The Gospel According to Luke, глава 12

Œn vremea aceea, c‚nd se str‚nseseră noroadele cu miile, aşa că se călcau unii pe alţii, Isus a Ónceput să spună ucenicilor Săi: ÑMai Ónt‚i de toate, păziţi-vă de aluatul Fariseilor, care este făţărnicia.

Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut.

De aceea, orice aţi spus la Óntuneric, va fi auzit la lumină; şi orice aţi grăit la ureche, Ón odăiţe, va fi vestit de pe acoperişul caselor.

Vă spun vouă, prietenii Mei: Să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic.

Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce Ón gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi.

Nu se v‚nd oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuşi, nici una din ele nu este uitată Ónaintea lui Dumnezeu.

Şi chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ dec‚t multe vrăbii.

Eu vă spun: pe orişicine Mă va mărturisi Ónaintea oamenilor, Ól va mărturisi şi Fiul omului Ónaintea Óngerilor lui Dumnezeu; dar cine se va lepăda de Mine Ónaintea oamenilor, va fi lepădat şi el Ónaintea Óngerilor lui Dumnezeu.

Şi oricui va vorbi Ómpotriva Fiului omului, i se va ierta; dar oricui va huli Ómpotriva Duhului Sf‚nt, nu i se va ierta.

C‚nd vă vor duce Ónaintea sinagogilor, Ónaintea dregătorilor, şi Ónaintea stăp‚nirilor, să nu vă Óngrijoraţi, cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi; căci Duhul Sf‚nt vă va Ónvăţa chiar Ón ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.î Unul din mulţime a zis lui Isus: ÑŒnvăţătorule, spune fratelui meu să Ómpartă cu mine moştenirea noastră.î ÑOmuleî, i-a răspuns Isus, Ñcine M-a pus pe Mine judecător sau Ómpărţitor peste voi?î Apoi le-a zis: ÑVedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă Ón belşugul avuţiei lui.î Şi le-a spus pilda aceasta: ÑŢarina unui om bogat rodise mult.

Şi el se g‚ndea Ón sine, şi zicea: ,Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi str‚ng roadele.í ,Iatăí, a zis el, ,ce voi face: Ómi voi strica gr‚narele, şi voi zidi altele mai mari; acolo voi str‚nge toate roadele şi toate bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: ,Suflete, ai multe bunătăţi str‚nse pentru mulţi ani; odihneşte-te, măn‚ncă, bea şi Ónveseleşte-te!í Dar Dumnezeu i-a zis: ,Nebunule! Chiar Ón noaptea aceasta ţi se va cere Ónapoi sufletul; şi lucrurile, pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?í Tot aşa este şi cu cel ce Óşi adună comori pentru el, şi nu se Ómbogăţeşte faţă de Dumnezeu.î Isus a zis apoi ucenicilor săi: ÑDe aceea vă spun: Nu vă Óngrijoraţi, cu privire la viaţa voastră, g‚ndindu-vă ce veţi m‚nca, nici cu privire la trupul vostru, g‚ndindu-vă cu ce vă veţi Ómbrăca.

Viaţa este mai mult dec‚t hrana, şi trupul mai mult dec‚t Ómbrăcămintea.

Uitaţi-vă cu băgare de seamă la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici gr‚nar: şi totuşi Dumnezeu Ói hrăneşte. Cu c‚t mai de preţ sunteţi voi dec‚t păsările!

Şi apoi, cine dintre voi, chiar Óngrijor‚ndu-se, poate să adauge un cot la lungimea vieţii lui?

Deci, dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai Óngrijoraţi de celelalte?

Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii: ei nu torc, nici nu ţes: totuşi vă spun că nici Solomon, Ón toată slava lui, n-a fost Ómbrăcat ca unul din ei.

Dacă astfel Ómbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe c‚mp, iar m‚ine va fi aruncată Ón cuptor, cu c‚t mai mult vă va Ómbrăca El pe voi, puţin credincioşilor?

Să nu căutaţi ce veţi m‚nca sau ce veţi bea, şi nu vă frăm‚ntaţi mintea.

Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele.

Căutaţi mai Ónt‚i Œmpărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Œmpărăţia.

Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi, care nu se Ónvechesc, o comoară nesecată Ón ceruri, unde nu se apropie hoţul, şi unde nu roade molia.

Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.

Mijlocul să vă fie Óncins, şi făcliile aprinse.

Şi să fiţi ca nişte oameni, care aşteaptă pe stăp‚nul lor să se Óntoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă Óndată, c‚nd va veni şi va bate la uşă.

Ferice de robii aceia, pe care stăp‚nul Ói va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun, că el se va Óncinge, Ói va pune să şadă la masă, şi se va apropia să le slujească.

Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind!

Să ştiţi bine că, dacă ar şti stăp‚nul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea, şi n-ar lăsa să-i spargă casa.

Şi voi dar fiţi gata, căci Fiul omului va veni Ón ceasul Ón care nu vă g‚ndiţi.î ÑDoamneî, I-a zis Petru, Ñpentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?î Şi Domnul a zis: ÑCine este ispravnicul credincios şi Ónţelept, pe care-l va pune stăp‚nul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită?

Ferice de robul acela, pe care stăp‚nul, la venirea lui, Ól va găsi făc‚nd aşa!

Adevărat vă spun, că Ól va pune peste toată avuţia sa.

Dar dacă robul acela zice Ón inima lui: ,Stăp‚nul meu zăboveşte să vinăí; dacă va Óncepe să bată pe slugi şi pe slujnice, să măn‚nce, să bea şi să se Ómbete, stăp‚nul robului aceluia va veni Ón ziua Ón care el nu se aşteaptă, şi Ón ceasul Ón care nu ştie, şi-l va tăia Ón bucăţi; şi soarta lui va fi soarta celor necredincioşi Ón lucrul Óncredinţat lor.

Robul acela, care a ştiut voia stăp‚nului său, şi nu s-a pregătit deloc, şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.

Dar cine n-a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a Óncredinţat mult, i se va cere mai mult.

Eu am venit să arunc un foc pe păm‚nt. Şi ce vreau dec‚t să fie aprins chiar acum!

Am un botez cu care trebuie să fiu botezat, şi c‚t de mult doresc să se Óndeplinească!

Credeţi că am venit să aduc pace pe păm‚nt? Eu vă spun: nu; ci mai degrabă dezbinare.

Căci, de acum Ónainte, din cinci, care vor fi Óntr-o casă, trei vor fi dezbinaţi Ómpotriva a doi, şi doi Ómpotriva a trei.

Tatăl va fi dezbinat Ómpotriva fiului, şi fiul Ómpotriva tatălui; mama Ómpotriva fiicei, şi fiica Ómpotriva mamei; soacra Ómpotriva nurorii, şi nora Ómpotriva soacrei.î El a mai zis noroadelor: ÑC‚nd vedeţi un nor ridic‚ndu-se la apus, Óndată ziceţi: ,Vine ploaia.í Şi aşa se Ónt‚mplă.

Şi c‚nd vedeţi sufl‚nd v‚ntul de la miazăzi, ziceţi: ,Are să fie zăduf.í Şi aşa se Ónt‚mplă.

Făţarnicilor, faţa păm‚ntului şi a cerului ştiţi s-o deosebiţi: vremea aceasta cum de n-o deosebiţi?

Şi pentru ce nu judecaţi şi voi singuri ce este drept?

C‚nd te duci cu p‚r‚şul tău Ónaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el; ca nu cumva să te t‚rască Ónaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe m‚na temnicerului, şi temnicerul să te arunce Ón temniţă.

Œţi spun că nu vei ieşi de acolo, p‚nă nu vei plăti şi cel mai de pe urmă bănuţ.î