Book of Leviticus, глава 22

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui, ca să se ferească de lucrurile sfinte, care Œmi sunt Ónchinate de copiii lui Israel, şi să nu necinstească Numele Meu cel sf‚nt. Eu sunt Domnul.

Spune-le: ÑOrice om dintre urmaşii voştri şi din neamul vostru, care se va apropia de lucrurile sfinte pe care le Ónchină Domnului copiii lui Israel, şi care va avea pe el o necurăţie, omul acela să fie nimicit dinaintea Mea. Eu sunt Domnul.

Orice om din neamul lui Aaron, care va avea lepră sau scurgere de săm‚nţă, să nu măn‚nce din lucrurile sfinte p‚nă nu va fi curat. Tot aşa şi cel ce se va atinge de cineva spurcat prin atingerea de vreun mort, de cel ce va avea o lepădare de săm‚nţă Ón somn, cel ce se va atinge de o t‚r‚toare şi se va spurca, sau un om atins de vreo necurăţie oarecare şi care se va fi făcut necurat prin ea.

Cine se va atinge de aceste lucruri, va fi necurat p‚nă seara; să nu măn‚nce din lucrurile sfinte, dec‚t după ce Óşi va scălda trupul Ón apă; după asfinţitul soarelui, va fi curat; şi Ón urmă va m‚nca din lucrurile sfinte, căci aceasta este hrana lui.

Să nu măn‚nce dintr-o vită moartă sau sf‚şiată, ca să nu se spurce cu ea. Eu sunt Domnul.

Să păzească poruncile Mele, ca să nu-şi ia pedeapsa pentru păcatul lor şi să nu moară, pentru că au necinstit lucrurile sfinte. Eu sunt Domnul, care Ói sfinţesc.

Nici un străin să nu măn‚nce din lucrurile sfinte; cel ce locuieşte la un preot ca oaspete, şi cel tocmit cu ziua, să nu măn‚nce din lucrurile sfinte.

Dar robul cumpărat de preot cu preţ de argint, va putea să măn‚nce, tot aşa şi cel născut Ón casa lui; ei să măn‚nce din hrana lui.

Fata unui preot, măritată după un străin, să nu măn‚nce din lucrurile sfinte aduse jertfă prin ridicare.

Dar fata unui preot, care va fi rămas văduvă sau despărţită de bărbat, fără să aibă copii, şi care se va Óntoarce Ón casa tatălui său, ca atunci c‚nd era fată, va putea să măn‚nce din hrana tatălui ei. Dar nici un străin să nu măn‚nce din ea.

Dacă un om măn‚ncă dintr-un lucru sf‚nt, fără să bage de seamă, să dea preotului preţul lucrului sf‚nt, adăug‚nd Óncă o cincime la el.

Preoţii să nu necinstească lucrurile sfinte aduse de copiii lui Israel, pe care le-au adus ei Domnului ca jertfă prin ridicare; ei vor face să apese astfel asupra lor păcatul de care s-ar face vinovaţi m‚nc‚nd din lucrurile sfinte: căci Eu sunt Domnul, care Ói sfinţesc.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte lui Aaron şi fiilor lui, şi tuturor copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Orice om din casa lui Israel sau dintre străinii din Israel, care va aduce o ardere de tot Domnului, fie pentru Ómplinirea unei juruinţe, fie ca dar de bună voie, să ia o parte bărbătească fără cusur din boi, miei sau capre, pentru ca jertfa să fie primită.

Să nu aduceţi nici una care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită.

Dacă un om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfă de mulţumire, fie pentru Ómplinirea unei juruinţe, fie ca dar de bună voie, vita pentru jertfă să fie fără cusur, ca să fie primită; să n-aibă nici un cusur Ón ea.

Să n-aduceţi nici una care să fie oarbă, slută, sau ciuntită, care să aibă bube, r‚ie sau pecingine; din acestea să n-aduceţi pe altar ca jertfă mistuită de foc Ónaintea Domnului.

Ca dar de bună voie vei putea să jertfeşti un bou sau un miel cu un mădular prea lung sau prea scurt; dar, ca dar pentru Ómplinirea unei juruinţe, nu va fi primit.

Să n-aduceţi Domnului un dobitoc cu boaşele fr‚nte, stricate, smulse sau tăiate; să nu-l aduceţi ca jertfă Ón ţara voastră.

Nici să nu luaţi de la străin vreunul din aceste dobitoace, ca să-l aduceţi ca m‚ncare Dumnezeului vostru; căci sunt sluţite, au metehne: şi n-ar fi primite.î Domnul a zis lui Moise: ÑViţelul, mielul sau iedul, după naştere, să mai răm‚nă şapte zile cu mama sa, şi apoi, de la a opta zi Ónainte, va fi primit să fie adus Domnului ca jertfă mistuită de foc.

Vaca, oaia sau capra, să n-o junghiaţi ca jertfă Ón aceeaşi zi cu fătul lor.

C‚nd veţi aduce Domnului o jertfă de mulţumire, s-o aduceţi aşa ca să fie primită.

Vita să se măn‚nce Ón aceeaşi zi; să nu lăsaţi nimic din ea p‚nă a doua zi dimineaţa. Eu sunt Domnul.

Să păziţi poruncile Mele, şi să le Ómpliniţi. Eu sunt Domnul.

Să nu necinstiţi Numele Meu cel sf‚nt, ca să fiu sfinţit Ón mijlocul copiilor lui Israel. Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc, şi care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul.î