The Gospel According to Luke, глава 13

Œn vremea aceea au venit unii, şi au istorisit lui Isus ce se Ónt‚mplase unor Galileeni, al căror s‚nge Ól amestecase Pilat cu jertfele lor.

ÑCredeţi voiî, le-a răspuns Isus, Ñcă aceşti Galileeni au fost mai păcătoşi dec‚t toţi ceilalţi Galileeni, pentru că au păţit astfel?

Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.

Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam, şi i-a omor‚t, credeţi că au fost mai păcătoşi dec‚t toţi ceilalţi oameni, care locuiau Ón Ierusalim?

Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.î El a spus şi pilda aceasta: ÑUn om avea un smochin sădit Ón via sa. A venit să caute rod Ón el, şi n-a găsit.

Atunci a zis vierului: ,Iată că sunt trei ani, de c‚nd vin şi caut rod Ón smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi păm‚ntul degeaba?í ,Doamneí, i-a răspuns vierul, ,mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur Ómprejur, şi am să-i pun gunoi la rădăcină.

Poate că de acum Ónainte va face rod; dacă nu, Ól vei tăia.î Isus Ónvăţa pe norod Óntr-o sinagogă Ón ziua Sabatului.

Şi acolo era o femeie stăp‚nită de optsprezece ani de un duh de neputinţă; era g‚rbovă, şi nu putea nicidecum să-şi Óndrepte spatele.

C‚nd a văzut-o Isus, a chemat-o, şi i-a zis: ÑFemeie, eşti dezlegată de neputinţa ta.î Şi-a Óntins m‚inile peste ea: Óndată s-a Óndreptat, şi slăvea pe Dumnezeu.

Dar fruntaşul sinagogii, m‚niat că Isus săv‚rşise vindecarea aceasta Ón ziua Sabatului, a luat cuv‚ntul, şi a zis norodului: ÑSunt şase zile Ón care trebuie să lucreze omul; veniţi dar Ón aceste zile să vă vindecaţi, şi nu Ón ziua Sabatului!î ÑFăţarnicilorî, i-a răspuns Domnul; Ñoare Ón ziua Sabatului nu-şi dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle, şi-l duce de-l adapă?

Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam, şi pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta Ón ziua Sabatului?î Pe c‚nd vorbea El astfel, toţi potrivnicii Lui au rămas ruşinaţi; şi norodul se bucura de toate lucrurile minunate, pe care le făcea El.

El a mai zis: ÑCu ce se aseamănă Œmpărăţia lui Dumnezeu, şi cu ce o voi asemăna?

Se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om, şi l-a aruncat Ón grădina sa; el a crescut, s-a făcut copac mare, şi păsările cerului şi-au făcut cuiburi Ón ramurile lui.î El a zis iarăşi: ÑCu ce voi asemăna Œmpărăţia lui Dumnezeu?

Se aseamănă cu aluatul, pe care l-a luat o femeie şi l-a pus Ón trei măsuri de făină, p‚nă s-a dospit toată.î Isus umbla prin cetăţi şi prin sate, Ónvăţ‚nd pe norod, şi călătorind spre Ierusalim.

Cineva I-a zis: ÑDoamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea m‚ntuirii?î El le-a răspuns: ÑNevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea str‚mtă. Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea.

Odată ce Stăp‚nul casei Se va scula şi va Óncuia uşa, şi voi veţi fi afară, şi veţi Óncepe să bateţi la uşă, şi să ziceţi: ,Doamne, Doamne, deschide-ne!í drept răspuns, El vă va zice: ,Nu ştiu de unde sunteţi.í Atunci veţi Óncepe să ziceţi: ,Noi am m‚ncat şi am băut Ón faţa Ta, şi Ón uliţele noastre ai Ónvăţat pe norod.í Şi El va răspunde: ,Vă spun că nu ştiu de unde sunteţi; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi lucrătorii fărădelegii.í Va fi pl‚nsul şi scr‚şnirea dinţilor, c‚nd veţi vedea pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov, şi pe toţi proorocii Ón Œmpărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi scoşi afară.

Vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miază-zi, şi vor şedea la masă Ón Œmpărăţia lui Dumnezeu.

Şi iată că sunt unii din cei de pe urmă, care vor fi cei dint‚i, şi sunt unii din cei dint‚i, care vor fi cei de pe urmă.î Œn aceeaşi zi, au venit c‚ţiva Farisei, şi I-au zis: ÑPleacă, şi du-Te de aici, căci Irod vrea să Te omoare.î ÑDuceţi-văî, le-a răspuns El, Ñşi spuneţi vulpii aceleia: ,Iată că scot dracii, şi săv‚rşesc vindecări astăzi şi m‚ine, iar a treia zi voi isprăvi.

Dar trebuie să umblu astăzi, m‚ine şi poim‚ine, fiindcă nu se poate ca un prooroc să piară afară din Ierusalim.

Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; de c‚te ori am vrut să str‚ng pe fiii tăi, cum Óşi str‚nge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!

Iată că vi se va lăsa casa pustie; dar vă spun că nu Mă veţi mai vedea, p‚nă veţi zice: ,Binecuv‚ntat este Cel ce vine Ón Numele Domnului!î