ispăşire pentru sf‚ntul locaş, pentru necurăţiile copiilor lui Israel şi pentru toate călcările de lege, prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul Ónt‚lnirii, care este cu ei Ón mijlocul necurăţiilor lor.

Să nu fie nimeni Ón cortul Ónt‚lnirii c‚nd va intra Aaron să facă ispăşirea Ón sf‚ntul locaş, p‚nă va ieşi din ei. Să facă ispăşire pentru el şi pentru casa lui, şi pentru toată adunarea lui Israel.

După ce va ieşi, să se ducă la altarul care este Ónaintea Domnului, şi să facă ispăşire pentru altar; să ia din s‚ngele viţelului şi ţapului, şi să pună pe coarnele altarului de jur Ómprejur.

Să stropească pe altar cu degetul lui de şapte ori din s‚nge, şi astfel să-l cureţe şi să-l sfinţească de necurăţiile copiilor lui Israel.

C‚nd va isprăvi de făcut ispăşirea pentru sf‚ntul locaş, pentru cortul Ónt‚lnirii şi pentru altar, să aducă ţapul cel viu.

Aaron să-şi pună am‚ndouă m‚inile pe capul ţapului celui viu, şi să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să le pună pe capul ţapului, apoi să-l izgonească Ón pustie, printr-un om care va avea Ónsărcinarea aceasta.

Ţapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor Óntr-un păm‚nt pustiit; Ón pustie, să-i dea drumul.

Aaron să intre Ón cortul Ónt‚lnirii; să-şi lepede veşmintele de in, pe care le Ómbrăcase la intrarea Ón sf‚ntul locaş, şi să le pună acolo.

Să-şi spele trupul cu apă Óntr-un loc sf‚nt, şi să-şi ia din nou veşmintele. Apoi să iasă afară, să-şi aducă arderea lui de tot şi arderea de tot a poporului, şi să facă ispăşire pentru el şi pentru popor.

Iar grăsimea jertfei de ispăşire s-o ardă pe altar.

Cel ce va izgoni ţapul pentru Azazel, să-şi spele hainele, şi să-şi scalde trupul Ón apă; după aceea, să intre iarăşi Ón tabără.

Să scoată afară din tabără viţelul ispăşitor şi ţapul ispăşitor, al căror s‚nge a fost dus Ón sf‚ntul locaş pentru facerea ispăşirii, şi să le ardă Ón foc pieile, carnea şi balega.

Cel ce le va arde, să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul Ón apă; după aceea, să intre iarăşi Ón tabără.

Aceasta să vă fie o lege veşnică: Ón luna a şaptea, Ón a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nici o lucrare, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte Ón mijlocul vostru.

Căci Ón ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi curăţiţi de toate păcatele voastre Ónaintea Domnului.

Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, Ón care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veşnică.

Ispăşirea să fie făcută de preotul care a primit ungerea şi care a fost Ónchinat Ón slujba Domnului, ca să urmeze tatălui său Ón slujba preoţiei; să se Ómbrace cu veşmintele de in, cu veşmintele sfinţite.

Să facă ispăşire pentru Locul prea sf‚nt, să facă ispăşire pentru cortul Ónt‚lnirii şi pentru altar, şi să facă ispăşire pentru preoţi şi pentru tot poporul adunării.

Aceasta să fie pentru voi o lege veşnică: odată pe an să se facă ispăşire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor.î Aaron a făcut Óntocmai cum poruncise lui Moise Domnul.